Випуск 27

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

 1. Завальна Ж. В., Старинський М. В.
  ЩОДО ПОНЯТТЯ «УЗГОДЖЕНА ДІЯЛЬНІСТЬ» ЯК СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВОЇ КАТЕГОРІЇ
 2. Налуцишин В. В.
  СВОБОДА ЯК ОСНОВА РОЗУМІННЯ СОЦІАЛЬНОГО КОНТРОЛЮ ТА ПРАВОВОГО ПОРЯДКУ У ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВИХ ПОГЛЯДАХ М. ЛЮТЕРА, Ж. КАЛЬВІНА, Ж. БОДЕНА ТА Т. КАМПАНЕЛЛИ
 3. Агамалиев У. И.
  ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
 4. Бачинська О.-М. І.
  ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ ОГЛЯД ПОЛІТИКИ ПОЗИТИВНОЇ ДИСКРИМІНАЦІЇ В СПОЛУЧЕНИХ ШТАТАХ АМЕРИКИ ЯК ЗАСОБУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИНЦИПУ НЕДИСКРИМІНАЦІЇ

АДМІНІСТРАТИВНЕ, ФІНАНСОВЕ, ПОДАТКОВЕ ПРАВО

 1. Кузьменко О. В., Островський С. О.
  ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ВЗАЄМОДІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ З ПРАВООХОРОННИМИ ОРГАНАМИ
 2. Денисова А. В.
  СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ВИДІВ І СУБ’ЄКТІВ АДМІНІСТРАТИВНОГО НАГЛЯДУ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
 3. Голоядова Т. О.
  ПОДАТКОВІ ПЕРЕВІРКИ ЯК ФОРМА ПОДАТКОВОГО КОНТРОЛЮ: ОСОБЛИВОСТІ ЕЛЕКТРОННОЇ ПЕРЕВІРКИ
 4. Казанчук І. Д.
  ІСТОРИЧНА РЕТРОСПЕКТИВА СТАНОВЛЕННЯ ІНСТИТУТУ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА В ПРОЦЕСІ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ
 5. Шоптенко С. С.
  КОМПЕТЕНЦІЯ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ У ПРОВАДЖЕННЯХ ЗА СКАРГАМИ ГРОМАДЯН
 6. Веклич В. О.
  ТЕНДЕНЦІЇ І МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ: ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО АНАЛІЗУ
 7. Навроцький О. О.
  НАБУТТЯ ДИТИНОЮ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ДІЄЗДАТНОСТІ ЯК САМОСТІЙНОГО ЕЛЕМЕНТУ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПРАВОСУБ’ЄКТНОСТІ ДИТИНИ В АСПЕКТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ЇЇ ПРАВА НА ДОШКІЛЬНУ ТА ЗАГАЛЬНУ СЕРЕДНЮ ОСВІТУ
 8. Стасюк О. Л.
  СТАН НАУКОВОЇ РОЗРОБКИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВОЗАХИСНОЇ ФУНКЦІЇ В УКРАЇНІ: ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ, НЕВИРІШЕНІ ПИТАННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
 9. Данилів С. В.
  АДМІНІСТРАТИВНА ПРОЦЕДУРА СКЛАДАННЯ ПРИСЯГИ ПРАЦІВНИКАМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ
 10. Лук’янцев С. О.
  ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ ТА НЕПРЯМИХ ПОДАТКІВ В УКРАЇНІ
 11. Сидоренко А. Ю.
  ДО ПИТАННЯ ПРО КОДИФІКАЦІЮ ЯК СПОСІБ СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ВІДОМЧИХ НОРМАТИВНИХ АКТІВ

ЦИВІЛЬНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

 1. Таш’ян Р. І.
  РЕСТИТУЦІЯ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ КРАЇН АНГЛО-АМЕРИКАНСЬКОЇ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ
 2. Ревуцька І. Е.
  ПОНЯТТЯ ШЛЮБУ В ТЕОРІЇ СІМЕЙНОГО ПРАВА ТА ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ І КРАЇН-ЧЛЕНІВ ЄС: СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ
 3. Хавронюк О. О.
  ЗАСТОСУВАННЯ НЕГАЙНИХ ЗАХОДІВ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ ПОРУШЕННЮ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ВІДПОВІДНИХ ДОКАЗІВ ЯК СПОСІБ ЗАХИСТУ ПРАВ НА БАЗИ ДАНИХ
 4. Петренко К. Р.
  ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ІНСТИТУТУ ПОЗОВНОЇ ДАВНОСТІ ПІД ЧАС РОЗГЛЯДУ ЦИВІЛЬНИХ СПРАВ

ЗЕМЕЛЬНЕ, АГРАРНЕ, ЕКОЛОГІЧНЕ, ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

 1. Дзяхар Г. І.
  ВИРІШЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ СПОРІВ ГОСПОДАРСЬКИМИ СУДАМИ
 2. Березіна Н. Ю.
  ГЕНЕЗА ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ВИКОРИСТАННЯ Й ОХОРОНИ МИСЛИВСЬКИХ УГІДЬ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ, КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

 1. Вечерова Є. М.
  ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ НОРМАТИВНОСТІ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА: ОКРЕМІ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПИТАННЯ
 2. Маломуж А. І.
  КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЛОЧИНУ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТАТТЕЮ 375 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ
 3. Маслова О. О.
  ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНУ В ОБСТАНОВЦІ ПУБЛІЧНОСТІ

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, КРИМІНАЛІСТИКА,ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

 1. Михайленко Д. Г.
  ТЕОРІЯ СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ У СВІТЛІ КОНЦЕПЦІЇ БАГАТОРУБІЖНОГО МЕХАНІЗМУПРАВОВОГО ВПЛИВУ НА КОРУПЦІЙНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ
 2. Мазур М. Р.
  ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АДВОКАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ