Випуск 46

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

 1. Іванов О. Ю.
  ЗАСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ РОСІЙСЬКОЇ ЕКСПАНСІЇ ЩОДО ТЮРКСЬКИХ ТА УГРО-ФІНСЬКИХ НАРОДІВ (ОСТАННЯ ЧВЕРТЬ XVI – ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ СТ.): ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

 1. Берченко Г. В.
  ПРАВО НАРОДУ ВИЗНАЧАТИ І ЗМІНЮВАТИ КОНСТИТУЦІЙНИЙ ЛАД В АСПЕКТІ ЗДІЙСНЕННЯ УСТАНОВЧОЇ ВЛАДИ
 2. Колодій О. А.
  СПЕЦІАЛЬНО-ЮРИДИЧНІ ГАРАНТІЇ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ: ПОНЯТТЯ, ОЗНАКИ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ
 3. Писарєва Е. А., Моніч Б. С.
  ДЕЯКІ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ
 4. Бараненко Д. В.
  ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
 5. Нестор В. Р.
  МІСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ: ДОСВІД УКРАЇНИ ТА СПОЛУЧЕНОГО КОРОЛІВСТВА ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ ТА ПІВНІЧНОЇ ІРЛАНДІЇ

АДМІНІСТРАТИВНЕ, ФІНАНСОВЕ, ПОДАТКОВЕ ПРАВО

 1. Казанчук І. Д.
  СУЧАСНИЙ СТАН І ПРОПОЗИЦІЇ ДО УКРАЇНСЬКОГО АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ І ТЕХНОГЕННО-БЕЗПЕЧНИХ УМОВ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ СУСПІЛЬСТВА
 2. Cтець О. М.
  ЗМІНА ІСТОТНИХ УМОВ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЯК ПІДСТАВА ПРИПИНЕННЯ ДЕРЖАВНО-СЛУЖБОВИХ ПРАВОВІДНОСИН
 3. Кожура Л. О.
  ПОНЯТТЯ ПРАВА ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ НА ОХОРОНУ ЗДОРОВ’Я СЕРЕД ЗАГАЛЬНИХ ПРАВ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА
 4. Ліпинський В. В.
  СУТНІСТЬ ТА ЗМІСТ ЕФЕКТИВНОСТІ ТЛУМАЧЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ДЕЛІКТНИХ ПРАВОВИХ НОРМ
 5. Мазурик Р. В.
  МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ ЗАСАД ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ДІЯЛЬНОСТІ ОБЛАСНИХ ПРОКУРАТУР УКРАЇНИ
 6. Мілієнко О. А.
  КОНЦЕПЦІЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО АКТА У ДОСЛІДЖЕННЯХ «РАДЯНСЬКОГО» ПЕРІОДУ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
 7. Князєв В. С.
  ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СКЛАДІВ МИТНИХ ОРГАНІВ
 8. Лещинський В. П.
  СИСТЕМАТИЗАЦІЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ СПОСОБІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКОННОСТІ ДОЗВІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ МІСТОБУДУВАННЯ
 9. Чорнописька В. З.
  АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ІНСТИТУТУ КАПЕЛАНСТВА: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ
 10. Брояков С. В.
  ҐЕНЕЗА РОЗВИТКУ ПОДАТКОВИХ КОНСУЛЬТАЦІЙ КРІЗЬ ПРИЗМУ ІСТОРИЧНОЇ РЕТРОСПЕКТИВИ
 11. Капран Р. В.
  АКТИ-ДОКУМЕНТИ СУДОВОЇ ГІЛКИ ВЛАДИ ТА КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ ЯК ДЖЕРЕЛА АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА
 12. Корнійченко А. О.
  АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ЗАПОБІГАННЯ БУЛІНГУ: ПЕРСПЕКТИВНИЙ ДОСВІД РЕСПУБЛІКИ КОРЕЯ
 13. Кудін А. В.
  ПОНЯТТЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПАТЕНТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

ЦИВІЛЬНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

 1. Чайковська В. В.
  ЩОДО ПОТРЕБ РОЗШИРЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВ У СФЕРІ СПІЛЬНОГО ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОГО ІНВЕСТУВАННЯ
 2. Панова Л. В.
  БАНКІВСЬКІ ПРАВОВІДНОСИНИ: ПРИВАТНО-ПРАВОВИЙ І ПУБЛІЧНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ
 3. Чернега В. М.
  ПОНЯТТЯ, ОЗНАКИ, ФОРМИ САНКЦІОНУВАННЯ ЗВИЧАЇВ ТА ЇХНЄ ЗНАЧЕННЯ В МЕХАНІЗМІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СІМЕЙНИХ ВІДНОСИН
 4. Тимошенко М. О.
  ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИЗНАЧЕННЯ ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ
 5. Гуйван П. Д.
  ТЕМПОРАЛЬНІ МЕЖІ ПРАВА ОСОБИ НА ЗАХИСТ СВОГО СУБ’ЄКТИВНОГО ПРАВА
 6. Захарова О. С., Скіченко А. А.
  КРИТЕРІЇ РОЗМЕЖУВАННЯ СУДОВОЇ ЮРИСДИКЦІЇ У СПРАВАХ ПРО ЗАХИСТ НЕМАЙНОВИХ ПРАВ ПОДРУЖЖЯ
 7. Донцов Д. Ю.
  ОСОБЛИВОСТІ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
 8. Яш К. П.
  ПИТАННЯ СХОЖОСТІ ТОРГОВИХ МАРОК ТА ВВЕДЕННЯ СПОЖИВАЧА В ОМАНУ

ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 1. Пижова М. О.
  ОСОБЛИВОСТІ КЛАСИФІКАЦІЙ ЮРИДИЧНИХ ГАРАНТІЙ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВ НА СПРАВЕДЛИВУ ОПЛАТУ ПРАЦІ
 2. Козін С. М.
  ДО ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМИ СУБ’ЄКТІВ ЗАХИСТУ ТРУДОВИХ ПРАВ МІГРАНТІВ
 3. Суліменко Д. В.
  ДО ПИТАННЯ ПРИНЦИПІВ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОЦІНЮВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ

ЗЕМЕЛЬНЕ, АГРАРНЕ, ЕКОЛОГІЧНЕ, ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

 1. Третяк Т. О.
  ОСОБЛИВОСТІ ВОЛОДІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ ДІЛЯНКАМИ
 2. Карпінська Н. В.
  ПЕРІОДИЗАЦІЯ РОЗВИТКУ ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО РЕГУЛЮВАННЯ САНІТАРНИХ І ФІТОСАНІТАРНИХ ЗАХОДІВ В УКРАЇНІ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ, КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

 1. Михайліченко Т. О., Рак С. В.
  КРИМІНАЛЬНІ ПРОСТУПКИ ПРОТИ ВЛАСНОСТІ
 2. Довбань І. М.
  ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СИСТЕМОУТВОРЮЮЧИХ ОЗНАК СЛУЖБОВОЇ ОСОБИ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, КРИМІНАЛІСТИКА, ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

 1. Кошинець В. В., Наливайко Є. О.
  ПРОЦЕСУАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПРОКУРОРА В СУДІ ПРИСЯЖНИХ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ
 2. Федосова О. В.
  СТАНОВЛЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ МЕТОДИКИ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ
 3. Севрук В. Г.
  КЛАСИФІКАЦІЯ ОРГАНІЗОВАНИХ ГРУП І ЗЛОЧИННИХ ОРГАНІЗАЦІЙ, ЯКІ СФОРМОВАНІ НА ЕТНІЧНІЙ ОСНОВІ
 4. Сердюк В. П., Сердюк Є. В., Терещенко А. Л.
  ПРАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ДОКАЗІВ І ЇХНІХ ДЖЕРЕЛ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ УКРАЇНИ
 5. Леган І. М.
  ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ БЕЗОПЛАТНОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ В УКРАЇНІ
 6. Вилцан А. O.
  ІНСТИТУТ ВІДШКОДУВАННЯ (КОМПЕНСАЦІЇ) ШКОДИ, ЗАВДАНОЇ АГЕНТАМИ ДЕРЖАВИ У СФЕРІ КРИМІНАЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО ТА ПОРІВНЯЛЬНЕ ПРАВОЗНАВСТВО

 1. Фортуна Т. Я.
  ГАРМОНІЗАЦІЯ ПРАВА УКРАЇНИ ТА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ У СФЕРІ ВИЗНАННЯ І ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ ІНОЗЕМНИХ СУДІВ
 2. Горішня М. Л.
  КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ ПРАВОВОЇ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ АРХІВНОЇ СПРАВИ В УМОВАХ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ

ОРГАНІЗАЦІЯ СУДОВИХ І ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ

 1. Деменчук М. О.
  СТАТИСТИЧНІ ДАНІ ЯК ПОКАЗНИК ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ СУДІВ