Випуск 6-1 частина 1

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ТЕОРIЯ ТА IСТОРIЯ ДЕРЖАВИ I ПРАВА

 1. Воропанов В.А.
  СУДЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДСУДНОСТИ В СИСТЕМЕ ОРГАНОВ ГОРОДСКОГО УПРАВЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В КОНЦЕ XVIII в.
 2. Геня Б.О.
  АКСІОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ЯК ОСНОВА ДЕОНТОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
 3. Герилів Д.Ю.
  ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ІНТЕГРАТИВНОГО ПІДХОДУ ДО ТИПОЛОГІЇ ДЕРЖАВИ
 4. Головченко М.Ф.
  КУЛЬТУРА ЯК ОБ’ЄКТ КУЛЬТУРНОЇ ФУНКЦІЇ СУЧАСНОЇ ДЕРЖАВИ
 5. Гордуз О.А.
  НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХИСТУ ПРАВ ДІТЕЙ В УКРАЇНІ
 6. Жаровська І.М.
  ТРАНСФОРМАЦІЯ ФЕНОМЕНА ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ЗМІН
 7. Иванский В.П.
  К ВОПРОСУ ОБ ИНФОРМАЦИОННО-КОГНИТИВНОМ (КВАНТОВОМ) ПОНИМАНИИ ПРАВА И КРИТЕРИЯХ ЕГО ТИПОЛОГИИ
 8. Кармазіна К.Ю.
  ОСОБЛИВОСТІ МЕХАНІЗМУ ВЗАЄМОДІЇ ДЖЕРЕЛ МІЖНАРОДНОГО ТА НАЦІОНАЛЬНОГО ПРАВА У ПРАВОВИХ СИСТЕМАХ ЗАГАЛЬНОГО ТИПУ
 9. Качур В.О.
  ДО РОЗУМІННЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ДЖЕРЕЛА ПРАВА»
 10. Коваленко Н.Ю.
  ПРАВОВА ПРИРОДА ПРАВОСВІДОМОСТІ
 11. Корчевна Л.O.
  СУДОВА ПРАКТИКА ЯК ДЖЕРЕЛО ЗАХІДНОГО ПРАВА
 12. Лоджук М.Т.
  РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЮРИДИЧНИХ КЛІНІК В УКРАЇНІ ТА РОСІЇ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ
 13. Мельничук О.С.
  ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРАВОСУБ’ЄКТНОСТІ МІСТА В УКРАЇНІ
 14. Нагорний В.В.
  ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПЕРЕСЕЛЕНСЬКОЇ ПОЛІТИКИ МИКОЛИ І ВІДНОСНО ПРАВОСЛАВНИХ СЕКТАНТІВ УКРАЇНСЬКИХ ГУБЕРНІЙ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ
 15. Награбова Л.В.
  РОСІЙСЬКИЙ ЕТАП ТВОРЧОСТІ ДЖ.БЕНТАМА
 16. Овчаренко О.М.
  СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СУДУ ЯК ПЕРЕДУМОВА ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СУДДІ
 17. Попсуєнко Л.О.
  ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ РИМСЬКОГО ІМПЕРАТОРСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ЦЕРКВУ
 18. Скоморовський В.Б.
  КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ РАДЯНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ У ПОГЛЯДАХ ВИЩОГО ПАРТІЙНОГО КЕРІВНИЦТВА (НАПЕРЕДОДНІ УТВОРЕННЯ СРСР)
 19. Ткаля О.В.
  ПРАВОВІ ІМУНІТЕТИ В ЗАКОНОДАВСТВІ, ЩО ДІЯЛО НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ
 20. Ткаченко І.М.
  ТЕОРЕТИКО-КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФАКТОРІВ, ЩО ОБУМОВЛЮЮТЬ НАСИЛЬСТВО В СІМ’Ї
 21. Тицька Я.О.
  ОСОБЛИВОСТІ ЗМІСТУ ОСВІТНІХ ПРАВОВІДНОСИН
 22. Шаганенко В.П.
  ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМИ ПРАВА У РОМАНО-ГЕРМАНСЬКІЙ ПРАВОВІЙ СІМ’Ї

КОНСТИТУЦІЙНЕ І МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

 1. Бочарова Н.В.
  МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО СТВОРЕННЯ СУЧАСНОГО ЗАКОНОДАВСТВА В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ АВТОРСЬКОГО ПРАВА В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ В ДОКУМЕНТАХ РАДИ ЄВРОПИ
 2. Георгіца А.З., Чепель О.Д.
  ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СТАТУСУ ПАРЛАМЕНТАРІЇВ УКРАЇНИ У КОНТЕКСТІ ВІТЧИЗНЯНОГО ТА ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ
 3. Жалій Т.В.
  ПРАВОВІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПАРЛАМЕНТІВ УКРАЇНИ ТА ШВЕЦІЇ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ
 4. Заворотченко Т.М.
  ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ СУБ’ЄКТИВНИХ ПОЛІТИЧНИХ ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН У МІСТІ ДНІПРОПЕТРОВСЬКУ
 5. Заморська Л.І.
  КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВА НОРМА ЯК ВИРАЗ НОРМАТИВНОСТІ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА
 6. Петрецька Н.І.
  ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
 7. Подорожна Т.С.
  ВЕРХОВЕНСТВО КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ ТА КОНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ: ДІАЛЕКТИКА ВЗАЄМОДІЇ
 8. Рижук І.В.
  ВИДИ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПАРЛАМЕНТАРІЇВ
 9. Фрідманський Р.М.
  СКЛАД, ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ УРЯДУ ФРН
 10. Щербанюк О.В.
  ПРОБЛЕМИ КОНСТИТУЦІЙНОГО ЗАКРІПЛЕННЯ ІНСТИТУТУ ПУБЛІЧНИХ СЛУХАНЬ ЯК ФОРМИ БЕЗПОСЕРЕДНЬОГО ЗДІЙСНЕННЯ СУВЕРЕННОЇ ВЛАДИ НАРОДОМ УКРАЇНИ

АДМІНІСТРАТИВНЕ, ФІНАНСОВЕ, ПОДАТКОВЕ ПРАВО

 1. Безпалова О.І.
  РОЛЬ ВІДОМЧОЇ НОРМОТВОРЧОСТІ В АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВООХОРОННОЇ ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ
 2. Білінська Л.В.
  КОРУПЦІЯ ЯК СОЦІАЛЬНЕ, ПСИХОЛОГІЧНЕ І МОРАЛЬНЕ ЯВИЩЕ
 3. Бортник Н.П.
  ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА ФОРМУВАННЯ МІГРАЦІЙНИХ ПОТОКІВ
 4. Гузь О.Ю.
  НОРМИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА В МЕХАНІЗМІ ПРОТИДІЇ ДИСКРИМІНАЦІЇ ЛЮДИНИ
 5. Кагановська Т.Є.
  ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПІДГОТОВКИ, ПЕРЕПІДГОТОВКИ І ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ
 6. Кіт Х.І.
  ПОПЕРЕДНЄ СУДОВЕ ЗАСІДАННЯ ЯК ЕТАП ПІДГОТОВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА
 7. Кременовская И.В., Василенко И.К.
  ПРОБЛЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОТКРЫТОСТИ ДАННЫХ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЙТИНГА БАНКОВ В УКРАИНЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕЕ РЕШЕНИЯ
 8. Кушнір І.П.
  ПРИКОРДОННЕ СПІВРОБІТНИЦТВО – СКЛАДОВА БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ
 9. Нечитайленко А.О.
  ДЕЯКІ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ НА ДЕРЖАВНОМУ КОРДОНІ УКРАЇНИ
 10. Нечитайленко В.А.
  ПРО ДЕЯКІ КОЛІЗІЇ ЧИННОГО АДМІНІСТРАТИВНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО РОЗГЛЯДУ ЗВЕРНЕНЬ ГРОМАДЯН
 11. Осипенко А.І.
  ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ НЕЗАКОННОМУ ОБІГУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ ТА ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН
 12. Пархоменко П.І.
  ОКРЕМІ ПИТАННЯ СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ СПРАВ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ З КЕРУВАННЯМ ТРАНСПОРТНИМИ ЗАСОБАМИ
 13. Петрова І.Г.
  РОЗВИТОК ІНСТИТУТУ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ
 14. Позняков С.П.
  АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ КОНЦЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ
 15. Саєнко С.І.
  КОДИФІКАЦІЙНИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ ТЕОРІЇ НОРМ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА: ОРІЄНТИР НА ІНТЕГРАЦІЮ НАУКОВОГО ДОСВІДУ
 16. Сквірський І.О.
  ОКРЕМІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ ЗА РАДЯНСЬКИМ ДЕРЖАВНИМ УПРАВЛІННЯМ У 20-Х рр. ХХ ст.
 17. Степаненко К.В.
  АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ГРОМАДЯН УКРАЇНИ ЗА КОРДОНОМ
 18. Стеценко В.Ю.
  ЯКІСТЬ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ: АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ ВИМІР
 19. Стукаленко О.В.
  ОКРЕМІ ПИТАННЯ ЩОДО ПОРІВНЯННЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ТА ЕС В СФЕРІ МАРКУВАННЯ БУДІВЕЛЬНОЇ ПРОДУКЦІЇ
 20. Стрельченко О.Г., Тищенко Ю.Г.
  ПУБЛІЧНА АДМІНІСТРАЦІЯ У СФЕРІ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВИЛ БЕЗПЕКИ ПОЛЬОТІВ
 21. Трофімова Л.В.
  ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ
 22. Фуглевич К.А.
  ПРАВОВИЙ СТАТУС ЦЕНТРУ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ
 23. Хохуляк В.В.
  КАМЕРАЛІСТИКА ТА ЇЇ ВПЛИВ НА СТАНОВЛЕННЯ ВІТЧИЗНЯНОЇ НАУКИ ФІНАНСОВОГО ПРАВА ХІХ СТОЛІТТЯ
 24. Шевчук О.М.
  КОНТРОЛЬНІ ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ У СФЕРІ ОБІГУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ ТА ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН
 25. Щавінський В.Р.
  СУДОВА ВЛАДА У ЯКОСТІ ПЕРШООСНОВИ РОЗУМІННЯ ПРИЗНАЧЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ЮСТИЦІЇ
 26. Ярош А.О.
  ОСВІТА ЯК ОБ’ЄКТ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ