Випуск 12 том 1

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

 1. Остапенко Т. О.
  ДЖЕРЕЛЬНА ОСНОВА ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ– ГЕТЬМАНЩИНИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XVII – 80-Х РР. XVIII СТ.
 2. Супруновський А. І.
  ДЖЕРЕЛА МІГРАЦІЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ
 3. Матвєєва Л. Г.
  НАСТУПНІСТЬ ВІТЧИЗНЯНОГО ПРАВА В ПЕРЕХІДНИЙ ПЕРІОД
 4. Штангрет М. Й., Броневицька О. М.
  ФІЛОСОФІЯ ПРАВОВОГО ВИХОВАННЯ: СВІТОГЛЯДНІ ОСНОВИ
 5. Вишинський П. М.
  ВІДНОШЕННЯ «ЛЮДИНА-СУСПІЛЬСТВО»: АНТРОПОЛОГІЧНИЙ ВПЛИВ НА ПРОФЕСІЙНУ ПІДГОТОВКУ ЮРИСТА
 6. Кравчук В. М.
  КОНТРОЛЬ ЯК ФОРМА РЕАЛІЗАЦІЇ НАРОДОВЛАДДЯ
 7. Невлев В. В.
  ЮРИДИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ КРЕДИТНОЙ КООПЕРАЦИИ
 8. Савенко В. В.
  ПРАВО ЯК ІНТЕГРУЮЧИЙ ФЕНОМЕН ЦІННІСНО-НОРМАТИВНОЇ СТРУКТУРИ ПРАВОВОЇ РЕАЛЬНОСТІ
 9. Панкратова В. О.
  ПРИНЦИП ПРАВОВОЇ ВИЗНАЧЕНОСТІ: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ
 10. Ткаченко І. М.
  ПРАВООХОРОННА ФУНКЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ ТА ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНА ФУНКЦІЯ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ: АСПЕКТИ СПІВВІДНОШЕННЯ
 11. Мокін І. С.
  НЕГАТИВНІ АСПЕКТИ ПРАВОВОГО ЖИТТЯ ДОБИ РЕВОЛЮЦІЇ 1917–1921 РР. В УКРАЇНІ
 12. Ченкова К. П.
  ПРАВОВА ОХОРОНА МАТЕРИНСТВА ТА ДИТИНСТВА ЗА ЦИВІЛЬНИМ (ШЛЮБНО-СІМЕЙНИМ) ЗАКОНОДАВСТВОМ В УКРАЇНСЬКИХ ГУБЕРНІЯХ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ (ХІХ СТ. – 1917 Р.)
 13. Вільчинський В. А.
  ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ В УКРАЇНІ ЗА УМОВ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ВИКЛИКІВ
 14. Доротюк О. Г.
  ГРОМАДСЬКА, НАУКОВА ТА ПРАВОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ПЕТРА НЕДБАЙЛА У ВОЄННИЙ ТА ПІСЛЯВОЄННИЙ ПЕРІОД
 15. Мандзюк О. А.
  ПРАВОВА СУБ’ЄКТНІСТЬ АНАЛІТИЧНИХ СПІЛЬНОТ

КОНСТИТУЦІЙНЕ  ТА МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

 1. Осауленко С. В.
  ПРО ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНУ «ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ» У ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ
 2. Сінькевич О. В.
  АКСІОЛОГІЧНА ФУНКЦІЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА
 3. Тригубенко Г. В.
  ПРАВОВИХОВНА ДІЯЛЬНІСТЬ МІЛІЦІЇ ЯК ЗАСІБ ПОДОЛАННЯ ПРАВОВОГО НІГІЛІЗМУ
 4. Храброва Ю. В.
  ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
 5. Грицик В. В.
  ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА ОСОБИ НЕ ДАВАТИ ПОКАЗАННЯ АБО ПОЯСНЕННЯ ЩОДО СЕБЕ, ЧЛЕНІВ СІМ’Ї ЧИ БЛИЗЬКИХ РОДИЧІВ
 6. Попович М. М.
  ЄДНІСТЬ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ

АДМІНІСТРАТИВНЕ, ФІНАНСОВЕ, ПОДАТКОВЕ ПРАВО

 1. Комісаров О. Г.
  РОЛЬ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ТА УДОСКОНАЛЕННІ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ В СИСТЕМІ ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ
 2. Лошицький М. В., Будник А. С.
  УКРАЇНСЬКИЙ ФЕНОМЕН ПРОЦЕСУ ОТРИМАННЯ НЕПРАВОМІРНОЇ ВИГОДИ ШЛЯХОМ ВІДМИВАННЯ ГРОШОВИХ КОШТІВ ТА ФІНАНСУВАННЯ ТЕРОРИЗМУ
 3. Кравець В. Р.
  ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИЗНАЧЕННЯ НА ДЕРЖАВНУ СЛУЖБУ ЗА ЗАКОНОМ «ПРО ДЕРЖАВНУ СЛУЖБУ» 2011 Р.
 4. Басова Ю. Ю.
  ДО ПИТАННЯ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕЛІКУ ЗАГРОЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ
 5. Вітвіцький С. С.
  СПІВВІДНОШЕННЯ ТЕРМІНІВ «КОНТРОЛЬ» ТА «НАГЛЯД»: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ, АНАЛІЗ ЗАКОНОДАВСТВА
 6. Патерило І. В.
  ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО РОЗУМІННЯ ІНСТРУМЕНТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
 7. Пузирний В. Ф.
  АДМІНІСТРАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕЯКИХ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ (НА ПРИКЛАДІ ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ)
 8. Марков В. В.
  ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ БОРОТЬБИ З КІБЕРЗЛОЧИННІСТЮ В НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС
 9. Рядінська В. О.
  ПОДАТКОВЕ РЕЗИДЕНСТВО ФІЗИЧНИХ ОСІБ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА РОЗВИТОК В УКРАЇНІ
 10. Прокопенко О. Ю.
  ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ ЯК СУБ’ЄКТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВОПОРЯДКУ В РЕГІОНІ
 11. Сербин Р. А.
  ФЕНОМЕН ПОНЯТЬ «БЛАГОДІЙНІСТЬ» ТА «БЛАГОДІЙНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ»
 12. Буханевич О. М.
  ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ В КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
 13. Дрозд О. Ю.
  МУНІЦИПАЛЬНІ ПОСЛУГИ ЯК ПРОДУКТ ДІЯЛЬНОСТІ МУНІЦИПАЛЬНОГО УТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД
 14. Калатур М. В.
  ОКРЕМІ ПИТАННЯ ПРОФІЛАКТИКИ ТА РОЗВ’ЯЗАННЯ КОНФЛІКТІВ У ДІЯЛЬНОСТІ ОВС
 15. Марченко О. В.
  РОЛЬ І ЗНАЧЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРОЦЕДУР В ОРГАНІЗАЦІЇ НАДАННЯ РЕКЛАМНИХ ПОСЛУГ
 16. Подорожній Є. Ю.
  ДО ПРОБЛЕМИ СПІВВІДНОШЕННЯ ДИСЦИПЛІНАРНОЇ ТА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
 17. Тімашов В. О.
  ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ ЩОДО ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА В УКРАЇНІ
 18. Ляшук Р. М.
  НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ ВІДДІЛІВ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ
 19. Пасічна І. О.
  БАНКИ ЯК СУБ’ЄКТИ ПОДАТКОВИХ ПРАВОВІДНОСИН
 20. Чумак В. В.
  ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ ПОБУДОВИ ПОЛІЦЕЙСЬКОЇ СИСТЕМИ ЛИТОВСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ
 21. Дембіцька С. Л.
  З’ЯСУВАННЯ МІСЦЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРИМУСУ В АДМІНІСТРАТИВНІЙ ДЕЛІКТОЛОГІЇ
 22. Глущенко С. В.
  ПОЗАПРОЦЕСУАЛЬНІ ВІДНОСИНИ У СИСТЕМІ СУДІВ ЗАГАЛЬНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ: ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНИЙ АСПЕКТ
 23. Єфіменко Д. К.
  ДО ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ОБ’ЄКТА ТА ПРЕДМЕТА КООРДИНАЦІЇ ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 24. Волуйко О. М.
  ЕВОЛЮЦІЯ МУНІЦИПАЛЬНОЇ МІЛІЦІЇ В УМОВАХ ЗДІЙСНЕННЯ ПОЛІТИКО-ПРАВОВИХ РЕФОРМ В УКРАЇНІ
 25. Турінін О. В.
  ПРЕДМЕТ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СЛУЖБОВИХ ВІДНОСИН
 26. Кулеба О. М.
  СПЕЦІАЛЬНИЙ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ: ЧИННИКИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ
 27. Сандул Я. М.
  ОСОБЛИВОСТІ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВИКОНАВЧИХ ОРГАНІВ МІСЦЕВИХ РАД
 28. Лисюк С. А.
  НОРМИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА, ЯКІ ДІЮТЬ У СФЕРІ КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
 29. Мельничук О. П.
  МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ВЗАЄМОВІДНОСИН РЕЛІГІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ТА ДЕРЖАВИ
 30. Хом’якова О. О.
  ФУНКЦІЇ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ ЗА ВИДАТКАМИ
 31. Кравчук О. В.
  РОЗВИТОК ІНСТИТУТУ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ: ІСТОРИЧНИЙ ГЕНЕЗИС
 32. Білуга С. С.
  УГОДА ПРО ПРИМИРЕННЯ ЗА НАСЛІДКАМИ ДОСУДОВОГО ВРЕГУЛЮВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ СПОРІВ: ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОЇ ПРИРОДИ
 33. Фаєр Ю. Г.
  ВИКОНАННЯ ДОРУЧЕНЬ ЯК ЧИННИК ПОСАДОВИХ ОБОВ’ЯЗКІВ ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ
 34. Octavian Ciobanu
  DETERMINAREA PROCEDURII DE CONTROL VAMAL ОN FUNCȚIE DE SISTEMUL DE ANALIZĂ A RISCURILOR
 35. Даниленко А. В.
  МОРАЛЬНА ВИЗНАЧЕНІСТЬ МОТИВАЦІЇ ЯК НЕВІД’ЄМНОЇ СКЛАДОВОЇ ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
 36. Дробот О. І.
  ВИДИ РЕЄСТРАЦІЙНИХ ПОСЛУГ, ЯКІ НАДАЄ ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЙНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
 37. Костилєв О. І.
  АПАРАТ ТА ПАТРОНАТНА СЛУЖБА МІНІСТРА ЯК ОБ’ЄКТ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
 38. Лівар Ю. О.
  ПРО СТРУКТУРУ АДМІНІСТРАТИВНО-ДЕЛІКТНОГО ПРОЦЕСУ
 39. Ляшко О. Б.
  ПИТАННЯ КЛАСИФІКАЦІЇ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ У СФЕРІ МІСТОБУДУВАННЯ
 40. Мельник С. М.
  ФУНКЦІОНАЛЬНІ ТИПИ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ ПРАВІ
 41. Тополя Р. В.
  АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ В СФЕРІ ЕКСПЕРТНО-КРИМІНАЛІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ
 42. Хуторянська Т. В.
  ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ В ПРОВАДЖЕННЯХ У СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ, ЩО ПОСЯГАЮТЬ НА НОРМАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ДИТИНИ
 43. Шарнін А. В.
  ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
 44. Яковлєв П. О.
  АДМІНІСТРАТИВНО-ПРОЦЕСУАЛЬНІ ЗАСАДИ ВСТАНОВЛЕННЯ ТАРИФІВ НА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ
 45. Кеча А. С.
  ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ВІДДІЛУ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ РЕЧОВИХ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО
 46. Струневич О. П.
  ІСТОРИЧНИЙ ГЕНЕЗИС РОЗВИТКУ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАДАННЯ РЕКЛАМНИХ ПОСЛУГ
 47. Пархомчук Р. І.
  АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕДУРИ ПОГОДЖЕННЯ ПЕРЕЛІКІВ ЛІКВІДАЦІЙНИХ МАС У СПРАВАХ ПРО БАНКРУТСТВО СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ З ДЕРЖАВНОЮ ЧАСТКОЮ ВЛАСНОСТІ