Випуск 7

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ТЕОРIЯ ТА IСТОРIЯ ДЕРЖАВИ I ПРАВА

 1. Боковня В.М.
  СУД І ЮСТИЦІЯ УРСР У 1953-1964 РР.
 2. Воропанов В.А.
  ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ВЫБОРНЫХ СЛОВЕСНЫХ СУДОВ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В XVIII-ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВВ.
 3. Горяга О.В.
  ФОРМУВАННЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКОЇ ЛАНДМІЛІЦІЇ
 4. Дудар С.К.
  ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА: ПРОБЛЕМИ РОЗУМІННЯ У СУЧАСНІЙ ВІТЧИЗНЯНІЙ ЮРИДИЧНІЙ НАУЦІ
 5. Єпур М.В.
  СУДОВИЙ ПРОЦЕС У РОСІЙСЬКОМУ ПРАВІ І ПОЛОВИНИ XVIII СТ.
 6. Луцький А.І.
  МІСЦЕ ПРАВОВОЇ ІДЕОЛОГІЇ В РОЗБУДОВІ СОЦІАЛЬНОЇ І ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ В УКРАЇНІ
 7. Мартьянова Т.С.
  СУБ’ЄКТИ ПРАВОЗАСТОСОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО СТАТУСУ
 8. Настасяк І.Ю.
  ВЗАЄМОДІЯ СУЧАСНИХ ПРАВОВИХ СИСТЕМ СВІТУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
 9. Орленко В.В.
  НОРМОТВОРЧІСТЬ ПОВІТОВИХ ЗЕМСТВ УКРАЇНСЬКИХ ГУБЕРНІЙ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БОРОТЬБИ З ЕПІДЕМІЧНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ (ДРУГА ПОЛОВИНА XIX – ПОЧАТОК XX СТ.)
 10. Патлачук О.В.
  СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ІСТОРІОГРАФІЯ ІНСТИТУТУ ЗЛОЧИНУ ЗА ЛИТОВСЬКО-РУСЬКИМ ПРАВОМ
 11. Розуменко І.В.
  РАДЯНСЬКА ІСТОРІОГРАФІЯ ПИТАННЯ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ НЕРУХОМОГО МАЙНА ЗА ПРАВОМ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ КІНЦЯ XVIII-ПОЧАТКУ ХХ СТ.
 12. Савчук Є.Ю.
  ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ РОБІТНИКІВ У НІМЕЧЧИНІ НАПРИКІНЦІ ХІХ СТ.
 13. Сидоренко О.М.
  ДОГМА ПРАВА У КОНТЕКСТІ ЮРИДИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 14. Тоцький Б.А.
  ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПРИНЦИПУ ПРАВОВОЇ ВИЗНАЧЕНОСТІ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

 1. Бориславська О.М.
  СУЧАСНІ КОНЦЕПЦІЇ КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ
 2. Бочарова Н.В.
  ЗНАЧЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СВОБОДИ ТВОРЧОСТІ ТА ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТИ ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА
 3. Гецко М.М.
  КОНСТИТУЦІЙНА СКАРГА ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИРОДНОГО ПРАВА ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА В УКРАЇНІ НА СУДОВИЙ ЗАХИСТ ОСНОВНИХ ПРАВ І СВОБОД
 4. Заворотченко Т.М.
  КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ КАТЕГОРІЇ ОХОРОНИ І ЗАХИСТУ ПОЛІТИЧНОГО ПРАВА ОБИРАТИ І БУТИ ОБРАНИМИ
 5. Лазарєв В.В.
  СТАДІЇ РОЗГЛЯДУ ПИТАНЬ, ЩО ПОВ’ЯЗАНІ З ГРОМАДЯНСТВОМ УКРАЇНИ
 6. Тептюк Є.П.
  КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВЕ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ПРАВА НА ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

АДМІНІСТРАТИВНЕ, ФІНАНСОВЕ, ПОДАТКОВЕ ПРАВО

 1. Білоцерковець Н.В.
  ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ ВИЩОЇ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ СУДДІВ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ЗАКОНОДАВЧОГО ВРЕГУЛЮВАННЯ ТА СУДОВОЇ ПРАКТИКИ
 2. Гетманцев Д.О.
  ДО ПИТАННЯ ПРО ҐЕНЕЗУ РОЗУМІННЯ ПРАВОВОЇ ПРИРОДИ ПОДАТКОВОГО ОБОВ’ЯЗКУ
 3. Голоядова Т.О.
  СВІТОВА БАНКІВСЬКА СИСТЕМА І НОВІ СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ БАНКІВСЬКОГО НАГЛЯДУ ТА РЕГУЛЮВАННЯ ЗА БАЗЕЛЬСЬКИМИ СТАНДАРТАМИ
 4. Дорогих В.М.
  ОРГАНИ ДОХОДІВ І ЗБОРІВ ЯК СУБ’ЄКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ МИТНОЇ СПРАВИ
 5. Комісарук Н.О.
  ЩОДО ПРОБЛЕМИ ВПЛИВУ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА БЮДЖЕТНЕ ФІНАНСУВАННЯ ПРИРОДООХОРОННИХ ЗАХОДІВ
 6. Любич Н.П.
  СУЧАСНИЙ СТАН БЮДЖЕТНИХ ПРАВОВІДНОСИН В УКРАЇНІ
 7. Мирошниченко Ю.М.
  ПРОБЛЕМИ АДМІНІСТРАТИВНО-ДЕЛІКТНОГО СУДОЧИНСТВА ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
 8. Огій О.С.
  ГАРАНТІЇ ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРА ПІД ЧАС РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА
 9. Панова С.І.
  ДО ПИТАННЯ ПРО ПОНЯТТЯ КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ ЯК ОБ’ЄКТУ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ
 10. Фалатюк О.С.
  ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН У СФЕРІ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ВАНТАЖІВ АВТОМОБІЛЬНИМ ТРАНСПОРТОМ
 11. Шостак И.В.
  ПРАВОВОЙ РЕЖИМ НАЛОГОВОЙ ТАЙНЫ

ЦИВІЛЬНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

 1. Граніна І.В.
  АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ОХОРОНИ СПАДКОВОГО МАЙНА ВИКОНАВЦЕМ ЗАПОВІТУ
 2. Денисяк Н.М.
  НОТАРІАЛЬНА ТАЄМНИЦЯ ЯК ОДНА З ВАЖЛИВИХ СКЛАДОВИХ ДІЯЛЬНОСТІ НОТАРІУСА
 3. Кампі О.Ю.
  ПРАВОВІ АСПЕКТИ ПРИПИНЕННЯ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗІ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ
 4. Петров Є.В.
  ЗАДОВОЛЕННЯ ВИМОГ КРЕДИТОРІВ ПРИ РЕОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЛІКВІДАЦІЇ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ
 5. Римарчук Г.С.
  ПИТАННЯ ЕКСПЕРТИЗИ: ЧИ Є ТОРГОВА МАРКА ОПИСОВОЮ

ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 1. Запара С.І.
  ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ОКРЕМИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ ТРУДОВИХ СПОРІВ
 2. Кисельова О.І., Гиркіна О.О.
  ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛІВ
 3. Тищенко О.В.
  КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ВЧЕННЯ ПРО ПРЕДМЕТ ПРАВА СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ЗЕМЕЛЬНЕ, АГРАРНЕ, ЕКОЛОГІЧНЕ, ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

 1. Кваша В.М.
  ПОНЯТТЯ «ОБІГ ЗЕМЕЛЬ» У ЗАКОНОДАВСТВІ ТА ПРАВОВІЙ ДОКТРИНІ УКРАЇНИ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ, КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

 1. Андрушко А.В.
  ОБ’ЄКТ НЕЗАКОННОГО ПОМІЩЕННЯ В ПСИХІАТРИЧНИЙ ЗАКЛАД
 2. Болдарь Г.Є.
  БЛАНКЕТНІСТЬ ЯК ФОРМА МІЖГАЛУЗЕВИХ ЗВ’ЯЗКІВ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА
 3. Коваленко І.А.
  ФАЛЬСИФІКАЦІЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ТА ОБІГ ФАЛЬСИФІКОВАНИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ: СКЛАД ЗЛОЧИНУ
 4. Назаренко Д.О.
  КРИМІНОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ОСОБИСТІСНИХ РИС АЛКОЗАЛЕЖНИХ
 5. Нікітін А.О.
  ПРИНЦИПИ ТА ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ПРИЗНАЧЕННЯ ПОКАРАННЯ
 6. Чеботарева Г.В.
  УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ОХРАНА ПРИЖИЗНЕННОГО ДОНОРСТВА ОРГАНОВ И ТКАНЕЙ ЧЕЛОВЕКА
 7. Юзікова Н.С.
  ФОРМУВАННЯ ПРОГРАМНИХ ЗАХОДІВ КОРЕКЦІЇ ТА ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИННІЙ ПОВЕДІНЦІ НЕПОВНОЛІТНІХ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД
 8. Ященко А.М.
  ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРУ ЩОДО ЮРИДИЧНИХ ОСІБ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, КРИМІНАЛІСТИКА, ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

 1. Бєліков Ю.М.
  ВЗАЄМОДІЇ НЕДЕРЖАВНИХ ОХОРОННИХ ОРГАНІЗАЦІЙ З ПРАВООХОРОННИМИ ОРГАНАМИ: КЛЮЧОВІ ЗАСАДИТА НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ У СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИННОСТІ
 2. Котубей І.І.
  ФАКТИЧНІ ОБСТАВИНИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ ТА ЇХ ВСТАНОВЛЕННЯ СУДОМ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ
 3. Кривонос М.В.
  ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ З МЕТОЮ ВИЯВЛЕННЯ ТА ПОДОЛАННЯ ПРОТИДІЇ РОЗСЛІДУВАННЮ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ НЕЗАКОННОГО ОБІГУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ У ПРОЦЕСІ ПРОВЕДЕННЯ ДОПИТУ
 4. Лисюк Ю.В.
  ОКРЕМІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАПОБІЖНОГО ЗАХОДУ У ВИГЛЯДІ ЗАСТАВИ
 5. Симоненко З.В.
  УГОДА ПРО ПРИМИРЕННЯ СТОРІН В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ ЯК ЕЛЕМЕНТ ВІДНОВНОГО ПРАВОСУДДЯ
 6. Страхова С.В.
  МОДЕЛИРОВАНИЕ В КРИМИНАЛИСТИКЕ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ КОГНИТИВНО-СИНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПОДХОДА
 7. Жерж Н.А., Титенко Ю.М.
  ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ ЩОДО НЕОСУДНИХ ОСІБ
 8. Шульга О.В.
  СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ІНСТИТУТУ ЗАТРИМАННЯ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО ТА ПОРІВНЯЛЬНЕ ПРАВОЗНАВСТВО

 1. Граб С.О.
  ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА У МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ
 2. Маркова О.О.
  ЩОДО ПИТАННЯ ПРО ДЕЯКІ СПЕЦИФІЧНІ ОЗНАКИ ДОГОВІРНОЇ ФОРМИ ВРЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН «ОБМІН НОТАМИ»