Інформація для авторівНауковий вісник Міжнародного гуманітарного університету.
Серія «Юриспруденція» № 34 за 2018 рік

 
Оголошується набір наукових статей до № 34 фахового наукового журналу «Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція».


Набір триває включно до 19 жовтня 2018 р.


Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція» включено до Переліку наукових фахових видань України відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України № 326 від 04 квітня 2018 р. 

 

 РУБРИКИ ЖУРНАЛУ:

 1. Теорія та історія держави і права; філософія права;
 2. Конституційне та муніципальне право;
 3. Адміністративне, фінансове, податкове право;
 4. Цивільне та господарське право і процес;
 5. Трудове право; право соціального забезпечення;
 6. Земельне, аграрне, екологічне, природоресурсне право;
 7. Кримінальне право, кримінологія, кримінально-виконавче право;
 8. Кримінальний процес, криміналістика, оперативно-розшукова діяльність;
 9. Міжнародне право та порівняльне правознавство.

 
ВИМОГИ ДО НАУКОВИХ СТАТЕЙ:
 

 • При поданні статей просимо додержуватися чинних стандартів для друкованих праць і вимог МОН України. 
 • Статті студентів редакція не приймає, навіть якщо вони написані у співавторстві з науковим керівником.    
 • Статті подаються однією з трьох мов: українською, російською, англійською. Загальний обсяг статті – 6-12 сторінок. Шрифт:  Times New Roman; кегль 14, інтервал – 1,5.
 • На початку статті обов’язково необхідно зазначити УДК, номер та назву рубрики (наприклад, 2. Конституційне та муніципальне право), дані про автора (ПІБ, посада, місце роботи) та назву статті.
 • Перелік використаних літературних джерел слід наводити в кінці статті в порядку появи відповідних посилань. При оформленні списку літератури слід дотримуватися вимог розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».
 • У тексті статті посилання на використані літературні джерела слід зазначати порядковим номером, виділеним двома квадратними дужками, згідно з переліком джерел (позиція цитованого видання у списку літератури, сторінка). Список використаної літератури оформлюється під назвою «Література:»
 •  Після списку використаної літератури подаються анотації трьома мовами (українська, російська, англійська). Анотація має містити: прізвище, ініціали автора, назву статті, стислий виклад змісту статті, ключові слова (до десяти окремих слів або словосполучень). Обсяг анотації – 3-5 речень.


ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ АНОТАЦІЇ:
 

Колесников М. О. Особливості процедури надання адміністративних послуг у сфері реєстрації речових прав на нерухоме майно

Анотація. Наукова стаття присвячена висвітленню особливостей процедури з надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно. Визначаються особливості реєстраційної системи речових прав на нерухоме майно в країнах континентальної та англосаксонської правових систем. Визначаються стадії державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та встановлюються особливості їх реалізації.

Ключові слова: адміністративний процес, адміністративна процедура, адміністративне провадження, адміністративна послуга, провадження з надання адміністративних послуг, державна реєстрація, речові права на нерухоме майно.

Колесников М. А. Особенности процедуры предоставления административных услуг в сфере регистрации прав на недвижимое имущество

Аннотация. Научная статья посвящена рассмотрению особенностей процедуры предоставления административных услуг в сфере государственной регистрации прав на недвижимое имущество. Определяются особенности регистрационной системы прав на недвижимое имущество в странах континентальной и англосаксонской правовых систем. Определяются стадии государственной регистрации прав на недвижимое имущество и устанавливаются особенности их реализации.

Ключевые слова: административный процесс, административная процедура, административное производство, административная услуга, производства по предоставлению административных услуг, государственная регистрация, вещные права на недвижимое имущество.

Kolesnikov M. Features of the procedures of administrative services in the field of registration of rights to immovable property

Summary. The scientific article is devoted to the peculiarities of the procedure of administrative services in the sphere of state registration of rights to immovable property. Determined by the characteristics of the registration of real estate rights in the countries of continental and Anglo-Saxon legal systems. Determined by the stage of state registration of rights to immovable property and installed especially for their implementation.

Key words: administrative procedure, administrative procedure, administrative procedure, administrative services, production for the provision of administrative services, state registration, real rights on real estate.


 

УМОВИ ТА ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ СТАТЕЙ:


Для опублікування статті у № 34 до 19 жовтня 2018 року (включно)

до редакції електронною поштою

( Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. ) необхідно направити:
 

 • наукову статтю, обов’язково оформлену відповідно до вказаних вимог;
 • інформаційну довідку про автора, яка повинна містити: прізвище, ім’я, по батькові (повністю) автора, його науковий ступінь, вчене звання, місце роботи і посаду, поштову адресу для направлення авторського примірника журналу, контактний телефон, адресу електронної пошти);
 • авторський реферат статті англійською мовою для розміщення на веб-сайті видання (авторський реферат статті повинен містити: прізвище та ініціали автора, назву статті, стислий зміст статті мінімальним обсягом 200 слів) (відповідно до наказу МОН України № 1111 від 17.10.2012 р. «Про затвердження Порядку формування Переліку наукових фахових видань України»);
 • відскановане підтвердження оплати коштів на покриття витрат з  публікації статті.

Зразок оформлення назви електронних файлів: Іванов_І.І._стаття, Іванов_І.І._інформаційна довідка, Іванов_І.І._авторський реферат, Іванов_І.І._оплата

ДОДАТКОВІ УМОВИ:
 

Розмір коштів на покриття витрат з публікації статей у Науковому віснику Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція» № 34 складає 500 грн. за одну статтю обсягом до 12 стор., у разі перевищення обсягу 12 стор. додатково сплачується  50 грн. за кожну додаткову сторінку статті.

Редакція журналу здійснює внутрішнє анонімне рецензування статей та перевірку на наявність плагіату, після чого автори отримують реквізити для оплати публікаційного внеску.

Авторські примірники Наукового віснику Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція» № 34 будуть направлені на поштові адреси, вказані в інформаційних довідках, рекомендованим листом після 3 січня 2019 року.

Додаткову інформацію щодо опублікування статей можна отримати за телефоном: +38 099 269 70 67.

 

Контакти:

Редакція журналу «Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету.
Серія: Юриспруденція»

Міжнародний гуманітарний університет
Наша адреса: вул. Фонтанська дорога, 33, к. 402, м. Одеса, Україна, 65009
Телефон: +38 099 269 70 67
Електронна пошта:  Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Офіційний сайт: www.vestnik-pravo.mgu.od.ua

Завантажити Інформацію для авторів

Загрузить Информацию для авторов