Випуск 9-2 том 1

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

 1. Абашнік В. О.
  РАННЯ ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВА ПОЗИЦІЯ ГАНСА КЕЛЬЗЕНА
 2. Долинська М. С.
  ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕРЖАВНИЙ НОТАРІАТ УКРАЇНСЬКОЇ РСР 1964 РОКУ ЯК ДЖЕРЕЛА УКРАЇНСЬКОГО НОТАРІАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
 3. Дронов В. Ю.
  ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ: ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ
 4. Душек Н. М.
  ЮРИДИЧНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ФЕНОМЕНУ ПРАВОУТВОРЕННЯ
 5. Каненберг-Сандул О. К.
  УСТАВ О КОЛОНИЯХ ИНОСТРАНЦЕВ В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 1857 ГОДА: ИСТОРИКО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ
 6. Кузенко У. І.
  МІСЦЕ ТА РОЛЬ ПОЛІТИЧНОЇ ФУНКЦІЇ В СИСТЕМІ ФУНКЦІЙ СУЧАСНОЇ ДЕРЖАВИ
 7. Мельничук О. С.
  ЗОВНІШНІ ДЖЕРЕЛА МІСЬКОГО ПРАВА: ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ
 8. Несинова С. В.
  ПРАВОВІ ІНСТИТУТИ В КОНТЕКСТІ ВЗАЄМОДІЇ Й РОЗВИТКУ ПРАВА ТА МОРАЛІ
 9. Паславська Н. Т.
  ІСТОРИЧНИЙ ДОСВІД ЗАПРОВАДЖЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНСТИТУТУ КОНСТИТУЦІЙНОЇ СКАРГИ У ФЕДЕРАТИВНІЙ РЕСПУБЛІЦІ НІМЕЧЧИНА
 10. Савченко О. О.
  ЕВОЛЮЦІЯ ПРАВОВОГО ЗАКРІПЛЕННЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ ПРОВЕДЕННЯ ВИХОВНОЇ РОБОТИ З НЕПОВНОЛІТНІМИ ЗАСУДЖЕНИМИ ДО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ В УКРАЇНІ В 1918–1935 РР.
 11. Тимченко Г. В.
  РОЗМЕЖУВАННЯ ПОНЯТЬ «ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАКОНОДАВСТВА» ТА «ЕФЕКТИВНЕ ЗАКОНОДАВСТВО»
 12. Турчак О. В.
  ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕРЖАВНО-ПРАВОВИХ ІНСТИТУТІВ ДРУГОЇ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ В ПОЛЬСЬКІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ
 13. Щетініна Т. О.
  ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДОГОВОРУ КОНТРАКТАЦІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

 1. Беляєва М. В.
  ІНСТИТУТИ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В МЕХАНІЗМІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОЛІТИЧНОЇ ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ УКРАЇНА
 2. Квач С. С.
  ОСОБЛИВОСТІ ТА ОСНОВНІ СКЛАДОВІ ПРОЦЕСУ КОНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЇ ПРАВА
 3. Поспєлова І. М.
  ПОНЯТТЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕДВИБОРНОЇ АГІТАЦІЇ ЯК СТАДІЇ ВИБОРЧОГО ПРОЦЕСУ

АДМІНІСТРАТИВНЕ, ФІНАНСОВЕ, ПОДАТКОВЕ ПРАВО

 1. Братель С. Г.
  ПРАВА ГРОМАДЯН ПІД ЧАС ЗВЕРНЕННЯ ДО ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ
 2. Гетманцев Д. О.
  ДО ПИТАННЯ ПРО ЗЛОВЖИВАННЯ ПЛАТНИКАМИ ПОДАТКІВ СВОЇМИ ПРАВАМИ
 3. Головко Т. В.
  ГАРАНТІЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВА ІНОЗЕМЦІВ У СФЕРІ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ В УКРАЇНІ
 4. Корсун С. І.
  ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ КОНВЕНЦІЇ ООН ПРО БОРОТЬБУ З ФІНАНСУВАННЯМ ТЕРОРИЗМУ В УКРАЇНІ
 5. Костенко І. В.
  СТРУКТУРА МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА ПРИВАТНИХ ОСІБ НА ДОСТУП ДО ІНФОРМАЦІЇ, ЩО ПЕРЕБУВАЄ В РОЗПОРЯДЖЕННІ СУДУ
 6. Краснояров Ф. Ф.
  ЩОДО ПОНЯТТЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМ І МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ ОРГАНАМИ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
 7. Лисенко В. І.
  ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЯК СУБ’ЄКТИ СПІВПРАЦІ ІЗ ЗАКОРДОННИМИ УКРАЇНЦЯМИ
 8. Маліков В. В.
  АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ В УКРАЇНІ
 9. Мельник В. І.
  СУТНІСТЬ ПРОФІЛАКТИЧНОЇ РОБОТИ ПРАЦІВНИКА ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ У СЕЛИЩІ
 10. Міщенко Т. М.
  ДО ПИТАННЯ ПРАВОВОЇ ПРИРОДИ КОРУПЦІЇ ТА ОРГАНІЗОВАНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ ЯК СКЛАДНИХ І СОЦІАЛЬНО НЕБЕЗПЕЧНИХ ЯВИЩ
 11. Полякова О. С.
  АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
 12. Правдюк А. Л.
  АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ У СФЕРІ ВИРОБНИЦТВА АЛЬТЕРНАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ
 13. Пузирна Н. С.
  СТАН ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ ЗАСАД ДІЯЛЬНОСТІ ОМБУДСМАНА В УКРАЇНІ
 14. Пунда О. О., Молдован Е. С., Жданова В. П.
  МИТНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОТРИМАННЯ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ: ДОСВІД ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
 15. Радченко О. Ю.
  ЕЛЕМЕНТИ ЗМІСТУ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ
 16. Русецький А. А.
  ОСОБЛИВОСТІ РОЗГЛЯДУ СПРАВ ПРО ПРИТЯГНЕННЯ ДО АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ
 17. Скочиляс-Павлів О. В.
  ПУБЛІЧНО-ПРАВОВИЙ СПІР ЯК ПРЕДМЕТ РОЗГЛЯДУ В АДМІНІСТРАТИВНИХ СУДАХ
 18. Скрипнюк А. В.
  СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ
 19. Соболь Є. Ю.
  АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ВЗАЄМОДІЇ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ІНВАЛІДІВ З ПУБЛІЧНОЮ АДМІНІСТРАЦІЄЮ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ І ЗАХИСТУ ПРАВ ТА СВОБОД ІНВАЛІДІВ
 20. Титко А. В.
  КОРРУПЦИОННЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ: АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ
 21. Тригубенко С. М.
  СТРУКТУРА ТА ЗАВДАННЯ МІНІСТЕРСТВА АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ
 22. Удяк В. І.
  ОСОБЛИВОСТІ КОМПЕТЕНЦІЇ ФІСКАЛЬНИХ ОРГАНІВ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН ПРИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ
 23. Чвалюк А. М.
  ПРОБЛЕМАТИКА ПРИТЯГНЕННЯ ДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУ ПІД ЧАС ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ
 24. Чубенко А. Г.
  ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ В УМОВАХ ПРОВЕДЕННЯ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ
 25. Yurko S. S.
  THE PRIVATE POLICE

ЦИВІЛЬНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

 1. Білоусов Є. М.
  ДЕЯКІ АСПЕКТИ ЮРИДИЧНОГО ЗМІСТУ ІННОВАЦІЙ
 2. Гринько Р. В.
  ЗАХОДИ ОПЕРАТИВНОГО ВПЛИВУ ТА СПОСОБИ САМОЗАХИСТУ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ
 3. Избаш О. О.
  МЕЖДУНАРОДНЫЕ АСПЕКТЫ БОРЬБЫ С НАРУШЕНИЯМИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ПРАВ
 4. Кулішенко О. Ю.
  ПРАВО ВЛАСНОСТІ І ПРАВО ВОЛОДІННЯ В ГЕТЬМАНСЬКІЙ УКРАЇНІ: ХАРАКТЕРИСТИКА ПОНЯТЬ
 5. Олефір А. О.
  ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВІ НАСЛІДКИ ВИКОНАННЯ УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ З ЄС ДЛЯ УКРАЇНИ
 6. Панова С. І.
  ДО ПИТАННЯ ПРО ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРАВОВИХ ЗАСОБІВ ОХОРОНИ ПАМ’ЯТОК АРХІТЕКТУРИ
 7. Синєгубов О. В.
  ПРАВО ДИТИНИ НА БЕЗПЕЧНЕ ДЛЯ ЖИТТЯ ТА ЗДОРОВ’Я ДОВКІЛЛЯ: ЮРИДИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА СПЕЦИФІКА ЗДІЙСНЕННЯ
 8. Холод В. В.
  ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ ТА БАГАТОРІЧНИХ НАСАДЖЕНЬ
 9. Цілинко І. С.
  ПРОБЛЕМА ВИЗНАЧЕННЯ КОМПЕТЕНЦІЇ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ
 10. Чучкова Н. О.
  ПОНЯТТЯ ІНОЗЕМНОЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ: ПРОБЛЕМИ ТЕРМІНОЛОГІЇ
 11. Шурин О. А.
  ДОКАЗИ І ДОКАЗУВАННЯ У СПРАВАХ ПРО ПОНОВЛЕННЯ НА РОБОТІ У ЗВ’ЯЗКУ ІЗ РОЗІРВАННЯМ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ ЗА ІНІЦІАТИВИ РОБОТОДАВЦЯ ПРИ СИСТЕМАТИЧНОМУ НЕВИКОНАННІ ПРАЦІВНИКОМ БЕЗ ПОВАЖНИХ ПРИЧИН ТРУДОВИХ ОБОВ’ЯЗКІВ
 12. Яриш О. М.
  ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЦИВІЛЬНИХ ВІДНОСИН, ОБ’ЄКТОМ ЯКИХ Є ІНФОРМАЦІЯ