Випуск 37

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

 1. Романова А. С.
  МОРАЛЬНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ СТИГМАТИЗАЦІЇ В СУСПІЛЬСТВІ
 2. Манько Д. Г.
  ЮРИДИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ: ПОНЯТТЯ Й ОСОБЛИВОСТІ СПІВВІДНОШЕННЯ ІЗ СУМІЖНИМИ КАТЕГОРІЯМИ
 3. Григорчук М. В.
  ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВОЕ ПОНИМАНИЕ ВИДОВ ОБЪЕКТОВ ЗАЩИТЫ ПРАВ В СФЕРЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 4. Двірська О. В.
  МЕДИЧНЕ ПРАВО ЯК НАУКА, ГАЛУЗЬ ПРАВА ТА НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ
 5. Корнієнко Г. П.
  ОБҐРУНТУВАННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ: ВІД КЛАСИЧНОГО ДО СУЧАСНОГО ЛІБЕРАЛІЗМУ
 6. Симоненко Т. В.
  ВПРОВАДЖЕННЯ У НАЦІОНАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ МІЖНАРОДНОГО МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА ДИТИНИ НА ЗАХИСТ ВІД УСІХ ФОРМ НАСИЛЬСТВА: ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

 1. Волкова Д. Є.
  ОЗНАКИ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В УКРАЇНІ ЯК ПІДСТАВИ ДЛЯ ВИОКРЕМЛЕННЯ ЇХ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИХ ФОРМ
 2. Головко К. В.
  КОДИФІКАЦІЯ МУНІЦИПАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ: ДО ПИТАННЯ СИСТЕМАТИЗАЦІЇ БЮДЖЕТНИХ ТА ФІНАНСОВИХ НОРМ
 3. Зозуля О. І.
  ОСОБЛИВОСТІ ЗМІНИ ПЕРСОНАЛЬНОГО СКЛАДУ КОМІТЕТІВ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
 4. Піфко О. О.
  ОСОБЛИВОСТІ ЗАКРІПЛЕННЯ ГАРАНТІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК У КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ ТА В КОНСТИТУЦІЯХ КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
 5. Чижов Д. А.
  КОНСТИТУЦІЙНИЙ ПОГЛЯД НА ОХОРОНУ ІНТЕРНЕТ-САЙТІВ ЯК ОБ’ЄКТІВ АВТОРСЬКОГО ПРАВА
 6. Констанкевич Ю. З.
  РОЛЬ МОРАЛЬНО-ЕТИЧНИХ СТАНДАРТІВ У КОМУНІКАЦІЇ КОНСТИТУЦІЙНИХ СУБ’ЄКТІВ
 7. Станік С. Р.
  ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ КОЛА СУБ’ЄКТІВ ПРИТЯГНЕННЯ ДО КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПАРЛАМЕНТАРІЇВ УКРАЇНИ

АДМІНІСТРАТИВНЕ, ФІНАНСОВЕ, ПОДАТКОВЕ ПРАВО

 1. Ярошенко І. С.
  МЕЖІ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ СОЦІАЛЬНИХ ПРАВ МІГРАНТІВ – ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ
 2. Косиця О. О.
  ЗАСТОСУВАННЯ ПРАКТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ ЩОДО ЗАХИСТУ ПРАВ ВИКРИВАЧІВ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ
 3. Єрменчук О. П.
  ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАХИСТУ ОБ’ЄКТІВ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ВІД ЗАГРОЗ НАЦІОНАЛЬНІЙ БЕЗПЕЦІ ПРИРОДНОГО Й ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРУ
 4. Коваленко А. А.
  ПРО ФУНКЦІЇ ФІНАНСОВОГО ПРАВА В ГАЛУЗЕВОМУ РОЗМЕЖУВАННІ
 5. Соф’їн М. І.
  СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ФІСКАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В НЕЗАЛЕЖНІЙ УКРАЇНІ
 6. Хомутянський В. В.
  ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ МИТНИХ ПРАВИЛ У СПІВВІДНОШЕННІ ІЗ ЗАГАЛЬНОЮ АДМІНІСТРАТИВНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
 7. Іщенко С. О.
  ПОНЯТТЯ Й ОЗНАКИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
 8. Сидоренко О. В.
  АДМІНІСТРАТИВНО-ПРИМУСОВІ ПОВНОВАЖЕННЯ МИТНИХ ПОСТІВ МИТНИЦЬ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
 9. Лебєдєва Т. О.
  МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЙНИМ ПРАВОПОРУШЕННЯМ

ЦИВІЛЬНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

 1. Еннан Р. Є.
  ЗАХИСТ ПРАВ НА ПРОМИСЛОВИЙ ДИЗАЙН: ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН
 2. Пічко Р. С.
  ПРАВИЛА ДОБРОВІЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
 3. Кашперський Р. В.
  ЕВОЛЮЦІЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНСТИТУТУ ДОКАЗІВ І ДОКАЗУВАННЯ У СПРАВАХ ОКРЕМОГО ПРОВАДЖЕННЯ

ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 1. Зеленський В. М.
  ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ПРИПИНЕННЯ ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИН В УКРАЇНІ
 2. Любимов О. К.
  ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ПРИТЯГНЕННЯ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ ДО ДИСЦИПЛІНАРНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
 3. Бабенко Е. В.
  ДОТРИМАННЯ ПРОЦЕДУРИ МАСОВОГО ВИВІЛЬНЕННЯ ЯК ГАРАНТІЯ ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ
 4. Черкунов О. В.
  СУТНІСТЬ ВИРОБНИЧОЇ ФУНКЦІЇ ТРУДОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ
 5. Авраменко А. В.
  УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ОБІГУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ПРАЦІВНИКІВ

ЗЕМЕЛЬНЕ, АГРАРНЕ, ЕКОЛОГІЧНЕ, ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

 1. Шоха Т. П.
  ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО СТРАХУВАННЯ
 2. КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ, КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО
 3. Кирбят’єв О. О.
  ОБ’ЄКТ ЗЛОЧИНІВ, ЩО ПОСЯГАЮТЬ НА ПРОФЕСІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ
 4. Сердюк Є. В., Сердюк В. П.
  КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОВІ ТА ПРОЦЕСУАЛЬНІ АСПЕКТИ ПРИЧИННОСТІ В УКРАЇНІ
 5. КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, КРИМІНАЛІСТИКА, ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ
 6. Лукашкіна Т. В., Гуртієва Л. М.
  ДЕЯКІ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЗАКОНОДАВЧОГО РЕГУЛЮВАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ ЩОДО НЕПОВНОЛІТНІХ (У СВІТЛІ ДІЇ ПРИНЦИПУ ПРАВОВОЇ ВИЗНАЧЕНОСТІ)
 7. Білецький В. О.
  СУТНІСТЬ ЗАКОННОСТІ В ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
 8. Довженко О. Ю.
  ДО ПИТАННЯ ПРО ТАКТИКУ ДОПИТІВ У СПРАВАХ ПРО КІБЕРЗЛОЧИНИ
 9. Панасюк А. О.
  НАУКОВІ ТЕНДЕНЦІЇ У ВИКОРИСТАННІ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ ПІД ЧАС ВИЯВЛЕННЯ ТА РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО ТА ПОРІВНЯЛЬНЕ ПРАВОЗНАВСТВО

 1. Войтович П. П.
  МІЖНАРОДНЕ ПРАВО, РОЗВИТОК І ВИБІР ДЕРЖАВИ: ХТО ВІДПОВІДАЛЬНИЙ?
 2. Рим О. М.
  ПРАВОВІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ЗАЙНЯТОСТІ
 3. Гожій І. О., Солончук І. В.
  ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ ОСОБИСТОГО ЗАКОНУ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ
 4. Бучинський О. Й.
  ВПЛИВ ПРАКТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ НА РОЗВИТОК ПРАВОВИХ СИСТЕМ КРАЇН – ЧЛЕНІВ РАДИ ЄВРОПИ

ОРГАНІЗАЦІЯ СУДОВИХ ТА ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ

 1. Билиця І. О.
  ШЛЯХИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА УСУНЕННЯ НАСЛІДКІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ДЕФОРМАЦІЇ
 2. Ковальчук І. С.
  ПОРЯДОК ДОБОРУ НА ПОСАДУ ПРОКУРОРА
 3. Коваленко А. В.
  ПОЛІЦІЯ ЯК СУБ’ЄКТ ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИННОСТІ
 4. Вітюк Г. С.
  ПРОФЕСІЙНА ЕТИКА СУДДІ ТА ЇЇ ЗВ’ЯЗОК ІЗ АНТИКОРУПЦІЙНИМИ ЗАХОДАМИ