Інформація для авторів


Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету.
Серія «Юриспруденція» № 60 за 2022 рік

  

Оголошується набір наукових статей до № 60 фахового наукового журналу «Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція».


Набір триває включно до 27 січня 2023 р.


Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція» включено до Переліку наукових фахових видань України (категорія Б) відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України від 24 вересня 2020 р. № 1188 (спеціальності: 081. Право, 293. Міжнародне право)

Редакція здійснює отримання та реєстрацію DOI для статей.

Статті у виданні перевіряються на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.pl.

 

РУБРИКИ ЖУРНАЛУ:

 1. Теорія та історія держави і права; філософія права;
 2. Конституційне та муніципальне право;
 3. Адміністративне, фінансове, податкове право;
 4. Цивільне та господарське право і процес;
 5. Трудове право; право соціального забезпечення;
 6. Земельне, аграрне, екологічне, природоресурсне право;
 7. Кримінальне право, кримінологія, кримінально-виконавче право;
 8. Кримінальний процес, криміналістика, оперативно-розшукова діяльність;
 9. Міжнародне право та порівняльне правознавство;
 10. Організація судових і правоохоронних органів.


ВИМОГИ ДО НАУКОВИХ СТАТЕЙ:

 • При поданні статей просимо додержуватися чинних стандартів для друкованих праць і вимог МОН України.
 • Статті студентів редакція не приймає, навіть якщо вони написані у співавторстві з науковим керівником.
 • Статті подаються українською або англійською мовами. Загальний обсяг статті – 12-20 сторінок. Шрифт: Times New Roman; кегль 14, інтервал – 1,5.
 • На початку статті обов’язково необхідно зазначити УДК, номер та назву рубрики (наприклад, 2. Конституційне та муніципальне право), дані про автора (ПІБ, посада, місце роботи) та назву статті.
 • Перелік використаних літературних джерел слід наводити в кінці статті в порядку появи відповідних посилань. При оформленні списку літератури слід дотримуватися вимог розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».
 • У тексті статті посилання на використані літературні джерела слід зазначати порядковим номером, виділеним двома квадратними дужками, згідно з переліком джерел (позиція цитованого видання у списку літератури, сторінка). Список використаної літератури оформлюється під назвою «Література:»
 • Після списку використаної літератури подаються анотації двома мовами (українська, англійська). Анотація має містити: прізвище, ініціали автора, назву статті, стислий виклад змісту статті мінімальним обсягом 300 слів, ключові слова (до десяти окремих слів або словосполучень).


ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ АНОТАЦІЇ:

Безпала В. В. Про причини та умови істотних порушень вимог кримінального процесуального закону

Анотація. Стаття присвячена дослідженню характеру причин та умов істотних порушень вимог кримінального процесуального закону на сучасному етапі розвитку вітчизняної правозастосовної практики, з’ясуванню співвідношення об’єктивних та суб’єктивних факторів, що призводять до таких порушень. Встановлено, що прямий зв’язок із порушеннями вимог кримінального процесуального закону мають суб’єктивні фактори, що пов’язані із особистістю суб’єкта правозастосування, у той час як фактори об’єктивного характеру пов’язані із порушеннями кримінального процесуального закону опосередковано. Розроблення системи заходів, спрямованих на усунення та подолання саме суб’єктивних причин істотних порушень вимог кримінального процесуального закону, визнано не лише перспективним, а й необхідним напрямом розвитку науки та практики. ... (мінімальний обсяг - 300 слів).

Ключові слова: істотне порушення вимог кримінального процесуального закону, причини та умови порушень закону, об’єктивні та суб’єктивні фактори порушень вимог закону, скасування або зміна судового рішення у кримінальному провадженні.

Bezpala V. About the reasons and conditions of essential violations of requirements of the criminal procedural law

Summary. The article is devoted to a research of character of the reasons and conditions of essential violations of the criminal procedural law at the present stage of development of domestic law-enforcement practice, to establishment of a ratio of the objective and subjective factors leading to such violations. It is established that subjective factors which are connected with the identity of the law enforcement official while factors of objective character are connected with violations of requirements of the criminal procedural law indirectly have direct link with violations of requirements of the criminal procedural law. Development of the system of the measures directed to elimination and overcoming subjective reasons of essential violations of requirements of the criminal procedural law is recognized not only the perspective, but also necessary direction of development of science and practice. ... (мінімальний обсяг - 300 слів).

Key words: essential violation of requirements of the criminal procedural law, reason and condition of violations of the law, objective and subjective factors of violations of requirements of the law, cancellation or change of the judgment in criminal proceedings.

 

УМОВИ ТА ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ СТАТЕЙ:

Для опублікування статті у № 60 до 27 січня 2023 року (включно)

до редакції електронною поштою

( Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. ) необхідно направити:

 • наукову статтю, обов’язково оформлену відповідно до вказаних вимог;
 • заповнити на сайті інформаційну довідку про автора;
 • відскановане підтвердження оплати коштів на покриття витрат з публікації статті.

Зразок оформлення назви електронних файлів: Шевчук О.Р._стаття, Шевчук О.Р._оплата

ДОДАТКОВІ УМОВИ:

Розмір коштів на покриття витрат з публікації статей у Науковому віснику Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція» № 60 складає 1000 грн. за одну статтю обсягом 12 стор., у разі перевищення обсягу 12 стор. додатково сплачується 50 грн. за кожну додаткову сторінку статті. Публікаційний внесок покриває витрати, пов’язані з рецензуванням, коректурою і редагуванням статей, макетуванням збірника та розміщенням його електронної версії.

Редакція журналу здійснює внутрішнє анонімне рецензування статей та перевірку на наявність плагіату, після чого автори отримують реквізити для оплати публікаційного внеску.

Електронна версія журналу буде розміщена на сайті до 30 березня 2023 р.
За бажанням автор статті може замовити собі друкований примірник журналу. Вартість друкованого примірника – 800 гривень, які необхідно сплатити додатково до публікаційного внеску.
Друкований примірник журналу буде відправлений авторам статей, які його замовлять, до 30 квітня 2023 р.

 

Додаткову інформацію щодо опублікування статей можна отримати за телефоном: +38 (098) 985-01-58. 

 

Контакти:

Редакція журналу «Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету.
Серія: Юриспруденція»

Міжнародний гуманітарний університет
Наша адреса: вул. Фонтанська дорога, 33, к. 402, м. Одеса, 65009, Україна
Телефон: +38 (098) 985-01-58 (8:00 - 17:00)
Електронна пошта: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Офіційний сайт: www.vestnik-pravo.mgu.od.ua

Завантажити Інформацію для авторів