Випуск 23

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

 1. Топчій В. В.
  РОЛЬ ІНСТИТУТУ ПОКАРАННЯ В КОНТЕКСТІ ПРАВ ТА СВОБОД ЛЮДИНИ Й ГРОМАДЯНИНАВ МЕЖАХ КЛАСОВОЇ ТЕОРІЇ ПРАВОРОЗУМІННЯ
 2. Берназюк І. М.
  КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ СТРАТЕГІЧНОЇ ПРАВОТВОРЧОСТІ
 3. Раданович Н. М.
  ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАГАЛЬНОДОЗВІЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ
 4. Мухін В. В.
  ПРАВОЗАСТОСОВНИЙ АКТ ЯК ФОРМА ІНДИВІДУАЛЬНОГО ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
 5. Билиця І. О.
  ПРОФЕСІЙНА ЕТИКА ПРОКУРОРА ЯК РІЗНОВИД ЮРИДИЧНОЇ ЕТИКИ
 6. Цесарський Ф. А.
  СПЕЦИФІКА ЮРИДИЧНОЇ ДОКТРИНИ РАННЬОГО СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ ЩОДО УГОД ІЗ НАЙМУ ПРАЦІ
 7. Денисенко В. В.
  ГОСТИННІСТЬ ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА JUS GENTIUM У СТАРОДАВНЬОМУ РИМІ
 8. Дудченко О. С.
  КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ СТВОРЕННЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ УСРРНА ПОЧАТКУ 1920-Х РР.
 9. Коваль О. Я.
  ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЛЕГІТИМНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ
 10. Чан Бін Лінь
  ПРИНЦИПИ ТРУДОВОГО ПРАВА КИТАЙСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ
 11. Бабяк Н. В.
  МІСЦЕ І РОЛЬ АДМІНІСТРАТИВНИХ СУДІВ ЩОДО ЗAХИСТУ ПРAВ ЛЮДИНИ ТA ЮPИДИЧНИХ ОCІБЯК ВАЖЛИВА УМОВА РОЗВИТКУ ДЕМОКРАТИЧНИХ ТА ПРАВОВИХ ЗАСАД УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ
 12. Затовський Б. О.
  РОСІЙСЬКА ЖУРНАЛІСТИКА 1905–1907 РР. ПРО РЕВОЛЮЦІЙНІ ПОДІЇ В ПОЛЬЩІ
 13. Кухарчук Х. І., Богацька В. М.
  НАПРЯМИ ТА ЕЛЕМЕНТИ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ ЯК ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧНА ОСНОВА ЗАПОРУКИ УСПІШНОЇ ОХОРОНИ ЗАКОНУ
 14. Проскурняк О. Г.
  ПРАГМАТИЗАЦІЯ СУЧАСНОЇ ЗАРУБІЖНОЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ
 15. Соломонюк О. Я.
  ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ КОНЦЕПЦІЇ СУДОВОЇ ПРАВОТВОРЧОСТІ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

 1. Осауленко С. В.
  СУБ’ЄКТИ ПРАВА НА ОБ’ЄДНАННЯ У ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ

АДМІНІСТРАТИВНЕ, ФІНАНСОВЕ, ПОДАТКОВЕ ПРАВО

 1. Боднарчук О. Г., Васьківська К. М.
  ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПІЛЬГОВОГО ЖИТЛОВОГО КРЕДИТУВАННЯ МОЛОДІ В УКРАЇНІТА НАПРЯМКИ ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ
 2. Цвіркун Ю. І.
  КОЛЕГІАЛЬНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
 3. Глуховеря В. А.
  СУБ’ЄКТИ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ МВС УКРАЇНИ В ПРАВООХОРОННІЙ СФЕРІ
 4. Головань Т. Г.
  АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ФІНАНСОВО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ
 5. Хатнюк Н. С.
  ІННОВАЦІЇ В ПОДАТКОВИХ ПРАВОВІДНОСИНАХ ЯК УМОВА РОЗВИТКУ Й ОПТИМІЗАЦІЇ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
 6. Волох О. К.
  РЕЄСТР ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ЯК ЕЛЕМЕНТ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ
 7. Коров’як О. Я.
  ПИТАННЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ У НАПРЯМІ ГАРМОНІЗАЦІЇЗІ СТАНДАРТАМИ ТА ВИХІДНИМИ ЗАСАДАМИ ПРАВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
 8. Нестеренко А. А.
  ЩОДО ПІДХОДІВ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ФІНАНСОВОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ
 9. Ананьєва Є. А.
  ДО ПРОБЛЕМИ З’ЯСУВАННЯ ПРАВОВОЇ ПРИРОДИ НЕПРЯМОГО ОПОДАТКУВАННЯ

ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 1. Божков В. В.
  ВИДИ ДИСЦИПЛІНАРНИХ СТЯГНЕНЬ АДВОКАТІВ
 2. Дибань М. П.
  ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАХИСТУ ТРУДОВИХ ПРАВ ПРАЦІВНИКІВ В УКРАЇНІ

ЦИВІЛЬНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

 1. Притика Ю. Д., Круковес В. В.
  МЕТА ВСТАНОВЛЕННЯ ФАКТУ ПРОЖИВАННЯ ОДНІЄЮ СІМ’ЄЮ ЧОЛОВІКА ТА ЖІНКИ БЕЗ ШЛЮБУ: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ
 2. Клейменова С. Н.
  ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТУРИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ
 3. Юркевич Ю. М.
  ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИЙ ДОГОВІР ЯК ФОРМА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА ФІЗИЧНИХ ТА ЮРИДИЧНИХ ОСІБ НА ОБ’ЄДНАННЯ
 4. Гуйван П. Д.
  ОКРЕМІ ПИТАННЯ ПРОДОВЖЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ МАЙНОВОГО НАЙМУ НА НОВИЙ СТРОК
 5. Григорчук М. В.
  ПІДСТАВИ ЗАХИСТУ ПРАВ І ОХОРОНЮВАНИХ ЗАКОНОМ ІНТЕРЕСІВ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
 6. Куцик К. В.
  ПІДСТАВИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРИМУСУ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ
 7. Коваленко І. В.
  ЩОДО ФОРМИ АРБІТРАЖНОЇ УГОДИ
 8. Потьомкіна М. Є.
  ПРАВОВИЙ СТАТУС УЧАСНИКІВ ДЕРЖАВНОГО КОНЦЕРНУ «УКРОБОРОНПРОМ» ТА ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ЇХ МАЙНА (ЧАСТИНА ДРУГА)

ЗЕМЕЛЬНЕ, АГРАРНЕ, ЕКОЛОГІЧНЕ, ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

 1. Каракаш І. І.
  ПРОБЛЕМИ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ОБ’ЄКТИ І РЕСУРСИ РОСЛИННОГО СВІТУ
 2. Зубрицький О. В.
  СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТТЯ «ОБІГ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ» ІЗ СУМІЖНИМИ ПОНЯТТЯМИ
 3. Оболєнська С. А.
  ПРО ПОНЯТТЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВИРОБНИЦТВА БІОПАЛИВА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМИ ТОВАРОВИРОБНИКАМИ
 4. Шинкарьов О. О.
  ЕКОЛОГІЧНІ ОБОВ’ЯЗКИ ГРОМАДЯН: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ, КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

 1. Мироненко Т. Є.
  ДО ПИТАННЯ ПРО ПРОКУРОРСЬКИЙ НАГЛЯД ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНІВ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ У КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВАХ
 2. Пузирьов М. С.
  ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ ПРАВОТВОРЧОСТІ АНГЛІЇ ТА УЕЛЬСУ Й УКРАЇНИ
 3. Турлова Ю. А.
  ПРОБЛЕМИ КАРАНОСТІ ЗЛОЧИННОГО ЗАВОЛОДІННЯ ПРИРОДНИМИ РЕСУРСАМИ
 4. Чечин М. Ю.
  СУЧАСНИЙ СТАН ОСВІТИ ЗАСУДЖЕНИХ ДО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ
 5. Варенья Н. М.
  КОМПЕТЕНЦІЯ СУБ’ЄКТІВ У ПРОТИДІЇ ЗАГРОЗАМ ТЕРОРИСТИЧНОГО ХАРАКТЕРУ
 6. Василюк І. М.
  ЩОДО СПІВВІДНОШЕННЯ ПРАВА ЗАСУДЖЕНИХ ДО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ НА ГУМАННЕ СТАВЛЕННЯЗ ПРИНЦИПАМИ ГУМАНІЗМУ ТА ПОВАГИ ДО ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, КРИМІНАЛІСТИКА, ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

 1. Ващук О. П.
  МІСЦЕ ВЕРИФІКАЦІЇ ТА ВАЛІДАЦІЇ В СУДОВОМУ ПРОВАДЖЕННІ
 2. Фомін С. Б.
  ДО ПИТАННЯ ВПРОВАДЖЕННЯ В КРИМІНАЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ ІНСТИТУТУ ЗУСТРІЧНОГО ОБВИНУВАЧЕННЯ
 3. Москалюк Ю. Д.
  ЗАСТОСУВАННЯ ДОМАШНЬОГО АРЕШТУ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН: ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА
 4. Болгар О. В.
  ПИТАННЯ КРИМІНАЛІСТИЧНОГО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «КРИМІНАЛЬНИЙ АВТОБІЗНЕС»У СУЧАСНІЙ КРИМІНАЛІСТИЧНІЙ НАУЦІ
 5. Денисенко Г. В.
  ПОНЯТТЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ІМУНІТЕТУ СВІДКІВ ЗА КРИМІНАЛЬНИМ ПРОЦЕСУАЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ
 6. Маленко О. В.
  ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЗАСТОСУВАННЯ ІНСТИТУТУ ЗАОЧНОГО ПРОВАДЖЕННЯ У КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ
 7. Кіцелюк В. М.
  ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ЕЛЕМЕНТІВ ОБСТАНОВКИ ВЧИНЕННЯ ПОРУШЕНЬ ВСТАНОВЛЕНИХЗАКОНОДАВСТВОМ ВИМОГ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ
 8. Доценко А. Ю.
  ДЕЯКІ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ УКЛАДАННЯ УГОДИ ПРО СПІВПРАЦЮУ ВИКРИТТІ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО ТА ПОРІВНЯЛЬНЕ ПРАВОЗНАВСТВО

 1. Невара Л. М.
  МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОСВІТИ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
 2. Бакала А. А.
  ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАВОВИХ ОСНОВ МІГРАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ