Випуск 11 том 2

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ЦИВІЛЬНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

 1. Бобрик В. І.
  ПИСЬМОВЕ ПРОВАДЖЕННЯ ЯК ФОРМА ОПТИМІЗАЦІЇ ЦИВІЛЬНОГО І ГОСПОДАРСЬКОГО СУДОЧИНСТВА УКРАЇНИ
 2. Жуков І. М.
  ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДОГОВІРНИХ ВІДНОСИН З ВИДОБУТКУ ВУГЛЕВОДНІВ НА КОНТИНЕНТАЛЬНОМУ ШЕЛЬФІ
 3. Герц А. А.
  ПРАВО НА НАДАННЯ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ ЯК ЕЛЕМЕНТ ОСОБИСТОГО НЕМАЙНОВОГО ПРАВА НА ОХОРОНУ ЗДОРОВ’Я
 4. Чорна А. М.
  ОБ’ЄКТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ОПОДАТКУВАННЯ
 5. Щокін Р. Г.
  СУТНІСТЬ НЕДОБРОСОВІСНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ ЗА ГОСПОДАРСЬКИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ
 6. Кушерець Д. В.
  ОКРЕМІ АСПЕКТИ ОХОРОНИ ТА ЗАХИСТУ МАЙНОВИХ ПРАВ СТОРІН В ДОГОВОРАХ ПРО ВИКОНАННЯ РОБІТ
 7. Федоренко Т. В.
  ДЕЯКІ АСПЕКТИ НОТАРІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ПРИВАТНОЇ ВЛАСНОСТІ ІНОЗЕМЦІВ В УКРАЇНІ
 8. Чередник Н. В.
  ОКРЕМІ ПИТАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ПРИКЛАДІ ТИПОВИХ ДОГОВОРІВ ТРАНСФЕРУ ЗНАНЬ (МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД)
 9. Дворніченко А. С.
  ЗАРУБІЖНИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ АСПЕКТ ІСТОРИЧНОГО СТАНОВЛЕННЯ ІНФОРМАТИВНОЇ ЗГОДИ ЯК ПРАВА ПАЦІЄНТА 
 10. Логвиненко В. В.
  ДЕЯКІ АСПЕКТИ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ БУКМЕКЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 11. Матвєєва С. П.
  ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ АВТОНОМНОСТІ ТЛУМАЧЕННЯ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СУДІ З ПРАВ ЛЮДИНИ ТА СУДІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 1. Кравченко І. О.
  ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ УЧАСТІ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ В МІЖНАРОДНОМУ СПІВРОБІТНИЦТВІ
 2. Юсупов В. А.
  ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО, ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ТА КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ
 3. Бережанський Г. І.
  СПІВВІДНОШЕННЯ ЛЕГІТИМНОСТІ ТА ЛЕГАЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

ЗЕМЕЛЬНЕ, АГРАРНЕ, ЕКОЛОГІЧНЕ, ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

 1. Зуєв В. А.
  МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ВИЗНАЧЕННЯ ВІДХОДІВ ЯК ОБ’ЄКТУ ЕКОЛОГІЧНИХ ТА ГОСПОДАРСЬКИХ ВІДНОСИН
 2. Старосуд І. М.
  ЕКОЛОГІЧНІ ОСВІТА ТА ВИХОВАННЯ ЯК СКЛАДОВІ ІДЕОЛОГІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ, КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

 1. Стрельцов Є. Л.
  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЕКОНОМІЧНІ ЗЛОЧИНИ В КРАЇНАХ АНГЛО-АМЕРИКАНСЬКОЇ ПРАВОВОЇ СІМ’Ї
 2. Орловська Н. А.
  ЗАПОБІГАННЯ НАСИЛЬСТВУ В СІМ’Ї: СТАНДАРТИ ООН ТА УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ
 3. Рябчинська О. П.
  ФАКТИЧНІ ОБСТАВИНИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ ЯК ПІДСТАВА КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ 
 4. Кузнецов В. В.
  СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ «ОБ’ЄКТ ЗЛОЧИНУ» ТА «ОБ’ЄКТ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ» В ТЕОРІЇ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА
 5. Шамара А. В.
  СИСТЕМА ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ МИРА И БЕЗОПАСНОСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА В УГОЛОВНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ УКРАИНЫ – ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ В ТЕОРИИ УГОЛОВНОГО ПРАВА
 6. Полянський Є. Ю.
  РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПУ «NON BIS IN IDEM» В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ США
 7. Антонюк Н. О.
  УСІЧЕНИЙ СКЛАД ЗЛОЧИНУ: НЕОБХІДНА ЮРИДИЧНА КОНСТРУКЦІЯ ЧИ МІФ?
 8. Шкута О. О.
  ОБ’ЄКТИВНА СТОРОНА УХИЛЕННЯ ВІД ВІДБУВАННЯ ПОКАРАНЬ У ВИГЛЯДІ ОБМЕЖЕННЯ ТА ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ
 9. Міщук І. П.
  ПРОТИДІЯ РОЗПОВСЮДЖЕННЮ ТОВАРІВ, ЩО ПРОПАГУЮТЬ КУЛЬТ НАСИЛЬСТВА Й ЖОРСТОКОСТІ, РАСОВУ, НАЦІОНАЛЬНУ ЧИ РЕЛІГІЙНУ НЕТЕРПИМІСТЬ ТА ДИСКРИМІНАЦІЮ: ПРИЧИНИ ТА ЗАХОДИ ПРОФІЛАКТИКИ
 10. Тодосієнко А. О.
  КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБИСТОСТІ, ЩО СТАЛА НА ШЛЯХ ЕКСТРЕМІЗМУ
 11. Бокша В. О.
  ПРАВА СПОЖИВАЧІВ ЯК ОБ’ЄКТ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ
 12. Висоцька В. В.
  СПОРТИВНА КАРТКОВА ГРА В КОНТЕКСТІ СТАТТІ 203-2 КК УКРАЇНИ: ІСТОРІЯ І СУЧАСНІСТЬ
 13. Касько Т. Ю.
  ФАКУЛЬТАТИВНІ ОЗНАКИ ОБ’ЄКТИВНОЇ СТОРОНИ СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ МОЖУТЬ СТАТИ ПІДВАЛИНАМИ ДЛЯ ЗМІНИ ЗАКОНОДАВСТВА
 14. Мельничук В. М.
  СУБ’ЄКТИВНІ ОЗНАКИ ФАЛЬСИФІКАЦІЇ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ
 15. Вєтров Д. В.
  ДО ПИТАННЯ ПРО ПОТЕРПІЛОГО ВІД ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБІТ З ПІДВИЩЕНОЮ НЕБЕЗПЕКОЮ (СТ. 272 КК УКРАЇНИ)
 16. Балонь А. Б.
  ТИПОВА «СЛІДОВА КАРТИНА» ЗЛОЧИНІВ, ВЧИНЕНИХ З ВИКОРИСТАННЯМ СЛУЖБОВОЮ ОСОБОЮ СВОЇХ СЛУЖБОВИХ ПОВНОВАЖЕНЬ ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ЇХ РОЗСЛІДУВАННЯ
 17. Лагода К. О.
  ТИПОЛОГІЯ ОСІБ, ЯКІ ВЧИНЯЮТЬ НЕВИКОНАННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ (СТ. 382 КК УКРАЇНИ)
 18. Якименко Л. Г.
  ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАХОДИ ЗАПОБІГАННЯ ПРОНИКНЕННЮ ЗАБОРОНЕНИХ ПРЕДМЕТІВ ДО УСТАНОВ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, КРИМІНАЛІСТИКА, ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

 1. Мотлях О. І.
  ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНА ЕКСПЕРТИЗА З ВИКОРИСТАННЯМ ПОЛІГРАФА ТА ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЩОДО ЇЇ ВПРОВАДЖЕННЯ
 2. Мазур М. Р.
  КОМПЕНСАЦІЯ МОРАЛЬНОЇ ШКОДИ В ЗВ’ЯЗКУ З НЕЗАКОННИМ КРИМІНАЛЬНИМ ПЕРЕСЛІДУВАННЯМ ЧИ (ТА) ЗАСУДЖЕННЯМ: ОКРЕМІ ПИТАННЯ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ
 3. Остафійчук Г. В.
  ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ ПРОКУРОРА НА СТАДІЇ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ 
 4. Столітній А. В.
  ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОКУРОРСЬКОГО НАГЛЯДУ ЗА ДОСУДОВИМ РОЗСЛІДУВАННЯМ У ФОРМІ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО КЕРІВНИЦТВА, РОЛЬ КЕРІВНИКА ОРГАНУ ПРОКУРАТУРИ В ОРГАНІЗАЦІЇ НАГЛЯДУ
 5. Дяков В. С.
  ВІДСУТНІСТЬ ДОВЕДЕНОСТІ ФАКТУ ВЧИНЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ ОБВИНУВАЧЕНИМ
 6. Даль А. Л.
  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ГАРАНТІЙ ПРАВ, СВОБОД ТА ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ ОСОБИ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ЗАПОБІЖНОГО ЗАХОДУ У ВИГЛЯДІ ТРИМАННЯ ПІД ВАРТОЮ
 7. Єрохін В. В.
  ОКРЕМІ АСПЕКТИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО СТАТУСУ ЗАХИСНИКА У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО ТА ПОРІВНЯЛЬНЕ ПРАВОЗНАВСТВО

 1. Якубовская Н. А.
  РАЗВИТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОЙ ПОВЕСТКЕ ДНЯ: ИСТОРИЯ ВОПРОСА
 2. Стрельцова Є. Д.
  ЩОДО СПРОБ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОЇ УНІФІКАЦІЇ ОКРЕМИХ ІНСТИТУТІВ МОРСЬКОГО ПРАВА
 3. Давидова Н. О.
  ЕВОЛЮЦІЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ В США
 4. Стрельцов Л. Є.
  ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ КОМП’ЮТЕРНОЇ ПРОГРАМИ У МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ
 5. Покора І. Є.
  ГААЗЬКІ ПРАВИЛА ЯК ПЕРШИЙ ДОСВІД МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОЇ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖУ МОРЕМ
 6. Качурінер В. Л.
  ЕКОЛОГІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ВИРОБНИЦТВА В ПРАВІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ