Випуск 10-2 том 1

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

 1. Овчинникова А. П.
  ФИЛОСОФСКИЕ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ
 2. Проценко Т. О., Селезньова О. М.
  ПОЗИТИВИ Й НЕГАТИВИ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА: ПОГЛЯД З ПОЗИЦІЇ ФІЛОСОФІЇ
 3. Зайцева А. В.
  МЕДІАКУЛЬТУРА ТА ПРАВО: МЕЖІ Й АСПЕКТИ ВЗАЄМОДІЇ
 4. Романова А. С.
  ПРАВОМІРНА АКТИВНІСТЬ ЛЮДИНИ
 5. Максимюк О. Д., Торончук І. Ж.
  ДЕЯКІ АКСІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФУНКЦІЙ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
 6. Гурак Р. В.
  АНАЛІЗ ПОЛІТИКО-ПРАВОВИХ УЧЕНЬ КРАЇН СТАРОДАВНЬОГО СХОДУ
 7. Зеленко І. П.
  ПОНЯТТЯ Й ПІДХОДИ ЩОДО КЛАСИФІКАЦІЇ ПРЕЗУМПЦІЙ
 8. Полонка І. А.
  ГЕНЕЗИС СУТНОСТІ ПРАВОВОЇ ПОВЕДІНКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ПОНЯТТЯ
 9. Ясиновський І. Г.
  ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ ІНСТИТУТУ МЕДІАЦІЇ ТА СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ЙОГО РОЗВИТКУ
 10. Бачинська Л. Ю.
  ПОЗИЦІЯ КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ ЩОДО БІОЕТИЧНИХ ПРОБЛЕМ АБОРТУ Й ЕВТАНАЗІЇ: ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВЕ ОСМИСЛЕННЯ
 11. Мокін І. С.
  ОСОБЛИВОСТІ НЕГАТИВНОЇ СТОРОНИ ПРАВОВОГО ЖИТТЯ В УКРАЇНІ ЗА ЧАСИ РЕВОЛЮЦІЇ 1917–1921 РР.
 12. Мельничук М. О.
  ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛІКУВАННЯ В УСРР У 20-Х РР. ХХ СТ.
 13. Галюк Р. Г.
  ПРАВОТЛУМАЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ СУДІВ СПЕЦІАЛЬНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ ЯК ФОРМА СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ПРАВА УКРАЇНИ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

 1. Дробуш І. В.
  СТАРОСТА ЯК НОВА ОРГАНІЗАЦІЙНА ФОРМА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ЙОГО УЧАСТЬ У РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ
 2. Шевчук І. М.
  ОСОБЛИВОСТІ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ ТА ГРОМАДЯНИНА ОРГАНАМИ КОНСТИТУЦІЙНОЇ ЮСТИЦІЇ В УКРАЇНІ Й РЕСПУБЛІЦІ ПОЛЬЩА
 3. Ідесіс І. В.
  ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ПРИЙНЯТТЯ Й РЕЄСТРАЦІЇ СТАТУТІВ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В УКРАЇНІ

АДМІНІСТРАТИВНЕ, ФІНАНСОВЕ, ПОДАТКОВЕ ПРАВО

 1. Лошицький М. В.
  ПРЕДМЕТ ОХОРОНИ ПОЛІЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВИ
 2. Губерська Н. Л.
  ПРОЦЕДУРИ ПРИЙНЯТТЯ Й РЕАЛІЗАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ У СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ
 3. Павлов Д. М.
  ПРАВОВІ Й ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПРОБЛЕМИ ПРОТИДІЇ ТЕХНОГЕННОМУ (ТЕХНОЛОГІЧНОМУ) ТА ЯДЕРНОМУ ТЕРОРИЗМУ І ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
 4. Патерило І. В.
  ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ НА ЄВРОПЕЙСЬКИХ ЗАСАДАХ
 5. Сарана С. В.
  СТОСОВНО ПИТАННЯ СКЛАДУ ПРОЦЕСУАЛЬНО-ПРОЦЕДУРНОГО ПОДАТКОВОГО РЕЖИМУ
 6. Фесюнін В. М.
  ДО ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖУ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
 7. Романяк М. М.
  ГАРАНТІЇ ОСОБИСТОЇ БЕЗПЕКИ ОЗБРОЄНОГО ПРАЦІВНИКА МІЛІЦІЇ: ДО ПИТАННЯ ПРО ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
 8. Рустамзаде А. Х.
  ЗАКОН УКРАИНЫ «О ВЫСШЕМ СОВЕТЕ ЮСТИЦИИ» В КАЧЕСТВЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ ВЫСШЕГО СОВЕТА ЮСТИЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НА ОСНОВЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ СОВЕТА ЕВРОПЫ
 9. Воронін Я. Г.
  ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ У НАФТОГАЗОВОМУ КОМПЛЕКСІ УКРАЇНИ: ПИТАННЯ ПРАВОВОЇ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ
 10. Янюк Н. В.
  «ПОСАДОВА» І «СЛУЖБОВА» ОСОБИ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ: ПРОБЛЕМА ПОНЯТІЙНОГО АПАРАТУ В ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ
 11. Ямненко Т. М.
  ДО ПИТАННЯ ПОНЯТТЯ, ОЗНАКИ ТА СКЛАДОВІ НЕДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ
 12. Микулець В. Ю.
  ІНФОРМАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД
 13. Гуляк О. В.
  ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ СИЛАМИ Й ЗАСОБАМИ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ ПІД ЧАС ЛІКВІДАЦІЇ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
 14. Мандзюк О. А.
  ПРАВОВА ПРИРОДА ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ АНАЛІТИЧНИХ СПІЛЬНОТ В УКРАЇНІ
 15. Глушко Є. В.,
  ПРОБЛЕМИ РОЗУМІННЯ КАТЕГОРІЇ «ГРОМАДСЬКІСТЬ» У КОНТЕКСТІ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ
 16. Бєліцький І. С.
  ПРОБЛЕМИ ПРИПИНЕННЯ ПОДАТКОВОГО ОБОВ’ЯЗКУ
 17. Білокур Є. І.
  РЕАЛІЗАЦІЯ ФУНКЦІЇ ПЛАНУВАННЯ В ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ: ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ
 18. Лагнюк О. М.
  ДО ПИТАННЯ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУДІВ ЗАГАЛЬНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ В УКРАЇНІ
 19. Леськів С. Р.
  ПРАВОВИЙ СТАТУС ВИЩОЇ РАДИ МАГІСТРАТУРИ ЯК ОРГАНУ СУДДІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ ФРАНЦІЇ
 20. Мішустін М. К.
  АНАЛІЗ ПОНЯТТЯ НЕРУХОМОСТІ ЯК ОБ’ЄКТА АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ
 21. Саєнко А. І.
  КЛАСИФІКАЦІЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ, ЩО НАДАЮТЬСЯ У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
 22. Токарєва К. С.
  СПЕЦИФІКА ПРЕДМЕТА ДОКАЗУВАННЯ Й ОБСТАВИН, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ УСТАНОВЛЕННЮ ПІД ЧАС ЗАКРИТТЯ СПРАВИ ПРО АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ ЗА СПЛИВОМ СТРОКУ СТАТТІ 38 КУПАП
 23. Бєлявська С. Ю.
  ПРАВОВІ ІННОВАЦІЇ В СУДОВОМУ УПРАВЛІННІ: МІЖНАРОДНІ ПРАВОВІ СТАНДАРТИ Й АДАПТАЦІЯ ДО НИХ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ
 24. Губанов О. О.
  ВИМОГИ ДО ПРАВОЗАСТОСОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК КРИТЕРІЙ ЇЇ ЯКОСТІ
 25. Кафтя А. А.
  ТРАНСФОРМАЦІЯ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ ТА ГРОМАДЯНИНА В УМОВАХ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ
 26. Мовчун О. Г.
  ПОНЯТТЯ СЛУЖБОВОГО СПОРУ ЯК ВИДУ ПУБЛІЧНО-ПРАВОВОГО СПОРУ

ЦИВІЛЬНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

 1. Гопанчук В. С., Войтенко Т. В.
  СУМІЖНІ ПРАВОВІ НАСЛІДКИ НЕДІЙСНОГО ШЛЮБУ
 2. Мануїлова К. В.
  ПОНЯТТЯ ТА ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЖЕРЕЛА ПІДВИЩЕНОЇ НЕБЕЗПЕКИ
 3. Цимбалюк В. І.
  АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ РЕЖИМУ ОКРЕМОГО ПРОЖИВАННЯ ПОДРУЖЖЯ В СІМЕЙНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ
 4. Мамницький В. Ю.
  ПРИНЦИП ЗМАГАЛЬНОСТІ І МОДЕЛІ ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА
 5. Лукач І. В.
  ДО ПИТАННЯ ПРО МОЖЛИВІСТЬ СКАСУВАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ В АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВАХ
 6. Калаур І. Р.
  ПРАВОВІ НАСЛІДКИ НЕВИКОНАННЯ НАЙМАЧЕМ ОБОВ’ЯЗКУ ВНОСИТИ ПЛАТУ ЗА КОРИСТУВАННЯ МАЙНОМ
 7. Притуляк В. М.
  ДОКТРИНАЛЬНЕ РОЗУМІННЯ ГАЛУЗЕВОЇ ПРИНАЛЕЖНОСТІ ВИКОНАВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ
 8. Процюк О. П.
  ЩОДО ВПРОВАДЖЕННЯ ДОДАТКОВИХ МЕХАНІЗМІВ З ЛІЦЕНЗУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТУРОПЕРАТОРІВ УКРАЇНИ В РАЗІ ТРАНСКОРДОННОГО НАДАННЯ ПОСЛУГ В ІСПАНІЇ
 9. Абухін Р. Д.
  ІСТОРІЯ КОДИФІКАЦІЇ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА У ТВОРЧОСТІ С. В. ПАХМАНА
 10. Колотілова І. О.
  СУДОВІ РІШЕННЯ ТА РІШЕННЯ СУДУ: СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ
 11. Філінович В. В.
  ВНУТРІШНЄ ЗАКОНОДАВСТВО КРАЇН ЄВРОПИ У СФЕРІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВЕБ-САЙТІВ
 12. Комар Є. Г.
  СТАН ТА ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ДОГОВОРІВ У БУДІВНИЦТВІ
 13. Коротич Є. О.
  ЗАСОБИ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ ВИРОБНИЦТВА І ТОРГІВЛІ МЕДИЧНИМИ ВИРОБАМИ
 14. Лічман Л. В.
  ХАРАКТЕРИСТИКА МОДЕЛІ «АНТИПУБЛІЧНОГО» ПРАВОЧИНУ
 15. Трофименко О. О.
  ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ ФОРМИ ЗВЕРНЕННЯ СТЯГНЕННЯ НА МАЙНОВІ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ БОРЖНИКА ТА ЇХ ПРАВОВІ НАСЛІДКИ
 16. Борт О. П.
  ВПЛИВ ІМПЕРАТИВНИХ НОРМ НА ДОГОВІРНИЙ СТАТУТ
 17. Голіна О. В.
  ПРОБЛЕМИ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДОГОВІРНИХ ВІДНОСИН ІЗ НАДАННЯ ПОСЛУГ
 18. Лозовий А. І.
  ДО ПИТАННЯ ОФОРМЛЕННЯ ПРИПИНЕННЯ ПРАВА СПІЛЬНОЇ ЧАСТКОВОЇ ВЛАСНОСТІ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО
 19. Майданик Н. Р.
  ЗАДАВНЕНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ЯК НАТУРАЛЬНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

РЕЦЕНЗІЯ

 1. Сидор В. Д.
  МОНОГРАФІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ АГРАРНО-ПРАВОВИХ ПРОБЛЕМ КОНТРОЛЬНО-НАГЛЯДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ УКРАЇНИ