Випуск 42 том 1

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ФІ ЛОСОФІЯ ПРАВА

 1. Донченко О. І.
  ПРОЯВ ПРИНЦИПУ ГУМАННОСТІ В ДЕЯКИХ ГАЛУЗЯХ ПРАВА
 2. Семчук Н. О., Варава І. П.
  ПОГЛЯ ДИ ОСВАЛЬДА ШПЕНГЛЕРА НА СУТНІСТЬ ПРАВА ТА ЮРИСПРУДЕНЦІЮ
 3. Дмитрик І. О.
  ІСТОРИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ КУРСІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ СЛУЖБОВЦІВ У 1920-Х РР. (НА МАТЕРІАЛАХ ДОНЕЧЧИНИ)
 4. Бібік О. В.
  ФІКЦІЇ У ПРАВОВОМУ РЕГУЛЮВАННІ: ІСТОРИЧНИЙ АНАЛІЗ
 5. Русавська О. О.
  ВНУТРІШНІЙ ТА ЗОВНІШНІЙ ДІАЛОГ ПРАВОВИХ СИСТЕМ: ДО ПИТАННЯ ПРО ДЖЕРЕЛА ЗАГАЛЬНОГО ПРАВА НА ПРИКЛАДІ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ АНГЛІЇ
 6. Грисюк В. В.
  ПРИНЦИПИ, ПІДХОДИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ АДВОКАТСЬКОЇ ДІЯЛ ЬНОСТІ
 7. Щамбура Д. В.
  «ОФІЦІЙНЕ ПРАВО» ТА «НЕОФІЦІЙНЕ ПРАВО»: ЕКСПЛІКАЦІЯ ПОНЯТЬ У КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ТЕОРІЙ ПРАВОРОЗУМІННЯ
 8. Савицька Н. А.
  ПРАВООХОРОННА ФУНКЦІЯ ДЕРЖАВИ ТА РОЛЬ НОТАРІАТУ В ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ
 9. Веркалець І. Д.
  РОЛЬ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ В РЕАЛІЗАЦІЇ ФУНКЦІЙ ПРАВА
 10. Іваничук Р. А.
  КОНСТИТУЦІЙНИЙ РІВЕНЬ ЮРИДИЧНОГО ЗАКРІПЛЕННЯ ФУНКЦІЙ ПРАВА В УКРАЇНІ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

 1. Бакумов О. С.
  СУДОВА ВЛАДА В СИСТЕМІ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ: КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ
 2. Юрах В. М.
  НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УЧАСТІ ГРОМАДСЬКОСТІ В ПІДВИЩЕННІ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
 3. Чечерський В. І.
  ШТУЧНЕ ПЕРЕРИВАННЯ ВАГІТНОСТІ ТА ПРАВО НА ЖИТТЯ НЕНАРОДЖЕНОГО: АКСІОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ
 4. Ларін Є. О.
  КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО НА ІНФОРМАЦІЮ: ПОНЯТТЯ Й СУТНІСТЬ
 5. Єрмак В. В.
  ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ СТАДІЙ ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТА ВИКОНАННЯ МІСЦЕВИХ ПРОГРАМ У СФЕРІ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
 6. Волошенюк Г. Б.
  МІСЦЕ ДЖЕРЕЛ ВИБОРЧОГО ПРАВА В СИСТЕМІ ДЖЕРЕЛ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

ЦИВІЛЬНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

 1. Ніколенко М. О.
  СИСТЕМА КОРПОРАТИВНИХ ІНТЕРЕСІВ, ЩО РЕАЛІЗУЮТЬСЯ ПІД ЧАС УКЛАДЕННЯ КОРПОРАТИВНОГО ДОГОВОРУ
 2. Левицький М. О.
  ПРАВО ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ НА ЧЕСТЬ ТА ГІДНІСТЬ
 3. Панченко С. В.
  ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИЙ ДОГОВІР ЯК ДЖЕРЕЛО ЦИВІЛЬНОГО ДОГОВІРНОГО ПРАВА
 4. Ромась М. І.
  ОСОБЛИВОСТІ ДОГОВІРНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ЗА УЧАСТЮ ДЕРЖАВИ УКРАЇНА

ТРУДОВЕ ПРАВО ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 1. Сіроха Д. І.
  ПРОБЛЕМИ УСУНЕННЯ НЕДОЛІКІВ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ НОРМОТВОРЧОСТІ СУБ’ЄКТІВ ТРУДОВОГО ПРАВА
 2. Обушенко Н. М.
  СТАН ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА
 3. Потопахіна О. М.
  ЩОДО ПРАВОМІРНОСТІ ПРИПИНЕННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ ЗА ПУНКТОМ 3 СТАТТІ 36 КЗПП УКРАЇНИ З ОСОБАМИ, ЯКІ ПРОХОДЯТЬ ВІЙСЬКОВУ СЛУЖБУ В ОСОБЛИВИЙ ПЕРІОД
 4. Амелічева Л. П.
  ПРАВО ПРАЦІВНИКА НА ПОВАЖНЕ СТАВЛЕННЯ ДО ЙОГО ЧЕСТІ ТА ГІДНОСТІ У ВИМІРІ ГІДНОЇ ПРАЦІ

ЗЕМЕЛЬНЕ, АГРАРНЕ, ЕКОЛОГІЧНЕ, ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

 1. Дегтярьова С. В.
  РОЛЬ ДЕРЖАВИ В РЕФОРМУВАННІ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ
 2. Ісакова В. М.
  ПРИНЦИПИ МІЖНАРОДНОГО ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА: ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ
 3. Кондратенко Д. Ю.
  ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ЗЕМЕЛЬ ЯК ПРАВОВА ФОРМА ОБЛІКУ ЗЕМЕЛЬ

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, КРИМІНАЛІСТИКА, ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

 1. Князєв С. М.
  ОСОБЛИВОСТІ ПРОКУРОРСЬКОГО НАГЛЯ ДУ ЗА ЗДІЙСНЕННЯМ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА НЕГЛАСНОЇ РОБОТИ ПІДРОЗДІЛАМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ
 2. Крет Г. Р.
  ПРАВО НА СПРАВЕДЛИВИЙ СУДОВИЙ РОЗГЛЯ Д ЯК ОСНОВА ДЛЯ ВИОКРЕМЛЕННЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ СПРАВЕДЛИВОГО ПРАВОСУДДЯ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ
 3. Мирошниченко Ю. М.
  З ІСТОРІЇ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ТАКТИКИ (ДОНАУКОВИЙ ПЕРІОД)
 4. Пастух А. Є.
  ЗАКРИТТЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ НА СТАДІЇ ПІДГОТОВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ: ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТ
 5. Щоголєв С. В.
  ОКРЕМІ АСПЕКТИ ПРОТИДІЇ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНІЙ ОРГАНІЗОВАНІЙ ЗЛОЧИННОСТІ (МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД)

ОРГАНІЗАЦІЯ СУДОВИХ І ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ

 1. Єднак В. М.
  ДО ОБҐРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ ПРИВЕДЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА, ЯКЕ РЕГЛАМЕНТУЄ ДІЯЛ ЬНІСТЬ ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ, У ВІДПОВІДНІСТЬ ДО МІЖНАРОДНИХ НОРМ І СТАНДАРТІВ

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ

 1. Спасова К. І.
  ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ ЗАВДАННОЇ РОЗПОВСЮДЖЕННЯМ НЕДОСТОВІРНОЇ ІНФОРМАЦІЇ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ
 2. Котляревська Г. М.
  МЕХАНІЗМ РОЗГЛЯДУ ЗВЕРНЕНЬ ГРОМАДЯН МИТНИМИ ОРГАНАМИ
 3. Бондаренко І. М.
  ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПРОЦЕДУРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ БЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН