Випуск 9-1

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

 1. Абашнік В. О.
  ГАНС КЕЛЬЗЕН ПРО ЮРИДИЧНИЙ ПОЗИТИВІЗМ
 2. Арар Осама
  РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА ПАЛЕСТИНСКОГО НАРОДА НА САМООПРЕДЕЛЕНИЕ В 1947–1948 ГГ.
 3. Змерзлый Б. В.
  РЕГУЛИРОВАНИЕ КАБОТАЖНОГО СУДОХОДСТВА В БАССЕЙНАХ ЧЕРНОГО И АЗОВСКОГО МОРЕЙ В КОНЦЕ XVIII – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ ХIХ ВВ.
 4. Міхневич Л. В.
  ШКОЛА ПРАКТИЧНОЇ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ В НІЖИНІ
 5. Палій О. М.
  ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ КАТЕГОРІЙ МОЖЛИВОСТІ ТА ДІЙСНОСТІ В ФІЛОСОФІЇ ПРАВА
 6. Ситар І. М.
  ПРАВОРОЗУМІННЯ ЯК ОСНОВА ПОЛІДЖЕРЕЛЬНОСТІ ПРАВА (АКУЛЬТУРАЦІЙНИЙ АСПЕКТ)
 7. Сігарьова Н. Ф.
  ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА І ДЕЛЕГОВАНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
 8. Тенюх-Юраева Ю. К.
  ГОСУДАРСТВЕННО-КОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ  ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ НА СВОБОДУ СОВЕСТИ И ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ В УКРАИНЕ 
 9. Урсуляк О. В.
  ПРАВОВИЙ СТАТУС І КОМПЕТЕНЦІЯ СУДІВ ПРИСЯЖНИХ У БУКОВИНІ В СКЛАДІ МІЖВОЄННОЇ РУМУНІЇ (1918–1938 РР.)
 10. Pushkina O. V., Tsyverenko G. P.
  LEGAL CULTURE IN UKRAINE: CONCEPTS, ITS STATUS AND PROSPECTS
 11. Шумило М. М.
  МОДИФІКАЦІЯ ВЧЕННЯ ПРО ПРАВОВІДНОСИНИ: РАННЬОРАДЯНСЬКИЙ ЕТАП

КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

 1. Костенко М. А.
  ЗМІСТ І ФУНКЦІЇ РІВНОСТІ ВСІХ УЧАСНИКІВ СУДОВОГО ПРОЦЕСУ ПЕРЕД ЗАКОНОМ І СУДОМ ЯК КОНСТИТУЦІЙНОЇ ЗАСАДИ СУДОЧИНСТВА В УКРАЇНІ
 2. Лемак О. В.
  ПРАВО НА ВСТАНОВЛЕНИЙ ЗАКОНОМ СУД І ВЕРХОВЕНСТВО КОНСТИТУЦІЇ
 3. Мороз О. М.
  МІСЦЕ І РОЛЬ ГРОМАДСЬКИХ ОБ’ЄДНАНЬ У ПОЛІТИЧНІЙ СИСТЕМІ СУЧАСНОЇ ДЕМОКРАТИЧНОЇ ДЕРЖАВИ
 4. Прохоренко М. М.
  ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ МЕЖ ЗДІЙСНЕННЯ СУДОВОЇ ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ І СТАБІЛЬНОСТІ СУСПІЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН
 5. Третяк С. М.
  ВІЧЕ ЯК ОДИН ІЗ ІНСТИТУТІВ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ

АДМІНІСТРАТИВНЕ, ФІНАНСОВЕ, ПОДАТКОВЕ ПРАВО

 1. Бондаренко К. В.
  ПОВНОВАЖЕННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ В ГАЛУЗІ ОБОРОНИ
 2. Гречанюк Н. В.
  СТАТУС СУБ’ЄКТІВ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СТАНОВЛЕННЯ РИНКУ ЗЕМЛІ В УКРАЇНІ
 3. Дем’янчук Ю. В.
  АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНТЕРНЕТ-ВИДАНЬ В УКРАЇНІ
 4. Дембіцька C. Л.
  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН ОРГАНАМИ ВНУТРІШНІХ СПРАВ РИ ВИКОРИСТАННІ ЗАХОДІВ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРИМУСУ
 5. Заверюха М. М.
  ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЛІСОВИМ ГОСПОДАРСТВОМ УКРАЇНИ
 6. Калінін Р. С.
  ПРО МІСЦЕ ВИКОНАВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ У СИСТЕМІ ПРАВА УКРАЇНИ
 7. Коренева М. М.
  ДО ПОНЯТТЯ РИЗИКУ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ ПРИМУСІ
 8. Лиско А. А.
  РОЗМЕЖУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ТА ГОСПОДАРСЬКИХ ВІДНОСИН У СФЕРІ БУДІВНИЦТВА
 9. Патерило І. В.
  ДО РОЗУМІННЯ СУТНОСТІ ТА ЗМІСТУ КАТЕГОРІЇ «ПУБЛІЧНА АДМІНІСТРАЦІЯ» 
 10. Савочкіна Д. О.
  КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ (АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ)
 11. Слєпченко О. О.
  ОКРЕМІ АСПЕКТИ АДМІНІСТРАТИВНИХ ЗАСАД ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ У ГАЛУЗІ ОСВІТИ, ВИЩИХ МОРСЬКИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ТА РОБОТОДАВЦІВ У ПІДВІЩЕННІ РІВНЯ ПІДГОТОВКИ МОРСКИХ ФАХІВЦІВ
 12. Спасенко В. О.
  ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЙНА СЛУЖБА УКРАЇНИ ТА НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО ПУБЛІЧНОГО РЕЄСТРУ ГРУЗІЇ: ДОСВІД ФУНКЦІОНУВАННЯ 
 13. Коломоєць Т. О., Шашков А. Р.
  РЕФРМУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО МІСЦЕВІ ДЕРЖАВНІ АДМІНІСТРАЦІЇ ТА МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ: АНАЛІЗ НОРМ

ЦИВІЛЬНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

 1. Білоусов Є. М.
  ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА»
 2. Бут І. О.
  ДЕЯКІ ПИТАННЯ СПІВВІДНОШЕННЯ РОЗГЛЯДУ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОГО СПОРУ ТРЕТЕЙСЬКИМ СУДОМ ТА ОРГАНОМ ПРАВОСУДДЯ
 3. Жорнік М. О.
  СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ «РОЗІРВАНОГО» ТА «НЕДІЙСНОГО» ДОГОВОРУ У СУДОВІЙ ПРАКТИЦІ
 4. Згама А. О.
  ГАРАНТІЯ ЯК ЗАСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ: ПРОБЛЕМИ ЗАКОНОДАВЧИХ ДЕФІНІЦІЙ І ПРАКТИКИ ЗАСТОСУВАННЯ
 5. Зубчевська Є. В.
  ДИНАМІКА РОЗВИТКУ ТРЕТЕЙСЬКОГО СПОСОБУ ВИРІШЕННЯ СПОРІВ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ: ДОСЯГНЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
 6. Кужко О. С.
  ОСОБЛИВОСТІ СТРАХУВАННЯ ПІД ЧАС ЗДІЙСНЕННЯ ТРАНСПОРТНО-ЕКСПЕДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 7. Панчишина О. О.
  ПОВНОВАЖЕННЯ ПРОКУРОРА ІЗ ЗАХИСТУ МАЙНОВИХ ПРАВ ДІТЕЙ 
 8. Поєдинок В. В.
  ПРАВИЛА ПОХОДЖЕННЯ ТОВАРУ ЯК ЕЛЕМЕНТ ТАРИФНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕД
 9. Пружанська Т. П.
  ПОНЯТТЯ СУДОВОГО ЗАХИСТУ ЗЕМЕЛЬНИХ ПРАВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ
 10. Самчук-Колодяжна З. Ф.
  ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПУБЛІЧНОГО ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРУ
 11. Семенюк О. С.
  ЛІЦЕНЗІЙНИЙ ДОГОВІР ЯК ОДНА ІЗ ФОРМ СКЛАДНИХ ОБ’ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 
 12. Чижмар К. І.
  ПОНЯТТЯ НОТАРІАТУ: ПИТАННЯ ПРАВОВОЇ ПРИРОДИ
 13. Щукін О. С.
  ДЕЯКІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ОСІБ, ТИМЧАСОВО ВИКОНУЮЧИХ ОБОВ’ЯЗКИ КЕРІВНИКІВ ТОВАРИСТВ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЗА ВАКАНТНОЮ ПОСАДОЮ

ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 1. Осадько О. О.
  ДО ПИТАННЯ ТРУДОВОЇ ЧЕСТІ ТА ГІДНОСТІ ПРАЦІВНИКА
 2. Павлійчук В. А.
  ЗАХОДИ ПРОКУРОРСЬКОГО РЕАГУВАННЯ НА ВИЯВЛЕНІ ПОРУШЕННЯ ТРУДОВИХ ПРАВ ДІТЕЙ: ПИТАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ
 3. Римар І. А.
  ПРАВОВА ПРИРОДА ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ ЯК ОСНОВНОЇ ПІДСТАВИ ВИНИКНЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИН 

ЗЕМЕЛЬНЕ, АГРАРНЕ, ЕКОЛОГІЧНЕ, ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

 1. Гуща К. О.
  ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ ПІД ВБУДОВАНИМИ НЕЖИТЛОВИМИ ПРИМІЩЕННЯМИ, ЯКІ ЗНАХОДЯТЬСЯ У БАГАТОПОВЕРХОВОМУ ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ
 2. Матчук С. В.
  МІСЦЕ ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ В СИСТЕМІ ПРИРОДО-РЕСУРСНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ, КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

 1. Дикий О. В.
  ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЖЕРТВ ЗЛОЧИНІВ В СФЕРІ ОБОРОТУ ЖИТЛОВОЇ НЕРУХОМОСТІ
 2. Конопельський В. Я.
  РОЛЬ І МІСЦЕ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ТА ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ У ПРАВОВОМУ МЕХАНІЗМІ ПРОТИДІЇ ОРГАНІЗОВАНІЙ ЗЛОЧИННОСТІ У ВИПРАВНИХ КОЛОНІЯХ УКРАЇНИ
 3. Кулакова Н. В.
  КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ОХОРОНА ОБ’ЄКТІВ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ УКРАЇНИ
 4. Неділько В. Г.
  СТАНОВЛЕННЯ КОНТРОЛЬНО-НАГЛЯДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА ВИКОНАННЯМ ПОКАРАНЬ У ПЕРІОД КОЗАЦЬКО-ГЕТЬМАНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ ТА НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ У СКЛАДІ АВСТРІЇ (АВСТРО-УГОРЩИНИ)
 5. Орловська Н. А.
  АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ВІКУ
 6. Рижов І. М.
  ПРО ПЕРСПЕКТИВИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СТРАТЕГІЙ ПРОТИДІЇ ТЕРОРИЗМУ
 7. Рогач І.
  ЛЕГАЛІЗАЦІЯ КОШТІВ, ОТРИМАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ
 8. Старосольська С. П.
  ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ СУБ’ЄКТА ЗЛОЧИНІВ, ЩО ПОЛЯГАЮТЬ В УХИЛЕННІ ВІД ВІДБУВАННЯ ПОКАРАНЬ, НЕ ПОВ’ЯЗАНИХ З ІЗОЛЯЦІЄЮ ОСОБИ

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, КРИМІНАЛІСТИКА, ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

 1. Ахремчик Г. М.
  ПРАВОВІ ОСНОВИ ПРОКУРОРСЬКОГО НАГЛЯДУ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНІВ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ПОТЕРПІЛИХ
 2. Білічак О. А.
  ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВТРУЧАННЯ В ПРИВАТНЕ СПІЛКУВАННЯ ЗА КПК УКРАЇНИ
 3. Каменський Д. В.
  ПОРІВНЯЛЬНІ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ: ПЕРЕДУМОВИ ТА ЗАВДАННЯ
 4. Козленко А. Ю.
  ПОТЕРПІЛИЙ ЯК СУБ’ЄКТ ПРИВАТНОГО ОБВИНУВАЧЕННЯ
 5. Неледва Н. В.
  ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ВІДМОВИ СУДОМ У ЗАТВЕРДЖЕННІ УГОДИ ПРО ПРИМИРЕННЯ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
 6. Пасека М. О.
  ПОНЯТТЯ ОСОБИ НЕПОВНОЛІТНЬОГО ПРАВОПОРУШНИКА
 7. Пасько О. М.
  КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ РІВНІВ ГОТОВНОСТІ ДО ДІЯЛЬНОСТІ
 8. Проценко О. О.
  АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРОДОВЖЕННЯ, ПРИПИНЕННЯ ТА ПОВІДОМЛЕННЯ ОСОБАМ, ВІДНОСНО ЯКИХ ПРОВОДИЛОСЬ СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА ОСОБОЮ, РІЧЧЮ АБО МІСЦЕМ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ
 9. Сердюк П. П.
  ДОВЕРИЕ УГОЛОВНОЙ СТАТИСТИКЕ – НЕОБХОДИМОСТЬ ИЛИ ВЫДУМКА?
 10. Тюрін Г. Є.
  ПРИНЦИПИ УЧАСТІ ПРОКУРОРА У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ НА ПІДСТАВІ УГОД
 11. Тютюнник В. В.
  ОЧЕВИДНА НЕДОПУСТИМІСТЬ ДОКАЗУ ЯК КРИТЕРІЙ ЗДІЙСНЕННЯ ОКРЕМОЇ СУДОВОЇ ПРОЦЕДУРИ ВИЗНАННЯ ДОКАЗУ НЕДОПУСТИМИМ ПІД ЧАС КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО ТА ПОРІВНЯЛЬНЕ ПРАВОЗНАВСТВО

 1. Жукорська Я. М.
  ВПЛИВ ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТІВ НА ДІЮ МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ
 2. Качурінер В. Л.
  ІНСТРУМЕНТИ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ПИТАНЬ В СФЕРІ ВИРОБНИЦТВА В ПРАВІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
 3. Москаленко О. В.
  ПИТАННЯ РЕФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ПРО НАУКУ У СВІТЛІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ