Випуск 8

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

 1. Бащук С. Г.
  СОЦІАЛЬНА ПОВЕДІНКА І ВПЛИВ ЦІННОСТЕЙ НА НЕЇ
 2. Деревянко Б. В.
  ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОВЕДЕННЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ УКРАЇНИ
 3. Думанівська А. Я.
  ЗАЛУЧЕННЯ СУДДІВ ДО УЧАСТІ В ГОСПОДАРСЬКИХ КАМПАНІЯХ В ЗАХІДНИХ ОБЛАСТЯХ УКРАЇНСЬКОЇ РСР У 1944-1953 РР.
 4. Змерзлый Б. В.
  РАЗРАБОТКА «ВРЕМЕННЫХ ПРАВИЛ ДЛЯ ОБЩЕСТВА КЕРЧЬ-ЕНИКАЛЬСКИХ ЛОЦМАНОВ» ОТ 25 НОЯБРЯ 1888 ГОДА
 5. Калашник О. А.
  СТАНОВЛЕННЯ Й РОЗВИТОК МІСЦЕВИХ ЗАГАЛЬНИХ СУДІВ УКРАЇНІ: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ
 6. Луцький А. І.
  ПРАВОВА ІДЕОЛОГІЯ В СИСТЕМІ ПРАВОВОЇ СВІДОМОСТІ
 7. Мельник А. С.
  СУДОВИЙ ПРЕЦЕДЕНТ ЯК ДЖЕРЕЛО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА
 8. Разметаева Ю. С.
  ПРАВО НА СОПРОТИВЛЕНИЕ: ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
 9. Турчак О. В.
  ІСТОРИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ УКРАЇНСЬКОГО ПИТАННЯ В ПОЛЬЩІ: ДРУГА ПОЛОВИНА 1920-Х РР.
 10. Шмарьова Т. О.
  ПРАВОВИЙ СТАТУС МАЙНА ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ ЗА ЗВОДОМ ЗАКОНІВ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

 1. Левенець А. В.
  ЩОДО ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ МУНІЦИПАЛЬНОЇ ПРАВОСУБ’ЄКТНОСТІ ІНОЗЕМЦІВ В УКРАЇНІ
 2. Ніколаєнко Я. М.
  ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ ПРАВА НА СУДОВИЙ ЗАХИСТ: СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД
 3. Пивовар І. В.
  СТАТУС КАНДИДАТА НА ПОСАДУ СУДДІ УКРАЇНИ
 4. Різник С. В.
  ПРОБЛЕМИ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНИ ЯК ПРЕДМЕТ НАУКИ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

АДМІНІСТРАТИВНЕ, ФІНАНСОВЕ, ПОДАТКОВЕ ПРАВО

 1. Аганіна А. О.
  ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ АДАПТАЦІЇ ВІТЧИЗНЯНОГО ЗАКОНОДАВСТВА З ПИТАНЬ ПІДГОТОВКИ, ПЕРЕПІДГОТОВКИ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ ДО НОРМ ЄС
 2. Бурлаков С. В.
  СТАДІЇ ПРОВАДЖЕННЯ ПО ВИСВІТЛЕННЮ ДІЯЛЬНОСТІ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ ЗАСОБАМИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
 3. Глушков В. О., Радовецька Л. В.
  УЧАСТЬ ІНСТИТУТІВ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА У ДІЯЛЬНОСТІ СБ УКРАЇНИ
 4. Греца С. М.
  ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ
 5. Дем’янчук Ю. В.
  КОНЦЕПЦІЯ ОПУБЛІКУВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВИХ СТУПЕНІВ ДОКТОРА ТА КАНДИДАТА НАУК
 6. Дзисюк Я. М.
  ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК ПРОВАДЖЕНЬ У СПРАВАХ З ПРИВОДУ РІШЕНЬ, ДІЙ АБО БЕЗДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ
 7. Єфремова М. Ю.
  ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА У СФЕРІ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПРАЦІВНИКІВ
 8. Кеберник Г. В.
  НАУКОВА ЕКСПЕРТИЗА В АДМІНІСТРАТИВНО-ЮРИСДИКЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ: ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ В ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇНАХ
 9. Климентьєв О. П.
  ВПЛИВ ФОРМИ ДЕРЖАВИ НА РЕАЛІЗАЦІЮ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ФУНКЦІЇ
 10. Кукоба О. О.
  ДО ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПРЕДМЕТНОЇ ПІДСУДНОСТІ ВИБОРЧИХ СПОРІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ВИБОРАМИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
 11. Мащук В. Ю.
  ВДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АПАРАТІВ СУДІВ ЗАГАЛЬНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ
 12. Пузанова Т. А.
  ДЕРЖАВНІ СЛУЖБОВЦІ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
 13. Радомська О. В.
  ОСОБЛИВОСТІ ЗАХИСТУ ПРАВ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ АДВОКАТАМИ У АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДІ
 14. Репецька М. О.
  ПРАВОВІ ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЄДИНОГО ДЕРЖАВНОГО ПОРТАЛУ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ
 15. Сопілко І. М.
  ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ
 16. Фалатюк О. С.
  ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН У СФЕРІ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ВАНТАЖІВ АВТОМОБІЛЬНИМ ТРАНСПОРТОМ
 17. Хоббі Ю. С.
  ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ
 18. Чорна В. Г.,  Юсіфлі А. Т.
  ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ КОРОЛІВСТВА САУДІВСЬКА АРАВІЯ
 19. Шевчук О. М.
  ВЗАЄМОДІЯ ТА КООРДИНАЦІЯ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ У СФЕРІ ОБІГУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ ТА ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН
 20. Ярош А. О.
  СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ОСВІТНІМИ РІВНЯМИ В УКРАЇНІ НА ПРИКЛАДІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ТА ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ

ЦИВІЛЬНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

 1. Бажанов В. О.
  СТОРОНИ В АВТОРСЬКОМУ ДОГОВОРІ
 2. Баженова А. А.
  ПРЕДМЕТ ЛІЦЕНЗУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 3. Зельман Б. Б.
  ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ СУБ’ЄКТИВНОГО КРИТЕРІЮ ДІЄЗАТНОСТІ ГРОМАДЯН
 4. Корчак Н. М.
  СПІВВІДНОШЕННЯ КОНКУРЕНТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ З ПРИВАТНИМ ТА ПУБЛІЧНИМ ПРАВОМ
 5. Малига В. А.
  ПЛАНУВАННЯ ЯК ПРАВОВА ФОРМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДГОТОВКИ РЕГУЛЯТОРНИХ АКТІВ
 6. Мальський М. М.
  ПРИНЦИПИ ВИКОНАВЧОГО ПРОЦЕСУ ТА ЇХ АНАЛІЗ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ПРАКТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ
 7. Мілевська А. О.
  ЗАХИСТ ВІД ПІДРОБКИ ДОКУМЕНТА, ВИКЛАДЕНОГО НА СПЕЦІАЛЬНОМУ НОТАРІАЛЬНОМУ БЛАНКУ
 8. Олюха В. Г.
  КАПІТАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО ЯК ОБ’ЄКТ ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
 9. Сергієнко Н. А.
  ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ, БЕЗДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ ВІДПОВІДНО ДО ПОЛОЖЕНЬ ЦПК УКРАЇНИ
 10. Харитонова Т. Є.
  ДО ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ СУТТЄВИХ УМОВ ДОГОВОРУ ЕМФІТЕВЗИСУ

ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 1. Блуашвілі Н.
  ЗАХИСТ ТРУДОВИХ ПРАВ ПРАЦІВНИКІВ ПРИ БАНКРУТСТВІ ПІДПРИЄМСТВА
 2. Волошина С. М.
  ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БЕЗПЕКИ ТА ГІГІЄНИ ПРАЦІ У ПОСТСОЦІАЛІСТИЧНИХ КРАЇНАХ
 3. Гірник О. О.
  ПРО КРИТЕРІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГІДНОГО РІВНЯ ЖИТТЯ СОЦІАЛЬНИМ ОБСЛУГОВУВАННЯМ
 4. Денисюк М. М.
  ПРО ПРАВОВУ ПІДСТАВУ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СІМ’ЯМ З ДІТЬМИ
 5. Зеньков Д. О.
  ПОНЯТТЯ ФУНКЦІЙ ПРОФСПІЛОК ТА ЇХ ЗНАЧЕННЯ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РИНКОВИХ ВІДНОСИН
 6. Кожушко С. І.
  ІМПЕРАТИВ В ЕВОЛЮЦІЇ ПРЕДМЕТА ТРУДОВОГО ПРАВА
 7. Лагутіна І. В.
  РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА ПРАЦІВНИКА НА КОМПЕНСАЦІЮ МОРАЛЬНОЇ ШКОДИ ЯК СУБ’ЄКТИВНОГО ТРУДОВОГО ПРАВА
 8. Павлова В. О.
  ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ
 9. Приміч Д. В.
  КРИТЕРІЇ РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТІ ДЛЯ СТОРІН КОЛЕКТИВНИХ ПЕРЕГОВОРІВ З УКЛАДЕННЯ КОЛЕКТИВНИХ ДОГОВОРІВ, УГОД
 10. Римар Б. А.
  СТАНОВЛЕННЯ Й РОЗВИТОК ВЧЕННЯ ПРО ТРУДОВИЙ ДОГОВІР
 11. Синчук С. М.
  ПРАВОСУБ’ЄКТНІСТЬ СІМ’Ї У ПРАВОВІДНОСИНАХ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
 12. Тарасенко В. С.
  ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНИХ НОТАРІУСІВ
 13. Чанишева Г. І., Чанишев Р. І.
  РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА НА ІНФОРМАЦІЮ СУБ’ЄКТАМИ КОЛЕКТИВНИХ ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИН
 14. Шабанов Р. І.
  ОКРЕМІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ У США
 15. Швець Н. М.
  НЕГАТИВНІ ПРАВОВІ НАСЛІДКИ СТРАЙКОВОГО РУХУ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ, КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

 1. Березовська Н. Л.
  ПРИЗНАЧЕННЯ ПОКАРАНЬ НЕПОВНОЛІТНІМ З УРАХУВАННЯМ СТУПЕНЯ ТЯЖКОСТІ ЗЛОЧИНУ
 2. Жаровська Г. П.
  НАЦІОНАЛЬНА СПЕЦИФІКА СТВОРЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ ЗЛОЧИННИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В УКРАЇНІ
 3. Марчук А. І.
  «АМЕРИКАНСЬКА КОНЦЕПЦІЯ» КЛАСИФІКАЦІЇ ТА КАТЕГОРИЗАЦІЇ ЗАСУДЖЕНИХ ДО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ
 4. Меденцев A. M.
  ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА ТА УМОВ ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ
 5. Нікітін А. О.
  СУТНІСТЬ ТА ВИДИ ПОМИЛОК У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ
 6. Тихонова О. В.
  ЩОДО РОЗУМІННЯ КАТЕГОРІЇ «КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА»
 7. Турська В. О.
  ПРОБЛЕМА РОЗМЕЖУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ТА КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЖОРСТОКЕ ПОВОДЖЕННЯ З ТВАРИНАМИ
 8. Шаповал О. В.
  «СЛІДОВА КАРТИНА» ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, КРИМІНАЛІСТИКА, ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

 1. Журба А. І.
  ПОЛІТИЧНИЙ АСПЕКТ ПРИЗНАЧЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА УКРАЇНИ
 2. Мудрецька Г. В., Саутіна Е. Е.
  ПРОГАЛИНИ ЗАКОНОДАВЧОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДОМАШНЬОГО АРЕШТУ ЯК ЗАПОБІЖНОГО ЗАХОДУ У КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ
 3. Ромців О. І.
  ОСОБЛИВОСТІ СПОСОБІВ ВЧИНЕННЯ ПОСАДОВИХ ЗЛОЧИНІВ
 4. Сопільник Р. Л.
  ФУНКЦІЯ ЗАХИСТУ ЯК ОСНОВНИЙ НАПРЯМОК ДІЯЛЬНОСТІ УЧАСНИКІВ СУДОЧИНСТВА ЗІ СТОРОНИ ЗАХИСТУ
 5. Цилюрик І. І.
  НЕГЛАСНІ СЛІДЧІ (РОЗШУКОВІ) ДІЇ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО ТА ПОРІВНЯЛЬНЕ ПРАВОЗНАВСТВО

 1. Болгов О. Є.
  АДАПТАЦІЯ СТАТУТУ ООН ДО СУЧАСНИХ РЕАЛЬНОСТЕЙ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН
 2. Клім С. І.
  МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ СТАНДАРТИ ЗДІЙСНЕННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ПРАВ ДИТИНИ
 3. Ковальчук І. В.
  ВИТОКИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ПОДАТКОВОЇ ТРАДИЦІЇ
 4. Музика Я. І.
  СТАТУТ ВСЕСВІТНЬОЇ МИТНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ЯК МІЖНАРОДНИЙ ДОГОВІР ОСОБЛИВОГО РОДУ (SUI GENERIS)