Інформація для авторів


Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету.
Серія «Юриспруденція» № 69 за 2024 рік

  

Оголошується набір наукових статей до № 69 фахового наукового журналу «Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція».


Набір триває включно до 28 червня 2024 р.


Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція» включено до Переліку наукових фахових видань України (категорія Б) відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України від 24 вересня 2020 р. № 1188 (спеціальності: 081. Право, 293. Міжнародне право)

Редакція здійснює отримання та реєстрацію DOI для статей.

 

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ:

Редакція видання здійснює внутрішнє анонімне рецензування статей та перевірку на наявність плагіату. Статті у виданні перевіряються на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.pl.

 

РУБРИКИ ЖУРНАЛУ:

 1. Теорія та історія держави і права; філософія права;
 2. Конституційне та муніципальне право;
 3. Адміністративне, фінансове, податкове право;
 4. Цивільне та господарське право і процес;
 5. Трудове право; право соціального забезпечення;
 6. Земельне, аграрне, екологічне, природоресурсне право;
 7. Кримінальне право, кримінологія, кримінально-виконавче право;
 8. Кримінальний процес, криміналістика, оперативно-розшукова діяльність;
 9. Міжнародне право та порівняльне правознавство;
 10. Організація судових і правоохоронних органів.


ВИМОГИ ДО НАУКОВИХ СТАТЕЙ:

 • При поданні статей просимо додержуватися чинних стандартів для друкованих праць і вимог МОН України.
 • Статті студентів редакція не приймає, навіть якщо вони написані у співавторстві з науковим керівником.
 • Статті подаються українською або англійською мовами. Загальний обсяг статті – 12-20 сторінок. Шрифт: Times New Roman; кегль 14, інтервал – 1,5.
 • На початку статті обов’язково необхідно зазначити УДК, номер та назву рубрики (наприклад, 2. Конституційне та муніципальне право), дані про автора (ПІБ, посада, місце роботи) та назву статті.
 • Перелік використаних літературних джерел слід наводити в кінці статті в порядку появи відповідних посилань. При оформленні списку літератури слід дотримуватися вимог розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».
 • У тексті статті посилання на використані літературні джерела слід зазначати порядковим номером, виділеним двома квадратними дужками, згідно з переліком джерел (позиція цитованого видання у списку літератури, сторінка). Список використаної літератури оформлюється під назвою «Література:»
 • Після списку використаної літератури подаються анотації двома мовами (українська, англійська). Анотація має містити: прізвище, ініціали автора, назву статті, стислий виклад змісту статті мінімальним обсягом 300 слів, ключові слова (до десяти окремих слів або словосполучень).


ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ:

7. Кримінальне право, кримінологія, кримінально-виконавче право

УДК 343.2

Шевчук О. Р.,
кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри міжнародної та кримінальної юстиції
Національного університету «Одеська юридична академія»

Заміна покарання як спосіб дотримання та захисту прав і свобод осіб,
засуджених до довічного позбавлення волі в Україні

Анотація. Стаття присвячена дослідженню кримінально-правових проблем заміни довічного позбавлення волі на покарання у виді позбавлення волі. Наголошено, що ... (мінімальний обсяг – 300 слів).
Ключові слова: покарання; довічне позбавлення волі; позбавлення волі; …

Постановка проблеми.  Охорона та захист прав громадян, засуджених до довічного позбавлення волі в Україні потребують сучасної чіткої правової регламентації. Основоположним у цьому питанні стало рішення Європейського суду з прав людини … [1].
Стан дослідження. Дослідженням окремих проблем заміни невідбутої частини покарання більш м’яким займались такі вітчизняні вчені, як ... Проте й на сьогодні не вирішено всі спірні питання та не досягнуто одностайності щодо важливих теоретичних і практичних питань у означеному аспекті.
Мета статті полягає у з’ясуванні кримінально-правових проблем заміни довічного позбавлення волі на покарання у виді позбавлення волі з формулюванням пропозицій щодо їх розв’язання.
Виклад основного матеріалу. На сучасному етапі державотворення Україна посідає чи не перше місце серед європейських країн за кількістю «довічників». Інститут довічного позбавлення волі є невід’ємним елементом логічно побудованої системи кримінальних покарань, яка дає суду можливість, застосовуючи покарання, здійснити його індивідуалізацію, врахувавши ступінь тяжкості скоєного кримінального правопорушення, особу винного та обставини, що пом’якшують чи обтяжують відповідальність.
...
Висновки. Щоб визначити конкретний строк позбавлення волі при заміні покарання у виді довічного позбавлення волі, судам необхідні певні орієнтири, роль яких могли б виконувати формалізовані критерії оцінки ступеня виправлення особи, оскільки саме поведінка особи є вирішальним чинником формування як позитивних, так і негативних установок особи. У зв’язку з цим, доцільною та обґрунтованою є розробка ...

 Література:

 1. Тишківський Ю. Пом’якшення покарання у вигляді довічного позбавлення волі: що пропонують законодавці. Юридична Газета. 2021.17 березня. URL: https://cutt.ly/c1N0aFL (дата звернення 01.12.2022).
 2. Бурда С.Я. Покарання у виді довічного позбавлення волі за КК України як альтернатива смертної кари. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. № 4. 2013. С. 207-215.
 3. Правовий вплив на неправомірну поведінку: актуальні грані : монографія / за ред. проф. О.В. Козаченка, проф. Є.Л. Стрельцова. Миколаїв : Іліон, 2016. 768 с.

Shevchuk O. Penal substitution as a means of compliance and protection rights and freedoms of persons sentenced to life imprisonment in Ukraine

Summary.The article is devoted to the study of the criminal legal problems of replacing life imprisonment with imprisonment. It is emphasized that ... (мінімальний обсяг – 300 слів).
Keywords: punishment; life imprisonment; imprisonment; ...

 

УМОВИ ТА ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ СТАТЕЙ:

Для опублікування статті у № 69 необхідно заповнити на сайті інформаційну довідку про автора та до 28 червня 2024 року (включно)

надіслати до редакції електронною поштою  Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. :

 • наукову статтю, обов’язково оформлену відповідно до вказаних вимог;
 • після схвалення статті до публікації надіслати електронну копію квитанції про оплату коштів на покриття витрат з публікації статті.

Зразок оформлення назви електронних файлів: Шевчук О.Р._стаття, Шевчук О.Р._оплата

ЗАБОРОНА ВИКОРИСТАННЯ НАУКОВИХ ПРАЦЬ КРАЇНИ-ОКУПАНТА:

Забороняється цитування в тексті та внесення до бібліографічних списків тих джерел, які опубліковані російською мовою в будь-якій країні, а також джерел іншими мовами, якщо вони опубліковані на території росії та білорусі.

ДОДАТКОВІ УМОВИ:

Розмір коштів на покриття витрат з публікації статей у Науковому віснику Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція» складає 1200 грн. за одну статтю обсягом 12 стор., у разі перевищення обсягу 12 стор. додатково сплачується 50 грн. за кожну додаткову сторінку статті. Публікаційний внесок покриває витрати, пов’язані з рецензуванням, коректурою і редагуванням статей, макетуванням збірника та розміщенням його електронної версії.

Редакція журналу здійснює внутрішнє анонімне рецензування статей та перевірку на наявність плагіату, після чого автори отримують реквізити для оплати публікаційного внеску.

Електронна версія журналу буде розміщена на сайті до 30 серпня 2024 р.
За бажанням автор статті може замовити собі друкований примірник журналу. Вартість друкованого примірника – 800 гривень, які необхідно сплатити додатково до суми публікаційного внеску.
Друкований примірник журналу буде відправлений авторам статей, які його замовлять, до 30 вересня 2024 р.

 

Додаткову інформацію щодо опублікування статей можна отримати за телефоном: +38 (098) 985-01-58. 

 

Контакти:

Редакція журналу «Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету.
Серія: Юриспруденція»

Міжнародний гуманітарний університет
Наша адреса: вул. Фонтанська дорога, 33, к. 402, м. Одеса, 65009, Україна
Телефон: +38 (098) 985-01-58 (8:00 - 17:00)
Електронна пошта: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Офіційний сайт: www.vestnik-pravo.mgu.od.ua

Завантажити Інформацію для авторів