Випуск 6-3 частина 2

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ЦИВІЛЬНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

 1. Берназ-Лукавецька О.М.
  ОСОБЛИВОСТІ СПЕЦІАЛЬНИХ ВИПАДКІВ ОБМІНУ ЖИТЛА (ЖИЛИХ ПРИМІЩЕНЬ)
 2. Гладка В.В.
  СТРУКТУРА ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО ПОШИРЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО ВВОДИТЬ В ОМАНУ
 3. Гуменна І.В.
  ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНСТИТУТУ СПОЖИВЧОГО БАНКРУТСТВА В УКРАЇНІ
 4. Жила О.В.
  ОСОБЛИВОСТІ РЕГРЕСНОЇ ВИМОГИ ГАРАНТА ДО ПРИНЦИПАЛА
 5. Жирун А.В.
  ШЛЯХИ ВИЗНАЧЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ПРИРОДИ УМОВ ГОСПОДАРСЬКОГО ДОГОВОРУ В РАДЯНСЬКИЙ ПЕРІОД
 6. Заболотний І.І.
  ПРОКУРОРСЬКИЙ НАГЛЯД ТА СУДОВИЙ КОНТРОЛЬ У МЕХАНІЗМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА НЕДОТОРКАННІСТЬ ЖИТЛА ЧИ ІНШОГО ВОЛОДІННЯ ОСОБИ
 7. Зеров К.О.
  ВЕБ-САЙТ ЯК НЕПОІМЕНОВАНИЙ ОБ’ЄКТ АВТОРСЬКОГО ПРАВА
 8. Клименко С.В.
  ОСОБЛИВОСТІ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ ТА ВИЗНАЧЕННЯ УМОВ УКЛАДЕННЯ ШЛЮБУ
 9. Кондик О.Ю.
  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУСПІЛЬНИХ ПОТРЕБ АБО НЕОБХІДНОСТІ: ОКРЕМІ АСПЕКТИ КОМПЕНСАЦІЇ ЗБИТКІВ ПРИВАТНИХ ВЛАСНИКІВ ТА ПРАВОВОЛОДІЛЬЦІВ
 10. Короєд С.О.
  ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО ЯК ВЕКТОР У ВИЗНАЧЕННІ ГОЛОВНОГО ЗАВДАННЯ ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЙОГО ЕФЕКТИВНОСТІ
 11. Кущ Л.І.
  ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ГОСПОДАРСЬКИХ ВІДНОСИН У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ГАЛУЗІ
 12. Олюха В.Г.
  ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНИМ БУДІВНИЦТВОМ У РАДЯНСЬКИЙ ПЕРІОД
 13. Плавайко М.В.
  ОСОБЛИВОСТІ ОБОВ’ЯЗКОВОГО СТРАХУВАННЯ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВЛАСНИКІВ НАЗЕМНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ (ДОСВІД УКРАЇНИ ТА КРАЇН ЄВРОПИ)
 14. Поєдинок В.В.
  ПЕРСПЕКТИВИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ПРИВАТНИХ СЕЗ В УКРАЇНІ
 15. Софронкова Н.О.
  ПРАВО НА ЗАХИСТ БОРЖНИКА В ІПОТЕЧНИХ ПРАВОВІДНОСИНАХ (ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ)

ЗЕМЕЛЬНЕ, АГРАРНЕ, ЕКОЛОГІЧНЕ, ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

 1. Фінчук О.А.
  ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ АГРАРНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
 2. Чопко Х.І.
  ТАКСИ ЯК ОДИН ІЗ СПОСОБІВ ОБЧИСЛЕННЯ ЗАПОДІЯНОЇ ДОВКІЛЛЮ ШКОДИ
 3. Шульга Т.М.
  СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ЕКОЛОГІЧНОГО ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ, КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

 1. Березовська Н.Л.
  ПОКАРАННЯ НЕПОВНОЛІТНІХ У МЕХАНІЗМІ ЗАХОДІВ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО ВПЛИВУ
 2. Ігнатов О.М.
  АКЦЕНТУАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ ЯК ФАКТОР ДЕТЕРМІНАЦІЇ ПРОТИПРАВНОЇ ПОВЕДІНКИ
 3. Климкін В.М.
  ЗАПОБІГАННЯ НАСИЛЬНИЦЬКІЙ ПЕНІТЕНЦІАРНІЙ ЗЛОЧИННОСТІ: ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН
 4. Кравець Л.К.
  ІСТОРІЯ ФОРМУВАННЯ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ФОНДОВОГО РИНКУ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ
 5. Молчанов Б.А., Робак В.А.
  ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ УГОЛОВНОГО ПРАВА ПО ПРОБЛЕМАМ ВМЕНЯЕМОСТИ
 6. Мудрак Р.М.
  ІНСТИТУТ КРИМІНАЛЬНИХ ПРОСТУПКІВ В КОНТЕКСТІ ІНТЕГРАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ДО ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ
 7. Ясь А.О.
  КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПЕРЕШКОДЖАННЯ ГРОМАДЯНАМ ЗДІЙСНЕННЮ ВИБОРЧОГО ПРАВА АБО ПРАВА БРАТИ УЧАСТЬ У РЕФЕРЕНДУМІ В УКРАЇНІ ТА ОКРЕМИХ ДЕРЖАВАХ-УЧАСНИЦЯХ СПІВДРУЖНОСТІ НЕЗАЛЕЖНИХ ДЕРЖАВ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ НА ПРИКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ТА БІЛОРУСІЇ

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, КРИМІНАЛІСТИКА, ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

 1. Бабенко І.Ю.
  РОЗВИТОК ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ НА ЕТАПІ ДОСУДОВОГО ПРОВАДЖЕННЯ
 2. Балицький Т.М.
  ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗВИТОК ІДЕЇ СЛІДЧОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ
 3. Котова В.В.
  ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ОСІБ, ЯКІ ВИКОНУЮТЬ СПЕЦІАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ З РОЗКРИТТЯ ЗЛОЧИННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗОВАНОЇ ГРУПИ
 4. Липівська О.А.
  ПРОТЕСТНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАХИСНИКА У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ: ПОНЯТТЯ, МЕТА ТА ФОРМИ ЇЇ ПРОЯВУ
 5. Неледва Н.В.
  НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ТА ДОГОВІРНЕ РЕГУЛЮВАННЯ КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН
 6. Рибалка О.В.
  ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ СТАТУСУ ЦИВІЛЬНОГО ВІДПОВІДАЧА ЯК СУБ’ЄКТА ДОКАЗУВАННЯ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ
 7. Скригонюк М.І.
  ТАКТИЧНІ ДЖЕРЕЛА ДОПИТУ ПІДОЗРЮВАНОЇ ОСОБИ, ОСНОВОЮ ЯКИХ Є ЗНАННЯ ЗІ СФЕРИ НЕВЕРБАЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ
 8. Шевчук В.М.
  СЛІДЧІ СИТУАЦІЇ ТА ЇХ ВПЛИВ НА РОЗРОБКУ ТАКТИЧНИХ ОПЕРАЦІЙ
 9. Шевчук М.І.
  ВЛАСНА ІНІЦІАТИВА СУДУ ЩОДО ДОСЛІДЖЕННЯ ДОКАЗІВ ПІД ЧАС СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ КРИМІНАЛЬНОЇ СПРАВИ

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО ТА ПОРІВНЯЛЬНЕ ПРАВОЗНАВСТВО

 1. Болгов О.Є.
  НОРМАТИВНЕ ЗАКРІПЛЕННЯ СТАТУСУ СУЧАСНИХ ОПЕРАЦІЙ ООН З ПІДТРИМКИ МИРУ
 2. Волощенко-Віслобокова О.М.
  РЕЛІГІЙНІ ОРГАНІЗАЦІЇ У МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ (НА ПРИКЛАДІ ВСЕСВІТНЬОЇ РАДИ ЦЕРКОВ, РОСІЙСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ТА РИМО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКОВ)
 3. Громовенко К.В.
  МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТЕРРОРИЗМ И ЧАСТНЫЕ ВОЕННЫЕ И ОХРАННЫЕ КОМПАНИИ: ПРОБЛЕМНЫЕ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ
 4. Заворотченко Т.М.
  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЛІТИЧНИХ ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИМИ АКТАМИ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ ДИСКУРС
 5. Кацин М.Е.
  ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА В ОБЩИЙ РЫНОК ЕС
 6. Нігреєва О.О.
  ПРАВОТВОРЧІСТЬ У МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ: ДО ПИТАННЯ ПРО ВИЗНАЧЕННЯ
 7. Ржевська В.С.
  ВНЕСОК БОЖОГО МИРУ ТА БОЖОГО ПЕРЕМИР’Я У РОЗВИТОК КОЛЕКТИВНОЇ БЕЗПЕКИ
 8. Романюк К.А.
  ОРГАНІЗАЦІЯ АМЕРИКАНСЬКИХ ДЕРЖАВ: 65 РОКІВ ДІЯЛЬНОСТІ