Випуск 28

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

 1. Денисенко В. В.
  ФЕЦІАЛЬНЕ ПРАВО У СТАРОДАВНЬОМУ РИМІ
 2. Довганич В. А.
  РЕАЛІЗАЦІЯ ЛІБЕРАЛЬНОГО СВІТОГЛЯДУ ТА ЛІБЕРАЛЬНОЇ ІДЕОЛОГІЇ В ПРАВОВІЙ СВІДОМОСТІ ГАЛИЧАН НА МЕЖІ ХІХ – ХХ СТ.
 3. Дергунова О. І.
  ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

 1. Алескерова Нигяр Габиль гызы
  ЦЕНТРАЛЬНЫЕ, МЕСТНЫЕ ОРГАНЫ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ КАРАБАХСКОГО ХАНСТВА
 2. Баєва Л. В., Назаренко П. Г.
  КЛАСИФІКАЦІЯ ПРИНЦИПІВ СУДОВОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ: ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІ

АДМІНІСТРАТИВНЕ, ФІНАНСОВЕ, ПОДАТКОВЕ ПРАВО

 1. Дамірчиєв М. І.
  КЛАСИФІКАЦІЙНІ КРИТЕРІЇ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ОРГАНІВ, ЩО БЕРУТЬ УЧАСТЬ В ОРГАНІЗАЦІЇ ОБІГУ ПУБЛІЧНИХ КОШТІВ
 2. Сарибаєва Г. М.
  СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО СИСТЕМАТИЗАЦІЇ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА: ДОСВІД ГАЛУЗІ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА
 3. Баранов С. О.
  ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ОСІБ ЗА ПОРУШЕННЯ ПОРЯДКУ ПЕРЕМІЩЕННЯ ТОВАРІВ ДО РАЙОНУ АБО З РАЙОНУ ПРОВЕДЕННЯ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ
 4. Кондратенко В. М.
  АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСОБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ І СВОБОД ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ: ШЛЯХИ ПЕРЕЙНЯТТЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ
 5. Мандзюк О. А.
  ДЕТЕРМІНАЦІЯ УСКЛАДНЕННЯ АНАЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДИНАМІКОЮ ЗМІН ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНОГО ПРОСТОРУ
 6. Кожура Л. О.
  ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ІНСТИТУТУ ОХОРОНИ ДИТИНСТВА ХІХ – ПОЧ. ХХІ СТ.
 7. Саєнко А. І.
  ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
 8. Хомишин І. Ю.
  АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ
 9. Діордіца І. В.
  КІБЕРНЕТИЧНИЙ ПРОСТІР VS ІНФОРМАЦІЙНИЙ У КОНТЕКСТІ ПРАВНИЧОЇ ГЕРМЕНЕВТИКИ
 10. Браславський Р. Г.
  ДО ПИТАНЬ ЗМІСТОВНОГО НАПОВНЕННЯ ТА СПІВВІДНОШЕННЯ ТАКИХ КАТЕГОРІЙ, ЯК «ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА» ТА «ПРИНЦИПИ ПОДАТКОВОГО ПРАВА»
 11. Дорошенко Д. П.
  ОБТЯЖУЮЧІ ТА СТИМУЛЮЮЧІ ЗАХОДИ ПОДАТКОВО-ПРАВОВОГО ПРИМУСУ: ДО РОЗМЕЖУВАННЯ ПОНЯТЬ
 12. Косяченко К. Е.
  ФІНАНСОВО-ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ ЗА ПОРУШЕННЯ БЮДЖЕТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
 13. Салій C. Л.
  ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ВІДНОСИН УКРАЇНИ З МІЖНАРОДНИМ ВАЛЮТНИМ ФОНДОМ
 14. Сидорова Е. О.
  КЛАСИФІКАЦІЯ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ З ПОВНОВАЖЕННЯМИ У СФЕРІ ОПОДАТКУВАННЯ
 15. Шумейко І. П.
  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО ВІДНОВЛЕННЯ ПОРУШЕНИХ КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ ЗА ДОПОМОГОЮ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОВНОВАЖЕНЬ СУБ’ЄКТІВ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ
 16. Гімон М. М.
  СКЛАДОВІ ЧАСТИНИ ПРАВА НА СПРАВЕДЛИВИЙ СУД: ПРАКТИКА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ ТА ВІТЧИЗНЯНЕ НОРМАТИВНЕ ВРЕГУЛЮВАННЯ
 17. Іванченко О. Ю.
  СКЛАДОВІ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ГАРАНТІЙ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКОННОСТІ З НАДАННЯ СУДОВИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ
 18. Конєва С. О.
  ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗВІЛЬНЕННЯ З ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ ЗА ПОРУШЕННЯ ВИМОГ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ
 19. Цибульник Н. Ю.
  ДОСВІД КРАЇН ЄС ЩОДО ЗДІЙСНЕННЯ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ

ЦИВІЛЬНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

 1. Шпуганич І. І.
  ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БЛАГОДІЙНИХ ЕНДАВМЕНТІВ В УКРАЇНІ
 2. Мороз В. П.
  ЕВОЛЮЦІЯ ЗАХИСТУ ПРАВ АРТИСТА: ВІД ЗНАКУ ДЛЯ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ ДО ПСЕВДОНІМУ ЯК САМОСТІЙНОГО ЗАСОБУ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ

ЗЕМЕЛЬНЕ, АГРАРНЕ, ЕКОЛОГІЧНЕ, ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

 1. Кулинич А. П.
  ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ЗЕМЕЛЬ МІСЬКИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД
 2. Вітів В. А.
  ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ДОСТУПУ ДО ІНФОРМАЦІЇ ПРО НАВКОЛИШНЄ ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, КРИМІНАЛІСТИКА,ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

 1. Касапоглу С. О.
  РОЛЬ НОРМ-ДЕФІНІЦІЙ У РЕАЛІЗАЦІЇ ІНШИХ НОРМ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА
 2. Серафимов О. М.
  ТЕХНОЛОГІЯ ОГЛЯДУ МІСЦЯ ПОДІЇ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ВБИВСТВ
 3. Антощак Д. І.
  СУТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ПОЛОЖЕНЬ СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО ПРАВ ЛЮДИНИ; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

 1. Гуйван П. Д.
  ЯКІСТЬ ЗАКОНУ ЯК ЕЛЕМЕНТ ВИЗНАЧЕНОСТІ ПРАВОВОЇ НОРМИ