Випуск 6-1 частина 2

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ЦИВІЛЬНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

 1. Бурило Ю.П.
  НЕПРЯМІ ЗАСОБИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ
 2. Вербіцька М.В.
  АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ЗМІН, ВНЕСЕНИХ ДО ПРАВОВОЇ РЕГЛАМЕНТАЦІЇЇ НАКАЗНОГО ПРОВАДЖЕННЯ ЗАКОНОМ УКРАЇНИ «ПРО СУДОУСТРІЙ І СТАТУС СУДДІВ»
 3. Гаценко О.О.
  УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПИТАНЬ ВИЗНАЧЕННЯ ОБОВ’ЯЗКОВОЇ ЧАСТКИ У СПАДЩИНІ ПРИ СПАДКУВАННІ АВТОРСЬКИХ ПРАВ
 4. Єжель О.Л.
  ТЛУМАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ДЕРЖАВНИХ ПОТРЕБ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВЛЕННЯ
 5. Іваненко М.А.
  СПІВВІДНОШЕННЯ ПРАВОВИХ ІНСТИТУТІВ РЕСТИТУЦІЇ ТА ВІНДИКАЦІЇ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ
 6. Ільїна Ю.П.
  ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК ІНСТИТУТУ ОСКАРЖЕННЯ ДІЙ НОТАРІУСІВ В УКРАЇНІ
 7. Канева С.Ю.
  ОСОБЕННОСТИ ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО УЧЕТА ПРАВ ЗАСТРАХОВАННЫХ ЛИЦ В ЧАСТИ РЕЛИГИОЗНЫХ И ИНЫХ УБЕЖДЕНИЙ В СФЕРЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ
 8. Кізлова О.С.
  ВИКОРИСТАННЯ ДЕФІНІЦІЇ «ДОГОВІРНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ» У СУЧАСНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ
 9. Кірін Р.С.
  ГЕОЛОГІЧНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ: ПРОБЛЕМИ ТРАНСГАЛУЗЕВОЇ КОДИФІКАЦІЇ
 10. Кожевникова В.О.
  ПРИНЦИПИ ЦИВІЛЬНОГО ТА СІМЕЙНОГО ПРАВА: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ
 11. Короєд С.О.
  ОХОРОНА ПРАВ ТА ВИРІШЕННЯ ЦИВІЛЬНИХ СПРАВ ЯК САМОСТІЙНІ ЗАВДАННЯ ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА В АСПЕКТІ ПІДВИЩЕННЯ ЙОГО ЕФЕКТИВНОСТІ
 12. Кравцов О.Л.
  ГЕНЕЗИС І РОЗВИТОК КОРПОРАТИВНОГО ПРАВА НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ: ВІД ДАВНЬОРУСЬКОГО ПРАВА ДО ЗАКОНОДАВСТВА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ
 13. Кравцов С.О.
  ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ВИЗНАННЯ ТА ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ МІЖНАРОДНОГО КОМЕРЦІЙНОГО АРБІТРАЖУ
 14. Курило М.П.
  СУДОВІ РІШЕННЯ В РІЗНИХ ГАЛУЗЯХ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА: МОЖЛИВОСТІ УНІФІКАЦІЇ
 15. Лукач І.В.
  ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ СУБ’ЄКТІВ КОРПОРАТИВНИХ ПРАВОВІДНОСИН
 16. Майкут Х.В.
  ДО ПИТАННЯ НОТАРІАЛЬНОЇ ФОРМИ ЗАХИСТУ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ
 17. Молчанова М.Є.
  ПРОБЛЕМА ВИЗНАЧЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ПРИРОДИ ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ТОРГІВ
 18. Никитченко Н.В.
  ДО ПИТАННЯ РОЗМЕЖУВАННЯ ПРИРОДИ КОНТРОЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН У СФЕРІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 19. Потудінська О.В.
  ПРАВОВЕ ПРИРОДА КОМЕРЦІЙНОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА
 20. Рашківська В.В.
  ДО ПИТАННЯ КЛАСИФІКАЦІЇ ІПОТЕКИ
 21. Репешко П.І.
  МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЗАХИСТУ АВТОРСЬКИХ ПРАВ НА ТВОРИ У ГАЛУЗІ НАУКИ (ПЕРЕШКОДЖАННЯ ПЛАГІАТУ)
 22. Рибак О.С.
  ПРАВОВА ПРИРОДА СУДОВОГО ДОРУЧЕННЯ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
 23. Сізінцова Ю.Ю.
  МЕДИЧНЕ ПРАВО В СИСТЕМІ ПРАВОВОЇ ПІДГОТОВКИ КЕРІВНИКІВ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ
 24. Стадник К.О.
  СУЧАСНИЙ СТАН КОНЦЕНТРАЦІЇ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ
 25. Старчук В.М., Старчук О.В.
  ПРОЦЕСУАЛЬНО-ПРАВОВА ПРИРОДА РЕЖИМУ ОКРЕМОГО ПРОЖИВАННЯ ПОДРУЖЖЯ В УКРАЇНІ ТА ПОЛЬЩІ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ

ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 1. Запара С.І.
  РОЛЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ СЛУЖБИ ПОСЕРЕДНИЦТВА І ПРИМИРЕННЯ У НОВІЙ СИСТЕМІ ВИРІШЕННЯ ТРУДОВИХ СПОРІВ В УКРАЇНІ
 2. Мирошниченко Н.В.
  ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ОСНОВАНИЙ И ВИДОВ ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ
 3. Прогонюк Л.Ю.
  ПРАВОВА ПРИРОДА ПОЯСНЕНЬ ПОРУШНИКА ТРУДОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ
 4. Чанишева Г.І.
  ЗАХИСТ ПРАВА ПРАЦІВНИКА НА СВОЄЧАСНЕ ОДЕРЖАННЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

ЗЕМЕЛЬНЕ, АГРАРНЕ, ЕКОЛОГІЧНЕ, ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

 1. Багай Н.О.
  КОДИФІКАЦІЯ АГРАРНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ: ОКРЕМІ ПИТАННЯ
 2. Кравець Н.В.
  ЩОДО ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТУ ПРИНЦИПУ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА ЯК ПРИНЦИПУ АГРАРНОГО ПРАВА
 3. Макаренко Н.А.
  ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА  З ПИТАНЬ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПРИ ВИДОБУВАННІ НАФТИ ТА ГАЗУ В УКРАЇНІ
 4. Макаренко О.Ю.
  ДО ПИТАННЯ ЗАГАЛЬНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГІРНИЧОГО ЗАКОНОДАВСТВА АВСТРАЛІЇ, ВЕЛИКОБРИТАНІЇ, США, ФРАНЦІЇ, КИТАЮ
 5. Піддубна Д.С.
  ЮРИДИЧНИЙ ЗМІСТ ПОВНОВАЖЕНЬ СУБ’ЄКТІВ ЩОДО ЗАХИСТУ ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ – ЕЛЕМЕНТА ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
 6. Тюн В.М.
  СПІВВІДНОШЕННЯ КОНТРОЛЮ І НАГЛЯДУ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ У СФЕРІ ОХОРОНИ ПРИРОДИ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ, КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

 1. Березовська Н.Л.
  КАРА В ТЕОРІЇ І ПРАКТИЦІ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА
 2. Забродська Т.А.
  НАПРЯМИ ТА ЗМІСТ ЗАГАЛЬНОСОЦІАЛЬНОГО ЗАПОБІГАННЯ РЕЦИДИВНИМ ЗЛОЧИНАМ У СФЕРІ НЕЗАКОННОГО ОБІГУ НАРКОТИКІВ
 3. Загодіренко П.О.
  ПРОВОКАЦІЯ ЗЛОЧИНУ: КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ ДІЮЧОГО ЗАКОНОДАВСТВА
 4. Мельник П.В.
  ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ ДО РОЗДІЛУ VIIІ ОСОБЛИВОЇ ЧАСТИНИ КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ: ПЕНАЛІЗАЦІЯ ЧИ ДЕПЕНАЛІЗАЦІЯ?
 5. Михайлова І.М.
  ОКРЕМІ АСПЕКТИ ВЗАЄМОДІЇ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ ТА СУДІВ У ЗАПОБІГАННІ ЗЛОЧИНАМ НЕПОВНОЛІТНІХ
 6. Чеботарьова Г.В.
  ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ОБСТАВИН, ЩО ВИКЛЮЧАЮТЬ ЗЛОЧИННІСТЬ ДІЯННЯ У СФЕРІ МЕДИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 7. Чмут С.В.
  ГЕНЕЗИС ВІТЧИЗНЯНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ПРО КРИМІНАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА СТАТЕВІ ЗНОСИНИ З ОСОБОЮ, ЯКА НЕ ДОСЯГЛА СТАТЕВОЇ ЗРІЛОСТІ
 8. Шуляк Ю.Л.
  КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ І ПОКАРАННЯ ЗА ШАХРАЙСТВО В РЕСПУБЛІЦІ ІНДІЯ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, КРИМІНАЛІСТИКА, ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

 1. Загурський О.Б.
  КРИМІНАЛЬНА ПРОЦЕСУАЛЬНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ У СФЕРІ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ У ФОРМІ ПРИВАТНОГО ОБВИНУВАЧЕННЯ
 2. Кєптене М.П.
  ПОНЯТТЯ ТА КРИМІНАЛІСТИЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ СЕРІЙНИХ ВБИВСТВ
 3. Лешкович Т.А.
  ФОРМИ ВИКОРИСТАННЯ ПОЛІГРАФА В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ УКРАЇНИ
 4. Якимчук Б.В.
  УСТАНОВЛЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КОНТАКТА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СЛЕДСТВЕННЫХ (РОЗЫСКНЫХ) ДЕЙСТВИЙ С ИНОСТРАНЦАМИ
 5. Яновська О.Г.
  ЄВРОПЕЙСЬКІ СТАНДАРТИ НАДАННЯ БЕЗОПЛАТНОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ В КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ: ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО ТА ПОРІВНЯЛЬНЕ ПРАВОЗНАВСТВО

 1. Dr.Pim Albers
  IMPROVING THE QUALITY OF COURTS
 2. Бем М.В.
  МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ ПОГЛЯДИ Р. ЛЕМКІНА ЩОДО КВАЛІФІКАЦІЇ ОКРЕМИХ ПРИКЛАДІВ МАСОВИХ ПОРУШЕНЬ ПРАВ ЛЮДИНИ ЯК ЗЛОЧИНУ «ГЕНОЦИДУ»
 3. Гарбазей Д.О.
  НЕЗАКОННЕ ЗБАГАЧЕННЯ: МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ
 4. Діковська І.А.
  СПІВПРАЦЯ – ОБОВ’ЯЗОК СТОРІН МІЖНАРОДНОГО ПРИВАТНОГО ДОГОВОРУ
 5. Задорожній О.В.
  МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ГЕТЬМАНЩИНИ ПІСЛЯ СМЕРТІ Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО: ВІД ПОЛІВАСАЛІТЕТНОЇ ДЕРЖАВНОСТІ ДО ВТРАТИ СТАТУСУ ДЕРЖАВНОГО УТВОРЕННЯ
 6. Зубарєва А.Є.
  ДОПОВІДІ ДЕРЖАВ-УЧАСНИЦЬ МІЖНАРОДНОГО ПАКТУ ПРО ГРОМАДЯНСЬКІ ТА ПОЛІТИЧНІ ПРАВА 1966 р. ЯК ЕЛЕМЕНТ МОНІТОРИНГОВОГО МЕХАНІЗМУ КОМІТЕТУ ООН З ПРАВ ЛЮДИНИ
 7. Келестин М.В.
  МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТОРГІВЛІ ЦУКРОМ В ПЕРІОД МІЖ ПЕРШОЮ ТА ДРУГОЮ СВІТОВИМИ ВІЙНАМИ
 8. Клак О.Г.
  ЄВРОПЕЙСЬКА СИСТЕМА СКОРОЧЕННЯ ВИКИДІВ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ: ПРАВОВИЙ АСПЕКТ
 9. Лук’янов Д.В.
  ПОНЯТТЯ «ПРАВОВА СІМ’Я» В ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ: МЕТОДОЛОГІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ
 10. Рабінович М.Л.
  ЄВРОПЕЙСЬКІ СТАНДАРТИ ПРАВА ОСОБИ НА ПСИХІЧНЕ ЗДОРОВ’Я: ДО ПОСТАНОВКИ ПРОБЛЕМИ
 11. Сергеев Ю.В.
  О НОВЫХ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫХ СТАНДАРТАХ В СФЕРЕ ТРУДА МОРЯКОВ
 12. Чернявський А.Л.
  ІНСТИТУТ ПРАВА ПРИТУЛКУ В СУЧАСНОМУ МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ