Випуск 10-1 том 1

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

 1. Корчевна Л. О.
  СУБСИДІАРНИЙ ХАРАКТЕР ПОЗИТИВНОГО ПРАВА В СХІДНІЙ ПРАВОВІЙ ТРАДИЦІЇ
 2. Дашковська О. Р.
  ГЕНДЕРНО-ПРАВОВА ЕКСПЕРТИЗА ЗАКОНОДАВСТВА ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РІВНОПРАВНОСТІ СТАТЕЙ
 3. Стрілець В. В.
  ГУБЕРНСЬКИЙ ТА ПОВІТОВІ РЕВОЛЮЦІЙНІ КОМІТЕТИ В ПОЛТАВСЬКІЙ ГУБЕРНІЇ: ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ТА ФУНКЦІЇ (ГРУДЕНЬ 1919 – КВІТЕНЬ 1920 РР.)
 4. Поповський Д. П.
  ЗАСТОСУВАННЯ СУДДІВСЬКОГО РОЗСУДУ В КРАЇНАХ РОМАНО-ГЕРМАНСЬКОЇ ПРАВОВОЇ СІМ’Ї
 5. Шевчук-Белая Я. В.
  ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ И ЗАСЕЛЕНИЕ ОЧАКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В СОСТАВЕ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ: ИСТОРИКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ
 6. Атаманова Н. В.
  ЛИТОВСЬКІ СТАТУТИ ЯК ІСТОРИЧНІ ПАМ’ЯТКИ У СИСТЕМІ ВІТЧИЗНЯНИХ ДЖЕРЕЛ ПРАВА
 7. Пивоваров В. В.
  ВИКОРИСТАННЯ ПРИЙОМІВ ПРИКЛАДНОЇ МАТЕМАТИКИ В ДОСЛІДЖЕННІ ЯВИЩА КОРПОРАТИВНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ
 8. Турчак О. В.
  СТАВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ ДО ПОЛЬСЬКОЇ ДЕРЖАВИ: ПЕРША ПОЛОВИНА 1920-Х РР.
 9. Курас Д. І.
  ПИТАННЯ ВІЙСЬКОВОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ В ТЕОРЕТИЧНІЙ СПАДЩИНІ М. Ю. ШАПОВАЛА
 10. Савенко В. В.
  ІСТОРІОСОФСЬКИЙ АСПЕКТ ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УМОВАХ ПРАВОВОЇ РЕАЛЬНОСТІ ЄВРОПИ ТА СВІТУ НОВОЇ ДОБИ
 11. Грігорова Г. Л.
  ЮВЕНАЛІСТИЧНА КОНЦЕПЦІЯ РЕАЛІЗАЦІЇ НЕГАТИВНОЇ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ НЕПОВНОЛІТНІМ В УКРАЇНІ
 12. Куціпак О. В.
  ДІЯ ПРАВОВИХ АКТІВ ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ ЯКОСТІ ПРАВОВОГО ЖИТТЯ
 13. Пивовар І. В.
  НЕЗАЛЕЖНІСТЬ СУДДІВ У КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ПРАВОВИХ РЕФОРМ
 14. Гартман М. Т.
  ІСТОРИЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ЄВРЕЙСЬКОГО ПРАВА ПЕРІОДІВ РІШОНІМ ТА АХАРОНІМ
 15. Галківська М. Б.
  ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВЕ ОСМИСЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ (ДЕОНТОЛОГІЧНОЇ) ПРАВОСВІДОМОСТІ ОСОБИ–ЮРИСТА
 16. Зубрицький В. В.
  ЄДНІСТЬ ВНУТРІШНЬОЇ ТА ЗОВНІШНЬОЇ ІНТЕРНАЛІЗАЦІЙ СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВИХ НОРМ ЯК ЗАПОРУКА ПРАВОСЛУХНЯНОЇ ПОВЕДІНКИ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

 1. Вільчик Т. Б.
  АДВОКАТУРА Й ДЕРЖАВА: ВЗАЄМОДІЯ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ПРАВ І ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ ГРОМАДЯН
 2. Дробуш І. В.
  ТЕРИТОРІАЛЬНА ОСНОВА ФУНКЦІОНУВАННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ: АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РЕФОРМУВАННЯ
 3. Кириченко Ю. В.
  ПРАВО НА СВОБОДУ ОБ’ЄДНАННЯ У ПРОФЕСІЙНІ СПІЛКИ: ВІДПОВІДНІСТЬ КОНСТИТУЦІЙНОЇ ПРАКТИКИ УКРАЇНИ ЄВРОПЕЙСЬКИМ СТАНДАРТАМ
 4. Петришина-Дюг Г. Г.
  ПРОБЛЕМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ УКРАЇНИ (КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ)
 5. Реньов Є. В.
  ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ТА СУТНОСТІ КОНСТИТУЦІЙНОГО ЛАДУ
 6. Шпак Ю. О.
  ДОСВІД РЕФОРМУВАННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У ВЕЛИКОБРИТАНІЇ

АДМІНІСТРАТИВНЕ, ФІНАНСОВЕ, ПОДАТКОВЕ ПРАВО

 1. Бондаренко Н. С.
  АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВА ОХОРОНА ОБ’ЄКТІВ ТВАРИННОГО СВІТУ
 2. Борисенко В. В.
  ПРИНЦИПИ АДМІНІСТРУВАННЯ МІСЦЕВИХ ПОДАТКІВ І ЗБОРІВ
 3. Валуєва Л. В.
  ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У МОРСЬКИХ ПОРТАХ УКРАЇНИ
 4. Венгер Ю. В.
  МІСЦЕ СТАНДАРТИЗАЦІЇ В АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОМУ РЕГУЛЮВАННІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
 5. Галіцина Н. В.
  ОСНОВОПОЛОЖНІ (ТЕОРЕТИЧНІ) ЗАСАДИ КОНЦЕПЦІЇ «СОЦІАЛЬНА ДЕРЖАВА»
 6. Денисенко А. П.
  ЩОДО ПЕРЕДУМОВ ВИНИКНЕННЯ, ЗМІНИ ТА ПРИПИНЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРАВОВІДНОСИН З ОРГАНІЗАЦІЇ ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
 7. Єфремов А. О.
  ПРИНЦИПИ ОХОРОНИ ПРАЦІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ В УКРАЇНІ
 8. Задорожна Я. В.
  САМОВІЛЬНІ ДІЇ ЯК СПОСІБ ВЧИНЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОСТУПКУ
 9. Задоя І. І.
  ПРОХОДЖЕННЯ СТАЖУВАННЯ ОСОБОЮ ДЛЯ НАБУТТЯ ПРАВА НА ЗАНЯТТЯ АДВОКАТСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ
 10. Зубов О. С.
  АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ СПРАВ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ У СФЕРІ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 11. Коротка Н. О.
  ПІСЛЯДИПЛОМНА ПЕДАГОГІЧНА ОСВІТА ЯК ОБ’ЄКТ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ В УКРАЇНІ
 12. Кушнір С. М.
  НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ЯК ОБ’ЄКТ ВНУТРІШНЬОГО ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ У СФЕРІ ОСВІТИ
 13. Мельниченко А. О.
  ПРОФЕСІЙНА МОТИВАЦІЯ ЯК ПЕРЕДУМОВА ЕФЕКТИВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ
 14. Миколенко О. М.
  ПРОГНОСТИЧНА ФУНКЦІЯ НАУКИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА
 15. Мілєнін П. О.
  ЩОДО ПИТАНЬ ОПТИМІЗАЦІЇ СУБ’ЄКТІВ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ
 16. Павліченко В. М.
  ПОНЯТТЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАЦІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ
 17. Постригань В. С.
  ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ У СФЕРІ ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 18. Северин К. М.
  ПРИНЦИП УНИКНЕННЯ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ В АДВОКАТСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
 19. Слєпченко О. О.
  ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ НОРМ, ЯКІ ВИЗНАЧАЮТЬ ДІЯЛЬНІСТЬ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ІЗ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ДЛЯ ТОРГОВОГО ФЛОТУ В УКРАЇНІ
 20. Тиліпська О. Ю.
  СВОБОДА МИРНИХ ЗІБРАНЬ У ДОСВІДІ ДЕМОКРАТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ У США
 21. Фокша Л. В.
  ПУБЛІЧНІ ФОНДИ: ПОНЯТТЯ, ОЗНАКИ ТА ПРАВОВА ПРИРОДА
 22. Христинченко Н. П.
  ВИДИ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРОЦЕДУР У НАУКОВІЙ СФЕРІ
 23. Цекалова Н. І.
  ІНДИВІДУАЛЬНІ СУБ’ЄКТИ МІГРАЦІЙНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН

ЦИВІЛЬНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

 1. Бліхар М. М.
  ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ОБ’ЄКТ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
 2. Войтенко Т. В.
  ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЗМІНИ СТАТІ В СІМЕЙНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ
 3. Гончар Т. М.
  ПРАВОВАЯ ОХРАНА ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБРАЗЦОВ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ (ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ)
 4. Избаш О. О.
  ЗАЩИТА ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И ИНТЕРНЕТ
 5. Ізарова І. О.
  ПРИНЦИПИ ТРАНСКОРДОННОГО ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ALI-UNIDROIT І ЇХ ВПЛИВ НА РОЗВИТОК ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА
 6. Конюхова Є. О.
  ВИНИКНЕННЯ ПРАВОВІДНОСИН ІЗ СОЦІАЛЬНОГО НАЙМУ (ОРЕНДИ) ЖИТЛА
 7. Кузьминский О. О.
  ВИКОРИСТАННЯ СХОЖОГО (ІМІТОВАНОГО) КОМЕРЦІЙНОГО (ФІРМОВОГО) НАЙМЕНУВАННЯ У СФЕРІ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
 8. Кушерець Д. В.
  ОХОРОННІ ПРАВОВІДНОСИНИ У СФЕРІ ДОГОВІРНОГО ПРАВА: ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ
 9. Плотник О. П.
  ПРАВО ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА ИНФОРМИРОВАНИЕ В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА
 10. Рибницький Г. В.
  ФОРМИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 11. Світлична Г. О.
  ПРЕДСТАВНИЦТВО ЯК ФОРМА НАДАННЯ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ В ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ
 12. Таликін Є. А.
  РИСИ ПОЗОВНОЇ ФОРМИ ЗАХИСТУ В ГОСПОДАРСЬКОМУ СУДОЧИНСТВІ
 13. Харківська К. В.
  ПОНЯТТЯ ТА ПРИНЦИПИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ РЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 14. Холод В. В.
  ОКРЕМІ АСПЕКТИ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ ВИРІШЕННЯ СПОРІВ ЩОДО УКЛАДЕННЯ, ЗМІНИ ТА РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ БАНКІВСЬКОГО ВКЛАДУ ТА БАНКІВСЬКОГО РАХУНКУ
 15. Швець В. О.
  СТВОРЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ЗЛИТТЯ І ПОГЛИНАННЯ ТА ПРОПОЗИЦІЇ НА ПОГЛИНАННЯ В УКРАЇНІ ЗА ЄВРОПЕЙСЬКИМ ЗРАЗКОМ
 16. Швець О. В.
  ПРАВОВА ПРИРОДА ПРОЦЕДУРИ ЛІКВІДАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
 17. Явор О. А.
  ЮРИДИЧНІ ФАКТИ В СІМЕЙНОМУ ПРАВІ ЯК ПОКАЗНИК МЕЖІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

РЕЦЕНЗІЯ

 1. Щербина В. І.
  РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ М. І. БОДНАРУКА «ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ»