Випуск 44

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

 1. Остапенко Т. О.
  ЮРИДИЧНЕ ОФОРМЛЕННЯ СИСТЕМИ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ МОРАЛІ НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ У КРИМІНАЛЬНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ АВСТРО-УГОРСЬКОЇ ІМПЕРІЇ
 2. Баранов С. О., Рибаченко С. П.
  ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВООХОРОННОЇ ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

 1. Завальнюк І. В.
  ПОНЯТТЯ «ПРАВО НА СУДОВИЙ ЗАХИСТ»: СУЧАСНІ НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНІ ПОГЛЯДИ
 2. Курцев О. Ю.
  ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ УНІТАРИЗМУ ЯК ПРИНЦИПУ КОНСТИТУЦІЙНОГО ЛАДУ УКРАЇНИ

АДМІНІСТРАТИВНЕ, ФІНАНСОВЕ, ПОДАТКОВЕ ПРАВО

 1. Шустрова К. В., Шурупова К. В.
  АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ГАРАНТУВАННЯ ПРАВ ЖУРНАЛІСТІВ В УКРАЇНІ
 2. Крикун В. В.
  ОРГАНИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В СИСТЕМІ СУБ’ЄКТІВ ЗАХИСТУ ОБ’ЄКТІВ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ В УКРАЇНІ
 3. Кононець В. П.
  РОЛЬ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ У КОНТРОЛІ ЗА ВИКОНАННЯМ СУДОВИХ РІШЕНЬ ОРГАНАМИ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ В УКРАЇНІ
 4. Лещинський В. П.
  СИСТЕМАТИЗАЦІЯ СУБ’ЄКТІВ ПРАВОВІДНОСИН ЩОДО ДОЗВІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ МІСТОБУДУВАННЯ
 5. Новак Н. П.
  ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ВИРОБНИЦТВА ТА ОБІГУ ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ
 6. Поштаренко О. В.
  ОСОБЛИВОСТІ ПРОВАДЖЕНЬ У СПРАВАХ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ДО ОСІБ, ЩО ВЧИНИЛИ НАСИЛЬСТВО СТОСОВНО ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ
 7. Кухарчук А. М.
  ПІДВІДОМЧІСТЬ СПОРІВ ЗА УЧАСТІ ФІЗИЧНИХ ОСІБ ЯК СУБ’ЄКТІВ ВЛАДНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ ТА ЯК СУБ’ЄКТІВ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ГОСПОДАРСЬКИХ ПОВНОВАЖЕНЬ: ОКРЕМІ АСПЕКТИ
 8. Пристінська К. О.
  ПРИЧИНИ ПОШИРЕННЯ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ В УКРАЇНІ
 9. Карпушин Г. Л.
  ЗАКОНОДАВЧА РЕГЛАМЕНТАЦІЯ СТАВКИ ЗБОРУ ЗА МІСЦЯ ДЛЯ ПАРКУВАННЯ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ: МИНУЛЕ, СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВДОСКОНАЛЕННЯ
 10. Небесна М. О.
  ЮРИДИЧНА СИЛА ТА ЧИННІСТЬ АДМІНІСТРАТИВНИХ АКТІВ КОНТРОЛЮЮЧИХ ОРГАНІВ У СФЕРІ ОПОДАТКУВАННЯ
 11. Танчик О. М.
  САНКЦІЇ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ ПРАВІ: СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД

ЦИВІЛЬНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

 1. Короєд С. О., Махінчук В. М.
  ПОХІДНІ (НЕПРЯМІ) ПОЗОВИ ЗАСНОВНИКІВ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ЯК ФОРМА РЕАЛІЗАЦІЇ ДОКТРИНИ ЗНЯТТЯ КОРПОРАТИВНОЇ ВУАЛІ
 2. Білоус Т. Й.
  ВИКОНАВЧИЙ НАПИС ЯК ЕЛЕМЕНТ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ
 3. Гуйван П. Д.
  ПРО НЕОБХІДНІСТЬ ДОТРИМАННЯ БАЛАНСУ ПРИВАТНИХ ТА ПУБЛІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ ПІД ЧАС РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА ВІЛЬНЕ ВИРАЖЕННЯ ПОГЛЯДІВ

ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 1. Козін С. М.
  ДО ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ПРИНЦИПІВ ЗАХИСТУ ТРУДОВИХ ПРАВ МІГРАНТІВ
 2. Науменко К. С.
  ЄДНІСТЬ ТА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ДЕРЖАВНОГО БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ
 3. Кириченко Т. М.
  ПОЗИТИВНИЙ ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИН

ЗЕМЕЛЬНЕ, АГРАРНЕ, ЕКОЛОГІЧНЕ, ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

 1. Сірант М. М.
  ЛІЦЕНЗІЙНО-ДОЗВІЛЬНІ ЗАСОБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ, КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

 1. Каменський Д. В.
  МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОРІВНЯЛЬНИХ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ: ЗДОБУТКИ УКРАЇНСЬКОЇ ТА АМЕРИКАНСЬКОЇ ДОКТРИН
 2. Василенко Ю. В.
  ЮВЕНАЛЬНА ПРОБАЦІЯ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ ТА КАНАДИ (ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ)
 3. Bondarenko O. S.
  CRIMINAL LEGAL CHARACTERISTICS OF CORRUPTION CRIMINAL OFFENSES IN THE FIELD OF ECONOMIC ACTIVITY
 4. Матвійчук М. А.
  КРОВАВА ПОМСТА В МОСКОВСЬКІЙ ДЕРЖАВІ ТА РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ В ПРАЦЯХ І. МАЛИНОВСЬКОГО: КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧИЙ АСПЕКТ

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, КРИМІНАЛІСТИКА, ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

 1. Погорецький М. А., Саленко О. В.
  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСОБІ ПРАВА НА ЕФЕКТИВНУ, РЕАЛЬНУ ТА ПРАКТИЧНУ ПРАВОВУ ДОПОМОГУ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ В КОНТЕКСТІ ПРАКТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ
 2. Арешонков В. В.
  КЛАСИФІКАЦІЯ ТЕХНІКО-КРИМІНАЛІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИНІВ
 3. Нікітіна-Дудікова Г. Ю.
  ОКРЕМІ ПИТАННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ЗЛОЧИННИХ ДІЙ У РАЗІ ВЧИНЕННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ ПРОТИ СТАТЕВОЇ СВОБОДИ ТА СТАТЕВОЇ НЕДОТОРКАНОСТІ ДІТЕЙ (НА ПРИКЛАДІ СТ. 153, СТ. 156 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ)
 4. Сухачова І. О.
  СУЧАСНІ КОНЦЕПЦІЇ ДОКАЗУВАННЯ ТА ЇХ ВПЛИВ НА РЕАЛІЗАЦІЮ ПРОКУРОРОМ ФУНКЦІЇ ОБВИНУВАЧЕННЯ ПІД ЧАС ДОКАЗУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ НА ДОСУДОВОМУ РОЗСЛІДУВАННІ
 5. Степанов В. О.
  СТАН НАУКОВОЇ РОЗРОБЛЕНОСТІ ПРОБЛЕМ ПРОТИДІЇ РОЗКРАДАННЮ НАФТО- І ГАЗОПРОДУКТІВ З МАГІСТРАЛЬНИХ НАФТОПРОДУКТОПРОВОДІВ
 6. Томков О. М.
  ОСОБА ЗЛОЧИНЦЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ НЕЗАКОННОГО ОБІГУ ЗБРОЇ, ЩО ВЧИНЯЄТЬСЯ ОРГАНІЗОВАНОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО ТА ПОРІВНЯЛЬНЕ ПРАВОЗНАВСТВО

 1. Костиря О. В.
  ПРАВОВА РЕГЛАМЕНТАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ КОНТРОЛЮ ДЕРЖАВИ ПОРТУ (PORT STATE CONTROL)

ОРГАНІЗАЦІЯ СУДОВИХ І ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ

 1. Легких К. В.
  РОЛЬ ЕМПАТІЇ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ СУДДІВ
 2. Білоус О. В.
  ОРГАНИ ПРОКУРАТУРИ ТА ЇХ МІСЦЕ І РОЛЬ В ОХОРОНІ ТА ЗАХИСТІ ПРАВ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА В НЕЗАЛЕЖНІЙ УКРАЇНІ (РЕТРОСПЕКТИВНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ)

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ

 1. Маслова А. Б.
  ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ МИТНОЇ ВАРТОСТІ: СУЧАСНИЙ СТАН ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ