Інформація для авторівНауковий вісник Міжнародного гуманітарного університету.
Серія «Юриспруденція» № 37 за 2019 рік

 
Оголошується набір наукових статей до № 37 фахового наукового журналу «Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція».


Набір триває включно до 12 квітня 2019 р.


Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція» включено до Переліку наукових фахових видань України відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України № 326 від 04 квітня 2018 р. 

 

 РУБРИКИ ЖУРНАЛУ:

 1. Теорія та історія держави і права; філософія права;
 2. Конституційне та муніципальне право;
 3. Адміністративне, фінансове, податкове право;
 4. Цивільне та господарське право і процес;
 5. Трудове право; право соціального забезпечення;
 6. Земельне, аграрне, екологічне, природоресурсне право;
 7. Кримінальне право, кримінологія, кримінально-виконавче право;
 8. Кримінальний процес, криміналістика, оперативно-розшукова діяльність;
 9. Міжнародне право та порівняльне правознавство;
 10. Організація судових і правоохоронних органів.

 
ВИМОГИ ДО НАУКОВИХ СТАТЕЙ:
 

 • При поданні статей просимо додержуватися чинних стандартів для друкованих праць і вимог МОН України. 
 • Статті студентів редакція не приймає, навіть якщо вони написані у співавторстві з науковим керівником.    
 • Статті подаються однією з трьох мов: українською, російською, англійською. Загальний обсяг статті – 6-12 сторінок. Шрифт:  Times New Roman; кегль 14, інтервал – 1,5.
 • На початку статті обов’язково необхідно зазначити УДК, номер та назву рубрики (наприклад, 2. Конституційне та муніципальне право), дані про автора (ПІБ, посада, місце роботи) та назву статті.
 • Перелік використаних літературних джерел слід наводити в кінці статті в порядку появи відповідних посилань. При оформленні списку літератури слід дотримуватися вимог розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».
 • У тексті статті посилання на використані літературні джерела слід зазначати порядковим номером, виділеним двома квадратними дужками, згідно з переліком джерел (позиція цитованого видання у списку літератури, сторінка). Список використаної літератури оформлюється під назвою «Література:»
 •  Після списку використаної літератури подаються анотації трьома мовами (українська, російська, англійська). Анотація має містити: прізвище, ініціали автора, назву статті, стислий виклад змісту статті, ключові слова (до десяти окремих слів або словосполучень). Обсяг анотації – 3-5 речень.


ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ АНОТАЦІЇ:
 

Безпала В. В. Про причини та умови істотних порушень вимог кримінального процесуального закону

Анотація. Стаття присвячена дослідженню характеру причин та умов істотних порушень вимог кримінального процесуального закону на сучасному етапі розвитку вітчизняної правозастосовної практики, з’ясуванню співвідношення об’єктивних та суб’єктивних факторів, що призводять до таких порушень. Встановлено, що прямий зв’язок із порушеннями вимог кримінального процесуального закону мають суб’єктивні фактори, що пов’язані із особистістю суб’єкта правозастосування, у той час як фактори об’єктивного характеру пов’язані із порушеннями кримінального процесуального закону опосередковано. Розроблення системи заходів, спрямованих на усунення та подолання саме суб’єктивних причин істотних порушень вимог кримінального процесуального закону, визнано не лише перспективним, а й необхідним напрямом розвитку науки та практики.

Ключові слова: істотне порушення вимог кримінального процесуального закону, причини та умови порушень закону, об’єктивні та суб’єктивні фактори порушень вимог закону, скасування або зміна судового рішення у кримінальному провадженні.

Безпалая В. В. О причинах и условиях существенных нарушений требований уголовного процессуального закона

Аннотация. Статья посвящена исследованию характера причин и условий существенных нарушений уголовного процессуального закона на современном этапе развития отечественной правоприменительной практики, установлению соотношения объективных и субъективных факторов, приводящих к таким нарушениям. Установлено, что прямую связь с нарушениями требований уголовного процессуального закона имеют субъективные факторы, которые связаны с личностью правоприменителя, в то время как факторы объективного характера связаны с нарушениями требований уголовного процессуального закона опосредованно. Разработка системы мер, направленных на устранение и преодоление именно субъективных причин существенных нарушений требований уголовного процессуального закона, признана не только перспективным, но и необходимым направлением развития науки и практики.

Ключевые слова: существенное нарушение требований уголовного процессуального закона, причины и условия нарушений закона, объективные и субъективные факторы нарушений требований закона, отмена либо изменение судебного решения в уголовном производстве.

Bezpala V. About the reasons and conditions of essential violations of requirements of the criminal procedural law

Summary. The article is devoted to a research of character of the reasons and conditions of essential violations of the criminal procedural law at the present stage of development of domestic law-enforcement practice, to establishment of a ratio of the objective and subjective factors leading to such violations. It is established that subjective factors which are connected with the identity of the law enforcement official while factors of objective character are connected with violations of requirements of the criminal procedural law indirectly have direct link with violations of requirements of the criminal procedural law. Development of the system of the measures directed to elimination and overcoming subjective reasons of essential violations of requirements of the criminal procedural law is recognized not only the perspective, but also necessary direction of development of science and practice.

Key words: essential violation of requirements of the criminal procedural law, reason and condition of violations of the law, objective and subjective factors of violations of requirements of the law, cancellation or change of the judgment in criminal proceedings.


 

УМОВИ ТА ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ СТАТЕЙ:


Для опублікування статті у № 37 до 12 квітня 2019 року (включно)

до редакції електронною поштою

( Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. ) необхідно направити:
 

 • наукову статтю, обов’язково оформлену відповідно до вказаних вимог;
 • інформаційну довідку про автора, яка повинна містити: прізвище, ім’я, по батькові (повністю) автора, його науковий ступінь, вчене звання, місце роботи і посаду, поштову адресу для направлення авторського примірника журналу, контактний телефон, адресу електронної пошти);
 • авторський реферат статті англійською мовою для розміщення на веб-сайті видання (авторський реферат статті повинен містити: прізвище та ініціали автора, назву статті, стислий зміст статті мінімальним обсягом 200 слів) (відповідно до наказу МОН України № 32 від 15.01.2018 р. «Про затвердження Порядку формування Переліку наукових фахових видань України»);
 • відскановане підтвердження оплати коштів на покриття витрат з  публікації статті.

Зразок оформлення назви електронних файлів: Іванов_І.І._стаття, Іванов_І.І._інформаційна довідка, Іванов_І.І._авторський реферат, Іванов_І.І._оплата

ДОДАТКОВІ УМОВИ:
 

Розмір коштів на покриття витрат з публікації статей у Науковому віснику Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція» № 37 складає 500 грн. за одну статтю обсягом до 12 стор., у разі перевищення обсягу 12 стор. додатково сплачується  50 грн. за кожну додаткову сторінку статті.

Редакція журналу здійснює внутрішнє анонімне рецензування статей та перевірку на наявність плагіату, після чого автори отримують реквізити для оплати публікаційного внеску.

Авторські примірники Наукового віснику Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція» № 37 будуть направлені на поштові адреси, вказані в інформаційних довідках, рекомендованим листом після 14 червня 2019 року.

Додаткову інформацію щодо опублікування статей можна отримати за телефоном: +38 099 269 70 67.

 

Контакти:

Редакція журналу «Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету.
Серія: Юриспруденція»

Міжнародний гуманітарний університет
Наша адреса: вул. Фонтанська дорога, 33, к. 402, м. Одеса, Україна, 65009
Телефон: +38 099 269 70 67
Електронна пошта:  Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Офіційний сайт: www.vestnik-pravo.mgu.od.ua

Завантажити Інформацію для авторів

Загрузить Информацию для авторов