Випуск 11 том 1

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

 1. Бліхар В. С.
  РЕЛІГІЙНО-ПРАВОВА ВИЗНАЧЕНІСТЬ ДЕРЖАВОТВОРЧИХ І ПРАВОТВОРЧИХ ПРОЦЕСІВ: СОЦІАЛЬНЕ ВЧЕННЯ ЦЕРКВИ
 2. Ситар І. М.
  МОРАЛЬНІСТЬ У РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ НАУКИ (АКУЛЬТУРАЦІЙНИЙ АНАЛІЗ)
 3. Гринь О. Д.
  ОРГАН ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ЯК СКЛАДОВА ДЕРЖАВНОГО АПАРАТУ
 4. Калєніченко Л. І.
  ЮРИДИЧНІ АСПЕКТИ КАТЕГОРІЇ «СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ» У СИСТЕМІ СУСПІЛЬНИХ НАУК
 5. Слинько Д. В.
  ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА УСТАНОВЧОГО ПРОЦЕСУ
 6. Тополевський Р. Б.
  ПРАВОВА ФУТУРОЛОГІЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ
 7. Лівак П. Є., Степанов І. О.
  ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЮРИДИЧНИХ СЛУЖБ ЗАКЛАДІВ ТА ОРГАНІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В УМОВАХ СТРАТЕГІЧНИХ І КОНЦЕПТУАЛЬНИХ РЕФОРМ
 8. Добробог Л. М.
  ПІДГАЛУЗЬ ПРАВА І КОМПЛЕКСНА ГАЛУЗЬ ПРАВА ЯК ЕЛЕМЕНТИ СИСТЕМИ ПРАВА: ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ
 9. Скоморовський В. Б.
  СУБ’ЄКТИВНИЙ ФАКТОР У ПРОЦЕСАХ СТВОРЕННЯ ТА ЛІКВІДАЦІЇ СРСР
 10. Орлов С. Ф.
  ВПЛИВ НЕОБХІДНОЇ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОРМУВАННЯ СВІТОГЛЯДУ ЮРИСТА
 11. Торончук І. Ж.
  ОРГАНІЗАЦІЯ МІСЦЕВОГО УПРАВЛІННЯ НА БУКОВИНІ У 1918–1925 РР.
 12. Донченко О. І.
  ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ ЯК ФОРМИ РЕАЛІЗАЦІЇ НОРМ ПРАВА
 13. Фурдик Т. М.
  ПРАВОВА ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ ДІАСПОРАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ СУЧАСНОЇ ДЕРЖАВИ
 14. Гайтан В. В.
  МОДЕРНІЗАЦІЯ ПОСТРАДЯНСЬКОГО ПРОСТОРУ ЯК СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ФАКТОР
 15. Серебро М. В.
  СУТНІСТЬ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ АКСІОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ В ДЕРЖАВОЗНАВСТВІ
 16. Martjanov S. S.
  SHADOW LAW AS A SYNTHESIS OF THE SHADOW OF THE STATE AND QUASI-CIVIL SOCIETY
 17. Кузь М. М.
  ПРАКСЕОЛОГІЧНИЙ ВИМІР ІНТЕНЦІОНАЛЬНОСТІ ПРАВОВОГО БУТТЯ
 18. Романов Я. В.
  СТАДІЇ ПІДЗАКОННОГО НОРМОТВОРЧОГО ПРОЦЕСУ
 19. Федосєєва С. В.
  ПОНЯТТЯ, ОЗНАКИ ТА СТРУКТУРА МЕХАНІЗМУ ПРАВОВОГО ВИХОВАННЯ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

 1. Приходько Х. В.
  ПРАВА ДИТИНИ: ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ЗАХИСТ У СИСТЕМІ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ (СОЦІЕТАРНО-ПРАВОВИЙ ПІДХІД)
 2. Хальота А. І.
  ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ ПО ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ КОНСТИТУЦІЙНИХ ОСОБИСТИХ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ ТА ГРОМАДЯНИНА
 3. Попович М. М.
  ФУНКЦІЇ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЄДНОСТІ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ
 4. Придачук О. А.
  ПРЕДСТАВНИЦЬКЕ НАРОДОВЛАДДЯ В КОНТЕКСТІ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ

АДМІНІСТРАТИВНЕ, ФІНАНСОВЕ, ПОДАТКОВЕ ПРАВО

 1. Водько Н. П.
  НОВЫЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ УКРАИНЫ О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ
 2. Клюєв О. М.
  ДО ПИТАННЯ ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ
 3. Миронюк Р. В.
  ОКРЕМІ ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ СТАНДАРТІВ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ, ЩО НАДАЮТЬСЯ ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
 4. Басов А. В.
  ПОНЯТТЯ «НАДЗВИЧАЙНА СИТУАЦІЯ»: НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ТА НАУКОВІ ПІДХОДИ ВИЗНАЧЕННЯ
 5. Кравець В. Р.
  ЮРИДИЧНИЙ ІНТЕРЕС В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ: ПОНЯТТЯ, СУТНІСТЬ, ВИДИ
 6. Супроновський А. І.
  ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ МІГРАЦІЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ
 7. Голоядова Т. О.
  МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ВИЩИХ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ США, ФРАНЦІЇ, ВЕЛИКОБРИТАНІЇ, НІМЕЧЧИНИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ
 8. Прокопенко О. Ю.
  ФУНКЦІЇ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ ЯК СУБ’ЄКТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВОПОРЯДКУ В РЕГІОНІ
 9. Сербин Р. А.
  ПРИРОДА ПРИНЦИПІВ БЛАГОДІЙНИЦТВА В УКРАЇНІ
 10. Лошицький М .В.
  ІНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ ЗА БЕЗПЕКОЮ ДОРОЖНЬОГО РУХУ В УКРАЇНІ (АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ)
 11. Басова Ю. Ю.
  ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ПОНЯТТЯ «АДМІНІСТРАТИВНА ПРОЦЕДУРА»
 12. Білик В. М., Калатур М. В.
  АДМІНІСТРАТИВНО-ЮРИСДИКЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ ТА ШЛЯХИ ЇЇ УДОСКОНАЛЕННЯ
 13. Вихров В. В.
  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЕ УКРАИНЫ И ИХ ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
 14. Дрозд О. Ю.
  ВИДИ МИТНОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ
 15. Каткова А. Г.
  ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ІНСТИТУТУ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ОСІБ РЯДОВОГО І НАЧАЛЬНИЦЬКОГО СКЛАДУ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
 16. Марченко О. В.
  ХАРАКТЕРИСТИКА ОКРЕМИХ ПРОЦЕДУР ОРГАНІЗАЦІЇ НАДАННЯ РЕКЛАМНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ
 17. Пасічник А. В.
  ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ ІНСТИТУТУ ПРЕДСТАВНИЦТВА В АДМІНІСТРАТИВНОМУ ПРОЦЕСІ
 18. Патерило І. В.
  НАПРЯМИ РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА В СФЕРІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ
 19. Подорожній Є. Ю.
  СОЦІАЛЬНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ ІНСТИТУТУ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В ТРУДОВОМУ ПРАВІ
 20. Сарана С. В.
  ЩОДО ПИТАННЯ ГАРАНТІЙ У ЗАГАЛЬНОМУ ПРОЦЕСУАЛЬНО-ПРОЦЕДУРНОМУ ПОДАТКОВОМУ РЕЖИМІ
 21. Перощук З. І.
  ДЕЯКІ ПРАВОВІ ПИТАННЯ БЮДЖЕТІВ ТА ЇХ СКЛАДОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ В УМОВАХ БЮДЖЕТНОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ
 22. Шевчук О. М.
  ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ОСНОВИ КОРУПЦІЇ У СФЕРІ ЗАКОННОГО ОБІГУ НАРКОТИКІВ
 23. Могил С. К.
  ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ: СУТНІСТЬ, ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ, ВИМОГИ
 24. Логінова Н. М.
  ДИСКРЕЦІЙНІ ПОВНОВАЖЕННЯ СУДДІ: ПРАВОВІ ТА МОРАЛЬНІ АСПЕКТИ
 25. Мізіна І. В.
  ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ ПЕНІ ТА ШТРАФУ В ПОДАТКОВОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ
 26. Чумак О. О.
  ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ ГРОМАДСЬКОСТІ З ДЕРЖАВНИМИ ОРГАНАМИ ВЛАДИ ЯК НЕГАТИВНИЙ ЧИННИК ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВИ
 27. Адабаш О. В.
  СТАНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОЇ ТАЄМНИЦІ В НЕЗАЛЕЖНІЙ УКРАЇНІ (ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ)
 28. Коцюруба О. О.
  НАПРЯМИ РЕФОРМУВАННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСУВАННЯ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ З ПУБЛІЧНИХ ФОНДІВ
 29. Сандул Я. М.
  СТАНОВЛЕННЯ ВИКОНАВЧИХ ОРГАНІВ МІСЦЕВИХ РАД У НЕЗАЛЕЖНІЙ УКРАЇНІ ЯК СУБ’ЄКТІВ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА
 30. Мандзюк О. А.
  ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ АНАЛІТИЧНОГО ПРОСТОРУ
 31. Боднар С. В.
  ОСОБЛИВОСТІ РОЗГЛЯДУ АДМІНІСТРАТИВНИХ СУДОВИХ ОСКАРЖЕНЬ, РІШЕНЬ, ДІЙ ЧИ БЕЗДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ, НЕ НАДІЛЕНИХ ВЛАДНИМИ ПОВНОВАЖЕННЯМИ
 32. Кобелька Д. М.
  ДО ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ПРАВОПОРУШЕНЬ У ФІНАНСОВІЙ СФЕРІ
 33. Мамай І. В.
  ЩОДО СПІВВІДНОШЕННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН  ОПІКИ ТА ПІКЛУВАННЯ НОРМАМИ ЦИВІЛЬНОГО ТА СІМЕЙНОГО ПРАВА
 34. Тополя Р. В.
  ПРИНЦИПИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ  ЕКСПЕРТНО-КРИМІНАЛІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ
 35. Хуторянська Т. В.
  МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ І ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ ДИТИНИ ТА ЇХ ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ В ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ