Випуск 17 том 1

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

 1. Абашнік В. О.
  ГОЛОВНІ РИСИ РОБОТИ ГАНСА КЕЛЬЗЕНА «ДЕРЖАВА ЯК ІНТЕГРАЦІЯ» (1930 Р.)
 2. Луцький М. І.
  ПОЛІТИКО-ПРАВОВІ ТА ПСИХОЛОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ДЕРЖАВОТВОРЧИХ ПРОЦЕСІВ НА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ 1914-1918 РР.
 3. Бернюков А. М.
  ЮРИДИЧНА РЕАЛЬНІСТЬ ЯК СОЦІАЛЬНЕ БУТТЯ, УТВОРЕНЕ ПІЗНАННЯМ ПРАВОВОЇ ДІЙСНОСТІ
 4. Манько Д. Г.
  ПРИРОДА ЛЮДИНОЦЕНТРИСТСЬКОГО РОЗУМІННЯ ПРАВА
 5. Денисенко В. В.
  ПРОКСЕНІЯ: ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ Й РОЗВИТКУ КОНСУЛЬСЬКОГО ПРАВА
 6. Саміло Г. О.
  ТРАНСФОРМАЦІЯ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ МОНГОЛІЇ
 7. Целуйко М. Ф.
  ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД КОМПЕТЕНТНО-ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ В МЕХАНІЗМІ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА Й МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ
 8. Гладун Г. І.
  АНТРОПОЛОГІЧНИЙ ВИМІР ЮРИДИЧНОЇ ДОПОМОГИ
 9. Дзевелюк М. В.
  КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ОБҐРУНТУВАННЯ СУЧАСНОЇ ДЕРЖАВИ
 10. Чан Бін Лінь
  ТРАДИЦІЙНІ КОНЦЕПЦІЇ ПРАВОРОЗУМІННЯ ЯК ПІДҐРУНТЯ СУЧАСНОГО ПРАВА  КИТАЙСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ
 11. Верба І. О.
  МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ПРАВА НА ДОСТУП ДО ПРАВОСУДДЯ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ
 12. Вороніна І. М.
  АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВІДОМЧОЇ НОРМОТВОРЧОСТІ В СИСТЕМІ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
 13. Григоренко Д. А.
  ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И ПРАВОВЫЕ МЕРЫ РУКОВОДСТВА УССР ПО ВЫТЕСНЕНИЮ  И ЛИКВИДАЦИИ ЧАСТНОЙ ТОРГОВЛИ ПРИ СВОРАЧИВАНИИ НЭП (1926-1929 ГГ.)
 14. Омарова А. А.
  ПРО МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС УКРАЇНСЬКОЇ РСР (1944-1985 РР.)
 15. Ткаченко О. Р.
  ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНЕ ПОНЯТТЯ СУБ’ЄКТИВНОЇ СТОРОНИ ПРАВОПОРУШЕННЯ
 16. Прокоп Н. М.
  ПАРЛАМЕНТАРИЗМ І ВИБОРЧЕ ПРАВО В ТЕОРЕТИЧНІЙ СПАДЩИНІ МИТРОПОЛИТА А. ШЕПТИЦЬКОГО
 17. Дергільова О. Г.
  СУЧАСНІ МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ В ДОСЛІДЖЕННІ ПРАВОЗАХИСНОЇ СИСТЕМИ СУЧАСНОЇ ДЕРЖАВИ
 18. Бойчук А. Ю.
  ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІЙ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ДОВКІЛЛЯ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

 1. Бруслик О. Ю.
  АКТИ ПРО ПАРЛАМЕНТ 1911 ТА 1949 РОКІВ: ЇХ ЗНАЧЕННЯ ТА ВПЛИВ  НА КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ПАРЛАМЕНТУ ВЕЛИКОБРИТАНІЇ

АДМІНІСТРАТИВНЕ, ФІНАНСОВЕ, ПОДАТКОВЕ ПРАВО

 1. Нестеренко А. С.
  МАЙНОВИЙ ПОДАТОК – ПОДАТОК НА НЕРУХОМІСТЬ  ЯК ОСНОВА ФУНКЦІОНУВАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ В УКРАЇНІ
 2. Джафарова О. В.
  ЛІЦЕНЗІЙНІ ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ У СФЕРІ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ: ПИТАННЯ СЬОГОДЕННЯ
 3. Бережна К. В.
  ОСОБЛИВОСТІ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПРИНЦИПУ ПРАВОВОЇ  СТАБІЛЬНОСТІ В НАЦІОНАЛЬНЕ АДМІНІСТРАТИВНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
 4. Шатрава С. О.
  ЮРИСДИКЦІЙНІ ТА КОНТРОЛЬНО-НАГЛЯДОВІ ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ: ПОНЯТТЯ, СУТНІСТЬ І МІНІМІЗАЦІЯ КОРУПЦІЙНИХ РИЗИКІВ ПІД ЧАС ЇХ ЗДІЙСНЕННЯ 
 5. Сарана С. В.
  ЩОДО ПОНЯТТЯ Й ОЗНАК ЗАГАЛЬНОГО ПОДАТКОВОГО РЕЖИМУ
 6. Алфьорова Т. М.
  ПІДСТАВИ ЗАГАЛЬНОЇ ТА СПЕЦІАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНАРНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ
 7. Плугатир М. В.
  ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ, ЩО ПОСЯГАЮТЬ НА ВЛАСНІСТЬ
 8. Усенко О. В.
  ЩОДО ПИТАННЯ ПРАВОВОГО ПРОВЕДЕННЯ СУДОВИХ ТОВАРОЗНАВЧИХ ЕКСПЕРТИЗ І ЕКСПЕРТНИХ,  ТОВАРОЗНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В УКРАЇНІ З ПИТАНЬ ОЦІНЮВАННЯ НЕРУХОМОГО МАЙНА
 9. Ченшова Н. В., Теличко О. А.
  ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВИХ ПРАВОВІДНОСИН
 10. Дем’янчук Ю. В.
  АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ З УРАХУВАННЯМ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ
 11. Кайдашев Р. П.
  ЮРИДИЧНА ПРИРОДА АПЕЛЯЦІЙНОГО ПРОВАДЖЕННЯ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ 
 12. Воробйов Р. А.
  РОЛЬ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ В ПРАВОВОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ МИРОТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 13. Бояринцева М. А.
  СУЧАСНІ ЄВРОПЕЙСЬКІ СТАНДАРТИ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА ТА МОЖЛИВОСТІ ЇХ ЗАПОЗИЧЕННЯ  УКРАЇНОЮ (НА ПРИКЛАДІ НОРМ ОКРЕМИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ КОМІТЕТУ МІНІСТРІВ РАДИ ЄВРОПИ)
 14. Коробцова Д. В.
  ПРОБЛЕМИ ПОБУДОВИ БЮДЖЕТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ
 15. Ільченко К. Р.
  ПОРЯДОК ВИЛУЧЕННЯ ПРОДУКТІВ МОРСЬКОГО Й РІЧКОВОГО ПРОМИСЛУ ІЗ СЕРЕДОВИЩА ІСНУВАННЯ ТА ЇХ ПЕРЕМІЩЕННЯ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ
 16. Байрактар В. Д.
  ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАСІДАНЬ АДМІНІСТРАТИВНИХ КОМІСІЙ ПРИ ВИКОНАВЧИХ ОРГАНАХ МІСЦЕВИХ РАД
 17. Джунковська Р. С.
  МЕХАНІЗМ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ МІСТОБУДІВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
 18. Ліпський В. В.
  ЩОДО ПИТАННЯ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИХ ОСНОВ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ
 19. Пищида В. М.
  ПУБЛІЧНЕ МАЙНО ЯК ОБ’ЄКТ ПУБЛІЧНО-ПРАВОВОГО СПОРУ В АДМІНІСТРАТИВНИХ СУДАХ
 20. Яковлєв І. П.
  ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ МИТНОЇ СПРАВИ: ПРЕДМЕТНО-КІЛЬКІСНИЙ ВИМІР
 21. Батракова Д. С.
  КАТЕГОРІЯ «МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ»: ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ
 22. Хмелінін В. О.
  КЛАСИФІКАЦІЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
 23. Надобко Т. Ю.
  ПОНЯТТЯ «ГРОМАДСЬКЕ МІСЦЕ» В НАУЦІ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА 
 24. Грінько А. А.
  ОРГАНИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ЯК СУБ’ЄКТ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ